Šeštadienis, 2020 m. gruodžio 05 d.

Pakal­bė­jo, kaip su­ma­žin­ti beb­rų da­ro­mą ža­lą

Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džio me­tu, tvir­ti­nant sa­vi­val­dy­bės ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo spe­cia­lio­sios pro­gra­mos 2019 m. prie­mo­nių vyk­dy­mo ata­skai­tą, Vik­to­ras Kra­ji­nas klau­sė, ką ke­ti­na­ma da­ry­ti su beb­rais. Anot ko­mi­te­to na­rio, šie grau­ži­kai ke­lia la­bai daug pro­ble­mų.

Jis tei­gė ap­žiū­rė­jęs 80 pro­cen­tų sa­vi­val­dy­bė­je esan­čių me­lio­ra­ci­jos grio­vių. Ne­ma­žai jų yra už­tvenk­ti. Tam, kad me­lio­ra­ci­jos grio­viai veik­tų tin­ka­mai, van­duo juo­se tu­ri te­kė­ti lais­vai. Beb­rų su­sta­ty­tos už­tvan­kos stab­do van­dens te­kė­ji­mą. „Bu­vo la­bai lie­tin­gas ru­duo, žie­ma – taip pat, ki­tur net per miš­ką for­muo­ja­si nau­jos va­gos, bė­ga upe­liai. Mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je me­džio­ja ne vie­nas me­džio­to­jų bū­re­lis, gal su jais bū­tų ga­li­ma su­si­siek­ti, gal­būt rei­kia ra­šy­ti į Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją, kad pa­dė­tų šią pro­ble­mą su­val­dy­ti. Su­pran­ta­ma, kad su beb­rais me­džio­to­jai ne­no­ri gaiš­ti lai­ko“, – kal­bė­jo V. Kra­ji­nas.
Kaip sa­kė Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, pro­ble­mų tu­ri ir me­džio­to­jai. Anot me­džio­to­jų, jie pa­šven­čia sa­vo lais­vas die­nas me­džiok­lei tik­rai ne tam, kad gau­dy­tų beb­rus. Kaip ži­no­ma, jiems lei­džia­ma su­me­džio­ti tik po vie­ną žvė­rį. Dau­ge­lis me­džio­to­jų de­da šau­tu­vus į len­ty­ną ir tuo ne­be­už­si­i­ma, tai da­ro­si tar­si tur­tin­gų žmo­nių pa­žai­di­mas. Beb­rų gau­dy­ti ne­bė­ra kam, nes tai – nie­kam ne­rei­ka­lin­gas gy­vū­nas. „Ši pro­ble­ma jau bu­vo ap­tar­ta, su­šau­kė­me su­si­rin­ki­mą, ku­ria­me da­ly­va­vo urė­di­jos at­sto­vai, ap­lin­ko­sau­gi­nin­kai. Mū­sų aki­mis, pro­ble­ma di­de­lė, o pa­aiš­kė­jo, kad ki­tiems taip ne­at­ro­do. Urė­di­jos žmo­nės pa­tei­kė in­for­ma­ci­ją, kad yra tik trys me­džiai nu­džio­vin­ti, tad jie ne­ma­to di­de­lės pro­ble­mos“, – pa­sa­ko­jo Sa­vi­val­dy­bės me­ras.
Kaip mi­nė­jo sa­vi­val­dy­bės eko­lo­gė Ves­ta An­dri­jaus­kie­nė, pri­va­čių skly­pų sa­vi­nin­kai tu­rė­tų kreip­tis į se­niū­ni­ją, ir ta­da bū­tų pra­šo­ma me­džio­to­jų, kad jie nu­ro­dy­to­je vie­to­je pa­me­džio­tų. Anot eko­lo­gės, žmo­nės ne­re­tai klai­din­gai gal­vo­ja, kad jiems nie­ko ne­rei­kia da­ry­ti, o vis­ką už juos at­liks me­džio­to­jai, ta­čiau skly­pų sa­vi­nin­kai taip pat tu­ri im­tis prie­mo­nių, kad ap­sau­go­tų sa­vo nuo­sa­vy­bę. Nuo beb­rų nu­ken­tė­ję miš­kų, skly­pų sa­vi­nin­kai ga­li pra­šy­ti Sa­vi­val­dy­bės at­ly­gin­ti ža­lą, ta­čiau pri­va­lu pa­teik­ti do­ku­men­tus, są­skai­tas, ku­rios įro­do at­lik­tus dar­bus.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Komiteto posėdyje V. Krajinas klausė, ką planuojama daryti su bebrų keliamomis problemomis.

Komentarai
Kiti straipsniai