Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Dėl ka­ri­nių pra­ty­bų or­ga­ni­za­vi­mo ci­vi­li­nė­je te­ri­to­ri­jo­je

In­for­muo­ja­me, kad 2020 m. va­sa­rio 11–14 ir 17–18 die­no­mis Klai­pė­dos m., Klai­pė­dos r., Rie­ta­vo ir Kre­tin­gos sa­vi­val­dy­bių te­ri­to­ri­jo­se bus or­ga­ni­zuo­ja­mos Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Mo­to­ri­zuo­to­sios pės­ti­nin­kų bri­ga­dos „Že­mai­ti­ja“ va­do­vy­bės (to­liau – MPB „Že­mai­ti­ja“) ka­rių orien­ta­vi­mo­si pra­ty­bos.

Ne­gin­kluo­ti ka­riai pės­čio­mis ir ka­ri­niu trans­por­tu ju­dės Klai­pė­dos mies­to, Prie­ku­lės (Ty­rų pel­kės miš­kas), Til­vi­kų (Ša­ki­nių, Reiš­kių, Žvel­sos, Til­vi­kų, Pa­alan­tės, Vir­žin­tų, Pel­ki­nės miš­kai) ir Ra­gu­viš­kių (Pet­rei­kių, Pet­ri­kai­čių, Kū­lu­pio, Sta­nai­čių, Žal­gi­rio miš­kai) se­niū­ni­jo­se ir jų pri­ei­go­se. Pra­ty­bos vyks ir tam­siuo­ju pa­ros me­tu. Sun­kio­ji ka­ri­nė tech­ni­ka ir imi­ta­ci­niai šaud­me­nys ne­bus nau­do­ja­mi. Ap­ka­sų įren­gi­mo ir ki­ti ka­si­mo dar­bai ne­bus vyk­do­mi. Pra­ty­bo­se da­ly­vaus 25 ka­riai.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės inf.

Komentarai
Kiti straipsniai