Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Įsi­gys pa­tal­pas, ku­rio­se stei­gs ben­druo­me­ni­nius vai­kų glo­bos na­mus

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ko Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos po­sė­dis, ku­ria­me, be pri­im­tų spren­di­mų, me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis pa­si­da­li­no įspū­džiais iš su­si­ti­ki­mo su Lie­tu­vos Pre­zi­den­tu Gi­ta­nu Nau­sė­da. Pa­tvir­tin­tos ir ke­lios lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­tos, apie ku­rias pla­čiau kal­bė­ta Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je. Ta­ry­bos na­riai pa­sta­bų be­veik ne­be­tu­rė­jo ir vien­bal­siai jas pa­tvir­ti­no.

Pa­tvir­ti­no ata­skai­tas

Po­sė­džio me­tu pa­tvir­tin­ta Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės 2019 me­tų ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mo ir tvar­ky­mo pro­gra­mos lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­ta. Jo­je ma­ty­ti, kad iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­nan­čių gy­ven­to­jų 2019 m. su­rink­ta 1 381,800 t (2018 m. – 1 467 t) miš­rių ko­mu­na­li­nių at­lie­kų.
Dar Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė pa­si­džiau­gė, kad pra­ėję me­tai baig­ti su pliu­su. Už ko­mu­na­li­nių at­lie­kų su­rin­ki­mą ir tvar­ky­mą su­rink­ta 197,2 tūkst. eu­rų, iš­ra­šy­ta są­skai­tų už 191,8 tūkst. eu­rų. Tel­šių re­gio­no at­lie­kų tvar­ky­mo cen­trui už pa­slau­gas su­mo­kė­ta 202,8 tūkst. eu­rų, taip su­ma­žin­tas įsi­sko­li­ni­mas, ku­ris me­tų pra­džio­je sie­kė be­veik 27 tūkst. eu­rų, o me­tų ga­le li­ko kiek dau­giau nei 15 tūkst. eu­rų.
Dar vien ata­skai­ta – me­lio­ra­ci­jos sta­ti­nių prie­žiū­ros ir re­mon­to dar­bų įvyk­dy­mo. Šiai dar­bų pro­gra­mai bu­vo skir­ta 78 tūkst. eu­rų, ir vi­sos lė­šos sėk­min­gai pa­nau­do­tos: įreng­tos nau­jos dre­na­žo žio­tys, tvar­ky­ti ir šie­nau­ti me­lio­ra­ci­jos grio­viai, pri­žiū­rė­tos už­tvan­kos bei ava­ri­niai me­lio­ra­ci­jos sta­ti­niai. Lė­šos nau­do­tos ir pro­jek­tams reng­ti bei tech­niš­kai jiems pri­žiū­rė­ti.

Sky­rė lė­šų

Vie­nin­gai pa­tvir­tin­tas spren­di­mas skir­ti lė­šų pro­jek­tui „Ben­druo­me­ni­nių vai­kų glo­bos na­mų tin­klo plėt­ra Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je“ įgy­ven­din­ti – 9,1 tūkst. Eur (avan­si­nis mo­kė­ji­mas). Šiuo pro­jek­tu įgy­ven­di­na­mas per­ėji­mas nuo ins­ti­tu­ci­nės glo­bos prie šei­mo­je ir ben­druo­me­nė­je tei­kia­mų pa­slau­gų ne­įga­lie­siems ir be tė­vų glo­bos vai­kams 2014–2020 me­tų veiks­mų pla­nas. Ki­tu spren­di­mo pro­jek­tu nu­spręs­ta įsi­gy­ti Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės nuo­sa­vy­bės tei­se gy­ve­na­mą­sias pa­tal­pas (bu­tą su rū­siu) Rie­ta­ve už 29 900 Eur. Bu­vo su­da­ry­ta bu­to pir­ki­mo ko­mi­si­ja, ku­ri įver­ti­no siū­lo­mą pirk­ti bu­tą ir nu­spren­dė, kad jis yra tin­ka­mas. Nu­pirk­ta­me bu­te pla­nuo­ja­ma steig­ti ben­druo­me­ni­nius vai­kų glo­bos na­mus, ku­riuo­se pa­gal šei­mai ar­ti­mos ap­lin­kos mo­de­lį na­mų ap­lin­ko­je gy­ven­tų iki 6 vai­kų. Taip sie­kia­ma vai­kams su­kur­ti jų po­rei­kius ati­tin­kan­čią svei­ką ir sau­gią ap­lin­ką.

Sa­vi­val­dy­bės me­ro dar­bo už­mo­kes­čio pa­tvir­ti­ni­mas

Po­sė­džio me­tu nu­sta­ty­tas ir Sa­vi­val­dy­bės me­ro dar­bo už­mo­kes­tis, ku­rį su­da­ro 18,0 pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas, tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žas – 29 me­tai (nuo ko­vo 11 d. – 30 me­tų), prie­das už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą, ku­rį su­da­ro 1 proc. pa­rei­gi­nės al­gos už kiek­vie­nus tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei me­tus ir ku­ris ne­ga­li vir­šy­ti 30 proc. pa­rei­gi­nės al­gos. Va­do­vau­jan­tis po­li­ti­kų ir vals­ty­bės pa­rei­gū­nų dar­bo ap­mo­kė­ji­mo įsta­ty­mo pa­kei­ti­mais, Sa­vi­val­dy­bės me­ro pa­rei­gi­nės al­gos ko­e­fi­cien­tas ba­zi­niais dy­džiais yra 18,0, kai sa­vi­val­dy­bės te­ri­to­ri­jo­je gy­ve­na iki 15 tūkst. gy­ven­to­jų. Spren­di­mas įsi­ga­lio­jo nuo sau­sio 1-os die­nos. So­cial­de­mok­ra­tas Vik­to­ras Kra­ji­nas do­mė­jo­si, kaip čia yra, nes at­ro­do, kad pa­tvir­ti­nus šį spren­di­mą, me­ro at­ly­gi­ni­mas pa­di­dės, ta­čiau spren­di­mo pro­jek­te ra­šo­ma, kad pa­pil­do­mų lė­šų šiam pro­jek­tui ne­rei­kės ir lė­šos nu­ma­ty­tos Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te. Jam bu­vo pa­aiš­kin­ta, kad me­ro at­ly­gi­ni­mas ne­di­dės, nes ko­e­fi­cien­tas lie­ka toks pat, tik da­bar vis­kas su­vie­no­din­ta pa­gal įsta­ty­mą.

Įspū­džiai po su­si­ti­ki­mo su Pre­zi­den­tu

Kaip ži­nia, vi­sai ne­se­niai Plun­gė­je lan­kė­si ša­lies Pre­zi­den­tas Gi­ta­nas Nau­sė­da, tad V. Kra­ji­nas do­mė­jo­si, gal­būt Pre­zi­den­tas at­krei­pė į ką nors dė­me­sį, kas ak­tu­a­lu kon­kre­čiai Rie­ta­vui. „Kad at­vy­kęs Pre­zi­den­tas iš­spręs­tų ko­kią nors pro­ble­mą, nie­ka­da taip ne­bu­vo. Pats po­žiū­ris į pro­ble­mų spren­di­mą yra ge­ras, vi­siems me­rams jis pa­ti­ko. Akis į akį iš­sa­kė­me sa­vo bė­das ir pro­ble­mas, kas kiek­vie­na­me ra­jo­ne yra in­di­vi­du­a­lu ir ko­kios ben­dros pro­ble­mos ka­muo­ja vi­sus. Ypa­tin­gas dė­me­sys bu­vo ski­ria­mas re­gio­nų pro­ble­mų spren­di­mui. Pre­zi­den­tas pri­ta­rė, kad rei­kia gir­dė­ti ir su­pras­ti, jog gy­ven­ti tu­ri ne tik di­die­ji mies­tai, bet ir vi­sa li­ku­si Lie­tu­va. Tai – ge­ri po­žy­miai“, – pa­sa­ko­jo me­ras. A. Čer­nec­kis taip pat mi­nė­jo, kad po su­si­ti­ki­mo su Pre­zi­den­tu jau gau­ti laiš­kai iš Pre­zi­den­to pa­ta­rė­jų su už­klau­so­mis, pa­tiks­li­ni­mais, nuo­mo­nių pra­šy­mais, kvie­ti­mais at­vyk­ti ir spręs­ti kon­kre­čius klau­si­mus. Pa­na­šu, kad veiks­mas vyks­ta, ir šis su­si­ti­ki­mas ne­bu­vo tik pa­si­kal­bė­ji­mas.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: V. Krajinas (dešinėje) domėjosi, kaip praėjo merų susitikimas su Lietuvos Prezidentu G. Nausėda.

Komentarai
Kiti straipsniai