Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

San­kry­žo­je par­trenk­ta mo­te­ris at­si­dū­rė li­go­ni­nė­je

Sa­vai­tės pra­džia vie­no­je Plun­gės gat­vė­je pa­žy­mė­ta skau­džia ne­lai­me: pir­ma­die­nio ry­tą leng­va­sis au­to­mo­bi­lis kliu­dė pen­si­nio am­žiaus mo­te­rį. Jai pri­rei­kė me­di­kų pa­gal­bos.

Kaip pra­ne­šė Lie­tu­vos ke­lių po­li­ci­jos tar­ny­ba, eis­mo įvy­kis Plun­gė­je už­fik­suo­tas sau­sio 27 die­ną, prieš pat 8 va­lan­dą, J. Tu­mo-Vaiž­gan­to ir Gan­din­gos gat­vių san­kry­žo­je (prie de­ga­li­nės).
Ap­švies­ta­me ke­lio ruo­že per va­žiuo­ja­mą­ją ke­lio da­lį ėju­sią 77 me­tų mo­te­rį kliu­dė 68 me­tų blaivaus vy­ro vai­ruo­ja­mas au­to­mo­bi­lis „VW Golf“. Abu eismo dalyviai – plungiškiai.
Par­trenk­ta nu­ken­tė­ju­sio­ji dėl pa­tir­tų su­ža­lo­ji­mų nu­vež­ta į li­go­ni­nę. Jai diagnozuotas pėdos panirimas ir kulkšnelių lūžiai.
Po ava­ri­jos plun­giš­kiai so­cia­li­nia­me tin­kle „Fa­ce­bo­ok“ pik­ti­no­si, jog ta vie­ta yra „pei­lis“ tiek vai­ruo­to­jams, tiek pės­tie­siems: čia ir eis­mas di­de­lis, ir pės­čių­jų srau­tas ne­ma­žas. Juo­lab, kad ša­lia yra „Ry­to“ pa­grin­di­nė mo­kyk­la, tai ne­trūks­ta ir sku­ban­čių vai­kų, ku­rie tie­siog nar­do tarp stab­te­lė­ju­sių au­to­mo­bi­lių. Plun­giš­kių ma­ny­mu, šio­je san­kry­žo­je rei­kė­tų im­tis ko­kių nors sau­gu­mo prie­mo­nių.

Nuotraukoje: Plungiškių manymu, šioje sankryžoje, kur buvo partrenkta moteris, reikėtų eismo saugumo priemonių.

Komentarai
Kiti straipsniai