Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Ma­giš­kas žo­dis „ga­li­mai“

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas pa­tvir­ti­no tai, ką pra­ėju­sią sa­vai­tę „Plun­gės ži­nios“ ra­šė straips­ny­je „Ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos mir­tis… Lai­ki­na ar am­ži­na?“, jog į lai­ki­ną „ne­pri­klau­so­mą“ UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bą pa­sky­rė tris sau pa­val­džius dar­buo­to­jus ir taip už­si­tik­ri­no, kad pas­ta­ro­ji da­rys vis­ką taip, kaip no­rės ak­ci­nin­kas. T. y. Sa­vi­val­dy­bė, ku­riai va­do­vau­ja val­dan­čio­sios dau­gu­mos – kon­ser­va­to­rių ir po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ – at­sto­vai. Ki­taip ta­riant ir pri­si­den­giant di­rek­to­riaus vi­sur var­to­ja­mu ma­giš­ku žo­džiu „ga­li­mai“, per­ša­si iš­va­da, jog da­ro­ma vis­kas, kad į no­ri­mą kė­dę bū­tų pa­so­din­tas sa­vas žmo­gus…

„Ga­li­mai pa­žei­dė…“
Tuoj po laik­raš­čio pub­li­ka­ci­jos M. Kau­nas iš­pla­ti­no pa­reiš­ki­mą, ku­ria­me pa­aiš­ki­no keis­tus sa­vo Plun­gės au­to­bu­sų par­ko val­dy­bos na­rių at­lei­di­mo ir vė­liau ke­lių jų su­grą­ži­ni­mo mo­ty­vus.
Anot di­rek­to­riaus, „iš­rink­ti UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ ne­pri­klau­so­mi ir ski­ria­mi val­dy­bos na­riai, ga­li­mai pa­žeis­da­mi ne­ša­liš­ku­mo ir są­ži­nin­gu­mo prin­ci­pus, vei­kė prieš ben­dro­vės ir ak­ci­nin­ko nau­dą, val­dy­bos na­riai bu­vo at­šauk­ti – taip nu­spręs­ta sau­sio 14 die­ną įvy­ku­sia­me UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ vi­suo­ti­nia­me ak­ci­nin­kų su­si­rin­ki­me.“ To­dėl Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus spe­cia­lis­tams bu­vo pa­ves­ta su­rink­ti vi­sus UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos veik­los pro­to­ko­lus ir at­lik­ti ty­ri­mą dėl val­dy­bos veiks­mų. Ty­ri­mas pra­dė­tas ga­vus vie­no iš at­ran­kos į ben­dro­vės di­rek­to­rius da­ly­vio skun­dą.

„Ga­li­ma įžvelg­ti…“
Pa­sak M. Kau­no, „skun­do dėl UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ di­rek­to­riaus kon­kur­so ty­ri­mas pa­ro­dė, kad UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­ba kon­kur­są į įmo­nės di­rek­to­riaus pa­rei­gas įvyk­dė pa­žei­džiant val­dy­bos pa­tvir­tin­tos „Pri­ėmi­mo į už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ di­rek­to­riaus pa­rei­gas or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos“ 14 ir 15 punk­tus, pa­žei­dė ly­gia­tei­siš­ku­mo bei ša­liš­ku­mo prin­ci­pus. Vyk­dant va­do­vo at­ran­ką, kan­di­da­tai ver­tin­ti ne­vie­no­dai, jiems bu­vo už­duo­ti skir­tin­gi klau­si­mai, po­kal­bis ne­įra­šy­tas (tik pro­to­ko­luo­tas). Pa­gal pa­teik­tą at­ran­kos pro­to­ko­lą ga­li­ma įžvelg­ti kai ku­rių val­dy­bos na­rių iš­anks­ti­nį nu­si­sta­ty­mą prieš vie­ną iš kan­di­da­tų.“

Ga­li­ma abe­jo­ti di­rek­to­riaus tei­gi­niais
M. Kau­nas sa­vo pa­reiš­ki­me ap­si­ri­bo­jo ben­dro po­bū­džio in­for­ma­ci­ja: „už­duo­ti skir­tin­gi klau­si­mai“, „pa­žei­dė nu­sta­ty­tos tvar­kos du punk­tus“, „ver­tin­ti ne­vie­no­dai“ ir pan. Ta­čiau jo­kių kon­kre­čių fak­tų, ci­ta­tų ne­pa­tei­kė, net įvar­din­tų pa­žeis­tų punk­tų (14 ir 15) ne­ci­ta­vo. Są­mo­nin­gai ar ne? Ga­li­mai.
Pir­miau­sia ky­la klau­si­mas, ar at­ran­ko­je da­ly­va­vu­sio ir ne­lai­mė­ju­sio kan­di­da­to skun­das iš­vis ga­lė­jo bū­ti nag­ri­nė­ja­mas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­ve­di­mu ku­rio nors sky­riaus at­sto­vų. Kai ku­rių tei­si­nin­kų tei­gi­mu, toks skun­das (jei toks yra) ga­lė­jo bū­ti pa­duo­tas Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­nių gin­čų ko­mi­si­jai ar­ba teis­mui ne vė­liau kaip po dvie­jų die­nų nuo kon­kur­so pa­bai­gos.
An­tra, ko­dėl Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius ne­įvar­di­ja, ko­kie tie „skir­tin­gi klau­si­mai“?
Iš re­dak­ci­jos tu­ri­mų do­ku­men­tų ga­li­ma spręs­ti, kad Plun­gės au­to­bu­sų par­ko di­rek­to­riaus at­ran­ko­je abiem kan­di­da­tams bu­vo už­duo­ti tie pa­tys klau­si­mai (po ke­lis jų už­da­vė Eval­das Jan­kaus­kas ir Mo­des­tas Če­pon­kus bei po vie­ną Dai­va Bliu­ju­tė). Klau­si­mai apie jų pro­fe­si­nę veik­lą, pa­tir­tį, ką jie ruo­šia­si da­ry­ti, kad žmo­nės dau­giau nau­do­tų­si vie­šo­sio­mis (įmo­nės) pa­slau­go­mis, kaip spręs tam tik­rą pro­ble­mą, jei rei­kės pa­vė­žė­ti ke­lei­vius ne­mo­ka­mai…
Tre­čia, ar ga­li kan­di­da­tai bū­ti ver­ti­na­mi vie­no­dai, kai vie­nas jų nu­pla­gi­ja­vo ki­tos įmo­nės pri­sis­ta­ty­mą ir pa­tei­kė jį kaip sa­vo veik­los pro­gra­mą? Apie tai pre­ten­den­tui val­dy­bos po­sė­dy­je iš­kart pa­sa­kė M. Če­pon­kus. Nor­ma­lio­je įmo­nė­je toks kon­kur­so pre­ten­den­tas bū­tų ša­li­na­mas kaip stu­den­tas iš eg­za­mi­no, o Plun­gė­je, pa­si­ro­do, to­kiu at­ve­ju ga­li­ma ap­skųs­ti kon­kur­są dėl ne­vie­no­do ver­ti­ni­mo…
O apie ką kal­ba di­rek­to­riaus pa­teik­ti ne­va „pa­žei­džiami „Pri­ėmi­mo į už­da­ro­sios ak­ci­nės ben­dro­vės „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ di­rek­to­riaus pa­rei­gas or­ga­ni­za­vi­mo tvar­kos“ 14 ir 15 punk­tai?
„14. Kon­kur­sas pra­de­da­mas nuo pa­teik­tos veik­los pro­gra­mos ver­ti­ni­mo. Pre­ten­den­tai pri­sta­to Val­dy­bai sa­vo veik­los pro­gra­mas, Val­dy­bos na­riai pa­tei­kia klau­si­mų. Kiek­vie­nas Val­dy­bos na­rys ver­ti­na in­di­vi­du­a­liai nuo 1 iki 10 ba­lų (3 prie­das). Pre­ten­den­tui pa­skir­ti ba­lai su­de­da­mi ir pa­da­li­ja­mi iš ko­mi­si­jos na­rių skai­čiaus.
15. Ver­ti­na­mos pre­ten­den­to ži­nios ir su­pra­ti­mas apie ben­dro­vės, ku­rios di­rek­to­riu­mi jis no­ri bū­ti pri­im­tas, pa­skir­tį, tiks­lus, veik­los or­ga­ni­za­vi­mo ypa­tu­mus, pre­ten­den­to pro­fe­si­nė pa­tir­tis ir da­ly­ki­nės sa­vy­bės, pri­va­lu­mai.“
Kas kon­kre­čiai pa­žeis­ta, Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius de­ta­liai ne­pa­aiš­ki­na, o kaip ma­ty­ti iš do­ku­men­tų ir ap­ra­šo, pa­žei­di­mų… kaip ir nė­ra.
No­rom ne­no­rom per­ša­si iš­va­da, kad val­dan­tie­siems žūt būt rei­kia į va­do­vau­jan­čius Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių pos­tus pa­sta­ty­ti sa­vo žmo­nes. Tik taip, kaip bu­vo pa­da­ry­ta su jų val­dy­bų for­ma­vi­mu – pri­si­den­giant „ne­pri­klau­so­mu­mo“ įvaiz­džiu, ne­be­iš­ei­na. O vi­sai ne­tru­kus pa­aiš­kės ir tai, kaip tei­sin­gai bei są­ži­nin­gai pa­ren­ka­mi ir Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių va­do­vai.
Laukime tęsinio.

Pet­ras ŽILIUS

Nuotraukoje: Ar nėra taip, kad Administracijos direktorius M. Kaunas (dešinėje) tapo valdančiųjų įrankiu, siekiant pastatyti reikiamus žmones į Savivaldybei priklausančių įmonių vadovų postus?

Komentarai
Kiti straipsniai