Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Dėl mir­ti­nus nar­ko­ti­kus pla­ti­nu­sio plun­giš­kio – Eu­ro­pos areš­to or­de­ris

Sau­sio pra­džio­je po pir­mo­jo teis­mo po­sė­džio pra­puo­lęs plun­giš­kis nar­ko­ti­kų pla­tin­to­jas Val­das Čiu­že­lis (gim. 1991 m.) ta­po bėg­liu. Teis­mas iš­kart pa­skel­bė jo pa­ieš­ką, o sau­sio 29 die­ną bu­vo pri­im­tas spren­di­mas kreip­tis į ati­tin­ka­mas ins­ti­tu­ci­jas dėl Eu­ro­pos areš­to or­de­rio iš­da­vi­mo.

Apie šio as­mens nu­si­kals­ta­mas vei­kas ra­šė­me sau­sio mė­ne­sį straips­ny­je „Plun­giš­kio pla­ti­na­mi nar­ko­ti­kai pra­žu­dė ne vie­ną, o du jau­nuo­lius“. Pri­me­na­me, jog Klai­pė­dos apy­gar­dos teis­mas plun­giš­kio V. Čiu­že­lio bau­džia­mą­ją by­lą at­ver­tė sau­sio 6 die­ną.
Pra­ei­ty­je teis­tas, Vil­niu­je stog­den­giu dir­ban­tis vy­ras kal­ti­na­mas dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­kais (BK 260 str. 1, 2 da­lys), dėl nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mo ne­pil­na­me­čiams (BK 261 str.), dėl sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo dėl ne­at­sar­gu­mo (BK 137 str. 1 d.) ir dėl ne­at­sar­gaus gy­vy­bės at­ėmi­mo (BK 132 str. 1 d.).
Dėl V. Čiu­že­lio nu­si­kals­ta­mų vei­kų 2018-ųjų me­tų ru­duo bu­vo tra­giš­kas ne vie­nai plun­giš­kių šei­mai: ke­li jau­nuo­liai, pa­var­to­ję jo pla­ti­na­mų nar­ko­ti­kų, bu­vo nu­grimz­dę į ko­mą, bet at­si­ga­vo, o dvie­jų jau­nuo­lių – J. M. (gim. 2002 m.) ir K. Z. (gim. 1992 m.) – ar­ti­mie­ji ne­te­ko.
2018 m. lap­kri­čio 10-ąją po links­my­bių Be­re­nių kai­mo pir­ty­je 16-me­tis plun­giš­kis J. M. at­si­dū­rė re­a­ni­ma­ci­jo­je ir ne­tru­kus mi­rė. Pa­aiš­kė­jo, jog jis var­to­jo V. Čiu­že­lio pa­rū­pin­tų nar­ko­ti­kų – me­tam­fe­ta­mi­no ir me­ta­do­no mi­ši­nio (va­di­na­mo „gai­džio“), ku­ris bu­vo pra­žū­tin­gas. Ne­tru­kus tei­sė­sau­gi­nin­kai nu­sta­tė, jog dėl tų pa­čių nar­ko­ti­kų 2018-ųjų spa­lį Plun­gė­je mi­rė ir 27 me­tų K. Z., ku­ris bu­vo V. Čiu­že­lio drau­gas.
Pir­mo­jo teis­mo po­sė­džio me­tu, vy­ku­sio sau­sio 6-ąją, V. Čiu­že­lis tik iš da­lies pri­si­pa­ži­no kal­tu – dėl psi­chot­ro­pi­nių me­džia­gų įgi­ji­mo ir lai­ky­mo. Kvai­ša­lų sa­kė pir­kęs tik sau, Kau­ne. Ki­tiems as­me­nims ti­ki­no jų ne­pla­ti­nęs ir pi­ni­gų už juos ne­pra­šęs.
Sau­sio 7 die­ną tu­rė­jo bū­ti tę­sia­mas by­los nag­ri­nė­ji­mas, ta­čiau V. Čiu­že­lis ne­be­pa­si­ro­dė. Vy­ras ne­bu­vo su­im­tas, tik tu­rė­jo pe­ri­odiš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jo­je. Tą­dien teis­mas iš­kart sky­rė jo su­ėmi­mą, pa­skelb­ta bėg­lio pa­ieš­ka.
Sau­sio 29 die­ną Klai­pė­dos apy­gar­dos eis­mas pri­ėmė dar vie­ną spren­di­mą – kreip­tis dėl Eu­ro­pos areš­to or­de­rio (EAO) iš­da­vi­mo. Toks pra­šy­mas bus siun­čia­mas į ati­tin­ka­mas tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas.
Už nar­ko­ti­kų pla­ti­ni­mą gre­sia lais­vės at­ėmi­mas iki dvy­li­kos me­tų.

Komentarai
Kiti straipsniai