Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Pa­va­sa­rį pra­si­dės ke­lio ruo­žo Narbutiškė–Akmenskynė as­fal­ta­vi­mo dar­bai

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos pa­si­ra­šė 8 žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo dar­bų su­tar­tis. Su­tar­čių įgy­ven­di­ni­mo ter­mi­nai – nuo 5 iki 11 mėn. Ran­gos dar­bus per 2020 me­tus pla­nuo­ja­ma at­lik­ti šiuo­se Tel­šių, Laz­di­jų, Kre­tin­gos, Ku­piš­kio, Rie­ta­vo ir Pa­kruo­jo ra­jo­nų vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­lių ruo­žuo­se.

Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pla­nuo­ja­ma as­fal­tuo­ti ke­lio Narbutiškė–Akmenskynė ruo­žą nuo 0,00 iki 11,710 km.
Pa­gal 2017 me­tais Ke­lių di­rek­ci­jos pa­reng­tas žvyr­ke­lių as­fal­ta­vi­mo me­to­di­kas bu­vo su­rei­tin­guo­ti vi­si vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liai su žvy­ro dan­ga. At­si­žvel­gus į pa­gal kri­te­ri­jus skir­tus ba­lus ir skir­tą fi­nan­sa­vi­mą iš Ke­lių prie­žiū­ros plėt­ros pro­gra­mos, ke­lias Nr. 3218 Narbutiškė–Akmenskynė bu­vo įtrauk­tas į 2018–2020 me­tais pla­nuo­ja­mų as­fal­tuo­ti žvyr­ke­lių ruo­žų są­ra­šą an­tru ei­lės nu­me­riu. Ran­gos dar­bų su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta su UAB „YIT Lie­tu­va“. As­fal­ta­vi­mo dar­bų pra­džia nu­ma­ty­ta po tech­no­lo­gi­nės per­trau­kos, t. y. nuo ko­vo 15 d. Nu­ma­ty­ta dar­bų at­li­ki­mo truk­mė – 12 mė­ne­sių. Šia­me ke­lio ruo­že pla­nuo­ja­ma at­lik­ti žvyr­ke­lio as­fal­ta­vi­mo dar­bus, taip pat bus su­re­mon­tuo­tas 7,229 ki­lo­met­re esan­tis til­tas per Pa­los upę.

Komentarai
Kiti straipsniai