Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos mir­tis… Lai­ki­na ar am­ži­na?

Pa­na­šu, kad ga­lu­ti­nai bai­gė­si nau­jo­sios val­džios kur­tas Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių „ne­pri­klau­so­mų“ val­dy­bų mi­tas. Vie­nai iš pa­val­džių įmo­nių val­dy­bų ne­se­niai, ga­li­ma sa­ky­ti, „įves­tas tie­sio­gi­nis ak­ci­nin­ko – Sa­vi­val­dy­bės – val­dy­mas“. Ne­ofi­cia­liai tei­gia­ma, kad tik lai­ki­nai…

Re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas, ne­se­niai nu­trau­kęs iki tol bu­vu­sios ne­pri­klau­so­mos UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos eg­zis­ta­vi­mą, nu­ta­rė ją at­gai­vin­ti du bu­vu­sius na­rius grą­ži­nant į pa­rei­gas ir pa­ski­riant tris lai­ki­nus Val­dy­bos na­rius.
Pas­ta­rie­ji trys – Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jai: ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Man­tas Čes­naus­kas, Ju­ri­di­nio ir per­so­na­lo ad­mi­nist­ra­vi­mo sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tė Do­na­ta Nor­vai­šie­nė, Vie­tos ūkio sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­jas Ar­vy­das Liu­ti­ka. Sa­vi­val­dy­bė­je dir­ba ir į Val­dy­bą su­grą­žin­tas Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas Eval­das Jan­kaus­kas. Ki­tas su­grą­žin­tas as­muo – pa­lan­giš­kis Mo­des­tas Če­pon­kus. Tad iš 5 „nepriklausomos“ valdybos narių – 4 yra Savivaldybės administracijos atstovai, tiesiogiai pavaldūs direktoriui M. Kaunui.
Pra­ėju­sių me­tų gruo­džio 6 die­ną Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bu­vo pa­skel­bu­si pa­pil­do­mą at­ran­ką į Plun­gės au­to­bu­sų par­ko val­dy­bos na­rius, ku­ri bai­gė­si gruo­džio 27-ąją. Ko­dėl val­dy­bo­je nė­ra nau­jo na­rio, ket­vir­ta­die­nio ry­tą su­ži­no­ti ne­pa­vy­ko, nes Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ne­kė­lė te­le­fo­no ra­ge­lio.

Po­rin­ki­mi­niai pa­ža­dai

Pra­ėju­sių me­tų ko­vo 18 die­ną nau­jo­ji val­dan­čio­ji dau­gu­mą, su­kvie­tu­si į spau­dos kon­fe­ren­ci­ją, ža­dė­jo per­tvar­ky­ti Sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių val­dy­bas. Val­dan­čio­sios dau­gu­mos at­sto­vas – Plun­gės oli­gar­chu ti­tu­luo­ja­mas Liu­das Skie­rus – tą­kart sa­kė: „Esa­me pa­si­ry­žę kon­struk­ty­viam ir tei­sin­gam dar­bui. Ne­bus jo­kių per­žiū­rų, jo­kių re­vo­liu­ci­jų. Tę­si­me tuos pro­jek­tus, ku­rie jau bu­vo pra­dė­ti, bet įve­si­me ir nau­jo­vių. Ypač to­se įmo­nė­se, ku­rio­se val­dy­mas vyks­ta per val­dy­bas. Iki šiol jos ne­tu­rė­jo jo­kios įta­kos, bu­vo tik for­ma­lu­mas. Da­bar nu­ma­to­me, kad to­se val­dy­bo­se ne­bus nei Sa­vi­val­dy­bė­je, nei to­se įmo­nė­se dir­ban­čių žmo­nių…“

Pet­ras ŽILIUS

 

Nuotraukoje: L. Skie­rus: „Ne­bus jo­kių per­žiū­rų, jo­kių re­vo­liu­ci­jų. Tę­si­me tuos pro­jek­tus, ku­rie jau bu­vo pra­dė­ti, bet įve­si­me ir nau­jo­vių. Ypač to­se įmo­nė­se, ku­rio­se val­dy­mas vyks­ta per val­dy­bas. Iki šiol jos ne­tu­rė­jo jo­kios įta­kos, bu­vo tik for­ma­lu­mas. Da­bar nu­ma­to­me, kad to­se val­dy­bo­se ne­bus nei Sa­vi­val­dy­bė­je, nei to­se įmo­nė­se dir­ban­čių žmo­nių…“

Komentarai
Kiti straipsniai