Antradienis, 2024 m. vasario 27 d.

Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je 0,6 eta­to di­dės mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo pa­rei­gy­bė

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­tar­ta ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų rė­mi­mo pro­gra­mos 2019 me­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­tai. Tie­sa, po­sė­džiau­to­jams ki­lo klau­si­mų, ko­dėl vie­noms or­ga­ni­za­ci­joms skir­ta dau­giau lė­šų ne­gu ki­toms.

Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų rė­mi­mui 2019 m. Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­te bu­vo nu­ma­ty­ta 9 400 Eur. 3 720 Eur pa­nau­do­ta kai­mo ben­druo­me­nių, 3 000 Eur – aso­cia­ci­jos „Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tas“, 320 Eur – drau­gi­jos „Mo­tu­lės del­nuos“, 400 Eur – Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Pro­gre­sas“, aso­cia­ci­jos „Ad­re­na­li­no mė­gė­jai“ – 340 Eur, Rie­ta­vo se­niū­ni­jos mo­te­rų klu­bo – 340 Eur, Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės tė­vų fo­ru­mo – 380 Eur pro­jek­tams fi­nan­suo­ti. 268 Eur skir­ti pri­si­dė­ti įgy­ven­di­nant jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­jos „Pro­gre­sas“ ir kai­mo ben­druo­me­nės „Mū­sų La­bar­džiai“ pro­jek­tus (pa­pil­do­mas 10 proc. Sa­vi­val­dy­bės pri­si­dė­ji­mas prie ki­tų ben­druo­me­nių ar or­ga­ni­za­ci­jų vyk­do­mų pro­jek­tų). Do­mė­ta­si, ko­dėl ge­ro­kai di­des­nė su­ma ati­te­ko Tre­čio­jo am­žiaus uni­ver­si­te­tui. Anot Ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų pro­jek­tų ver­ti­ni­mo ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kės Jo­lan­tos Ber­taus­kie­nės, uni­ver­si­te­to ben­druo­me­nė yra pa­ti di­džiau­sia, jie vyk­do itin pla­čią veik­lą, ke­liau­ja į ren­gi­nius, da­ly­vau­ja var­žy­bo­se, kon­cer­tuo­se ir rep­re­zen­tuo­ja sa­vi­val­dy­bę. Su­mos pa­skirs­to­mos pa­gal tu­ri­mą biu­dže­tą, tad vi­soms or­ga­ni­za­ci­joms ati­ten­ka pa­na­šaus dy­džio su­ma.
Ki­tas dar­bot­var­kė­je bu­vęs klau­si­mas – 2019 m. rug­sė­jo 19-os die­nos spren­di­mo „Dėl Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės švie­ti­mo ir biu­dže­ti­nių įstai­gų pa­rei­gy­bių skai­čiaus pa­tvir­ti­ni­mo“ prie­do pa­kei­ti­mas. Po­ky­tis nu­ma­ty­tas tik Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jo­je – di­dė­ja pa­gal­bos spe­cia­lis­tų ir bib­lio­te­kos dar­buo­to­jų pa­rei­gy­bių skai­čius nuo 8,1 iki 8,7 (iš vi­so gim­na­zi­jo­je di­dė­ja nuo 98,07 iki 98,67). Mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo pa­rei­gy­bė di­di­na­ma 0,6 (24 val. per sa­vai­tę) eta­to, va­do­vau­jan­tis Plun­gės pe­da­go­gi­nės psi­cho­lo­gi­nės tar­ny­bos 2019 m. lap­kri­čio 27 d. iš­va­da dėl 4-os kla­sės mo­ki­niui bū­ti­nos mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo pa­gal­bos. Gim­na­zi­jos di­rek­to­rė Al­ma Leng­ve­nie­nė šią si­tu­a­ci­ją pa­ko­men­ta­vo pla­čiau. Ne­se­niai į gim­na­zi­ją at­ėju­siam mo­ki­niui, ga­vus pa­kar­to­ti­nes iš­va­das, pri­va­lo­ma skir­ti mo­ky­to­jo pa­dė­jė­jo pagalbos visą lai­ką, kol vai­kas bū­na mo­kyk­lo­je (5 pa­mo­kas). Anot di­rek­to­rės, į šią vie­tą pre­ten­duo­ja vai­ko ma­ma, tu­rin­ti aukš­tą­jį iš­si­la­vi­ni­mą. Kal­bė­ta, kad dėl to­kio spren­di­mo vy­rau­ja dve­jo­pos nuo­mo­nės, kar­tais, kai su vai­ku dir­ba tė­vai, pa­sie­kia­mas la­bai efek­ty­vus re­zul­ta­tas, o kar­tais prie­šin­gai – la­bai men­kas. „Ga­vo­me iš vai­ko ma­mos pra­šy­mą skir­ti jai šią dar­bo vie­tą. Vi­si pui­kiai su­pran­ta­me, kad jei vai­kui ski­ria­mas pa­dė­jė­jas vi­sai die­nai, jo būk­lė nė­ra ge­ra. Vi­so­kių at­ve­jų yra bu­vę, šia te­ma pla­čiai dis­ku­ta­vo­me, ma­ny­čiau, kad ver­ta pa­ban­dy­ti pri­im­ti vai­ko ma­mą į dar­bą“, – sa­kė A. Leng­ve­nie­nė. Sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis siū­lė vai­ko ma­mą į šią dar­bo vie­tą for­min­ti lai­ki­nai (iki vai­kų atos­to­gų) ir žiū­rė­ti, ko­kį efek­tą tai duo­da. „Įsta­ty­miš­kai tai nė­ra drau­džia­ma. To­kių vai­kų dau­gė­ja, ir ši pro­ble­ma at­ei­ty­je tik augs“, – sa­kė me­ras.
Ko­mi­te­to po­sė­dy­je dis­ku­tuo­ta, ar ki­to­kiam vai­kui ge­riau bū­ti tarp to­kių pa­čių vai­kų ar įpras­to­se kla­sė­se. Na­tū­ra­lu, kad tė­vai ieš­ko ge­riau­sios vie­tos sa­vo vai­kui, o mo­kyk­los spe­cia­lių­jų po­rei­kių vai­kus pri­im­ti į ug­dy­mo įstai­gas pri­va­lo, jei­gu toks yra tė­vų no­ras. Pa­vyz­džiui, Pa­lan­go­je ši pro­ble­ma iš­spręs­ta to­je pa­čio­je mo­kyk­lo­je įren­giant la­vi­na­mą­sias ir vai­kų prie­žiū­ros kla­ses. „Mums to­kios kla­sės su­for­muo­ti ne­pa­vyks, ta­čiau va­rian­tas man at­ro­do pri­im­ti­nas, nes vai­kai bet ko­kiu at­ve­ju in­teg­ruo­ja­mi, ei­na į ben­dras šven­tes, val­gyk­lą, da­ly­vau­ja ben­dra­me mo­kyk­los gy­ve­ni­me“, – sa­kė A. Leng­ve­nie­nė.
Ga­liau­siai pri­ei­ta iš­va­dos, kad šiuo me­tu Lie­tu­vo­je nė­ra spe­cia­lis­tų dirb­ti su to­kiais vai­kais, jie dar tik pra­de­da­mi ruoš­ti.

 

Da­lia BARCYTĖ

 

Nuotraukoje: Gimnazijos direktorė A. Lengvenienė sakė, kad vienam mokiniui privaloma skirti mokytojo padėjėjo laiką 24 valandas per savaitę.

Komentarai
Kiti straipsniai