Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Svars­ty­ta, ar leis­ti va­žiuo­ti dvi­ra­ti­nin­kams per per­ėjas ne­nu­li­pus nuo dvi­ra­čio

Plun­gės ra­jo­no Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją pa­sie­kė vil­nie­čio dvi­ra­čių en­tu­zias­to Ma­riaus Ku­čins­ko raš­tas. Šis vy­ras su ben­dra­min­čiais sie­kia pa­leng­vin­ti gy­ve­ni­mą dvi­ra­ti­nin­kams, kad jie per pės­čių­jų per­ėjas ga­lė­tų va­žiuo­ti ne­nu­li­pę nuo dvi­ra­čių. Sau­sio 23-iąją šiuo klau­si­mu dis­ku­ta­vę plun­giš­kiai siū­ly­mui ne­bu­vo lin­kę pri­tar­ti.

Dvi­ra­čiu mėgs­tan­čio va­ži­nė­ti M. Ku­čins­ko su­ma­ny­mui dar 2019-ųjų va­sa­rą bu­vo pa­sa­ky­ta ne. Iš pra­džių Sei­mo pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja ir Sei­mo dar­bo gru­pė nag­ri­nė­jo pa­teik­tus pa­siū­ly­mus, pas­kui sa­vo žo­dį ta­rė Vy­riau­sy­bė. Tą­syk, įver­ti­nus dvi­ra­ti­nin­kų iš­reikš­tą pa­siū­ly­mą keis­ti Sau­gaus eis­mo Lie­tu­vos ke­liuo­se įsta­ty­mą (SEAKĮ) taip, kad va­žiuo­ti per pės­čių­jų per­ėjas bū­tų lei­džia­ma ne­nu­li­pus nuo dvi­ra­čių ir at­si­sa­ky­ta ryš­kias­pal­vių lie­me­nių nau­do­ji­mo švie­siu pa­ros me­tu, Vy­riau­sy­bė ne­pri­ta­rė.
Ta­čiau 2019-ųjų me­tų pa­bai­go­je Sei­me vėl bu­vo pa­teik­tas pro­jek­tas, ku­ris leis­tų dvi­ra­ti­nin­kams va­žiuo­ti per pės­čių­jų per­ėjas įpa­rei­go­jant dvi­ra­ti­nin­ką su­sto­ti ir bū­ti­nai pra­leis­ti vi­sus au­to­mo­bi­lius bei va­žiuo­ti per per­ėją pės­čio­jo grei­čiu ne­ke­liant pa­vo­jaus pės­tie­siems. Kal­ba ei­na ne apie laks­ty­mą dvi­ra­čiu per per­ėjas, o at­sar­gų per­va­žia­vi­mą, t. y. 3–7 km/h grei­čiu (to­kiu grei­čiu ju­da pės­tie­ji).
Da­bar­ti­niai tei­sės ak­tai lei­džia dvi­ra­čiais va­ži­nė­ti ša­li­gat­viais, ta­čiau drau­džia va­žiuo­ti per per­ėjas. Tai, pa­sak pro­jek­to su­ma­ny­to­jų, nė­ra lo­giš­ka. Tuo la­biau, kad ir pa­tys vai­ruo­to­jai yra su­in­te­re­suo­ti, kad pės­čių­jų per­ėja grei­čiau at­si­lais­vin­tų, ir ma­ši­nos ga­lė­tų va­žiuo­ti to­liau. Da­bar au­to­mo­bi­lių vai­ruo­to­jams rei­kia lauk­ti, kol asmuo nu­lips nuo dvi­ra­čio ir per­si­va­rys.
Ren­giant pro­jek­tą, at­lik­ta ava­rin­gu­mo sta­tis­ti­kos ana­li­zė, įver­tin­ta už­sie­nio prak­ti­ka. Pa­vyz­džiui, Vo­kie­ti­jo­je, Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je, Es­ti­jo­je, Lat­vi­jo­je dvi­ra­ti­nin­kams lei­džia­ma kirs­ti va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį per pės­čių­jų per­ėjas, ne­truk­dant pės­tie­siems ir su­ma­ži­nus grei­tį.
Tei­gia­ma, jog da­bar­ti­nio rei­ka­la­vi­mo nu­lip­ti nuo dvi­ra­čio prieš pės­čių­jų per­ėją, ap­klau­sų duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je ma­žai kas lai­ko­si, o ava­ri­jų dėl to, kad va­žiuo­ja per per­ėjas, be­veik nė­ra.
Ša­lies sa­vi­val­dy­bių Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos taip pat ga­vo dvi­ra­čių en­tu­zias­tų pro­jek­tą, ti­kė­ta­si už­ta­ri­mo ir pri­ta­ri­mo. Ta­čiau plun­giš­kiai šiuo klau­si­mu bu­vo at­sar­gūs.
Plun­gės ra­jo­no Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ro­ber­tas En­dri­kas svars­tė, kad jei dvi­ra­ti­nin­kams bū­tų lei­džia­ma va­žiuo­ti per per­ėjas, at­si­ras­tų dau­giau su­maiš­ties. Jis to­kiam siū­ly­mui sa­kė ne­pri­ta­rian­tis. To­kios pat nuo­mo­nės bu­vo ir Mo­des­tas Grum­blys, ak­cen­ta­vęs, jog pės­čių­jų per­ėja yra skir­ta pės­tie­siems. Al­gir­das Pe­čiu­lis dvi­ra­ti­nin­kų ini­ci­juo­tam pro­jek­tui ne­pri­eš­ta­ra­vo, už­si­min­da­mas, kad tai – jų pa­si­rin­ki­mas.
Dvi­ra­čiu daž­nai va­ži­nė­jan­tis lai­ki­na­sis mies­to se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas sakė, jog dėl to siū­ly­mo nė­ra vie­nin­gos nuo­mo­nės net tarp pa­čių dvi­ra­ti­nin­kų. Svars­tė, jog šis klau­si­mas la­biau ak­tu­a­lus di­des­niems mies­tams. Už­si­mi­nė, jei at­ei­ty­je per­ėjo­se at­si­ras­tų at­ski­ros juos­tos pės­tie­siems ir dvi­ra­ti­nin­kams, jis pri­tar­tų, kad dvi­ra­ti­nin­kai ga­lė­tų va­žiuo­ti de­gant ža­liam švie­so­fo­ro sig­na­lui.
Pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis bu­vo įsi­ti­ki­nęs, kad lei­di­mas va­žiuo­ti per pės­čių­jų per­ėjas ne­nu­li­pus nuo dvi­ra­čių pa­di­din­tų kon­flik­ti­nių si­tu­a­ci­jų skai­čių, nu­ken­tė­tų eis­mo sau­gu­mas. Ak­cen­ta­vo, jog dvi­ra­čiais per per­ėjas ju­da ir vai­kai, o jiems tik­rai trūks­ta ati­du­mo. Eis­mo si­tu­a­ci­ja, anot pa­rei­gū­no, tik­rai pa­blo­gė­tų. Pa­sa­ko­jo, jog ne­se­niai mies­te po­li­ci­ja or­ga­ni­za­vo ak­ci­ją prie pės­čių­jų per­ėjų, ir skai­čiai tik­rai nė­ra džiu­gi­nan­tys: su­skai­čiuo­ta, jog per va­lan­dą au­to­mo­bi­liai ne­pra­lei­do 9 pės­čių­jų. „O jei at­lėks dvi­ra­ti­nin­kas „ant grei­čio“, ne­sto­da­mas? Aiš­ku, pats bū­tų kal­tas, bet juk į ava­ri­ją nie­kas ne­no­ri pa­pul­ti“, – svars­tė pa­rei­gū­nas.
Dar kiek pa­dis­ku­ta­vę, mū­sų Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­riai su­ta­rė, jog Plun­gė­je ne­rei­kia „de­struk­ci­jos“ ir vil­nie­čio dvi­ra­čių en­tu­zias­to M. Ku­čins­ko su­ma­ny­mui ne­pri­ta­rė.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Dviračiu dažnai važinėjantis G. Domarkas sakė, jog dėl minėto siūlymo nėra vieningos nuomonės net tarp pačių dviratininkų.

Komentarai
Kiti straipsniai