Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Ne­blai­vaus devyniolikmečio nuotykiai: su­dau­žytas tėvų au­to­mo­bi­lis ir pa­si­ša­li­nimas iš įvy­kio vie­tos

Ant­ra­die­nio nak­tį, apie 23 val., pro ša­lį va­žia­vęs žmo­gus pra­ne­šė, kad Dau­gė­dų kai­me, ša­li­ke­lė­je, prie že­mės ūkio ben­dro­vės „Mi­ni­ja“ pa­sta­to, pa­lik­tas su­dau­žy­tas au­to­mo­bi­lis „BMW“. Po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai iš­si­aiš­ki­no, kad au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo 2000 m. gi­męs vai­ki­nas.

Rie­ta­vo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai pa­gal au­to­mo­bi­lio vals­ty­bi­nius nu­me­rius at­se­kė, kam pri­klau­so su­mai­to­ta ma­ši­na. Pa­aiš­kė­jo, kad „BMW“ vai­ra­vo de­vy­nio­li­kos me­tų dau­gė­diš­kis, o au­to­mo­bi­lis pri­klau­so jo tė­vams.
Pir­mi­niais duo­me­ni­mis, po­sū­ky­je ne­su­val­džius au­to­mo­bi­lio, jis tren­kė­si į pa­ke­lės me­džius bei nuo smū­gio at­si­dū­rė ki­to­je ke­lio pu­sė­je esan­čio­je aikš­te­lė­je. „BMW“ mar­kės au­to­mo­bi­lį jau­nuo­lis vai­ra­vo ne­blai­vus – jam nu­sta­ty­tas 2,22 prom. girtumas.
Ke­lio­nės me­tu au­to­mo­bi­ly­je vai­ruo­to­jas bu­vo ne vie­nas – kar­tu va­žia­vo ir ke­lei­vis. Ste­bė­ti­na, kad ir vai­ruo­to­jas, ir ke­lei­vis at­si­pir­ko nu­broz­di­ni­mais ir po eis­mo įvy­kio į me­di­kus ne­si­krei­pė. Anot po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų, rim­tes­nių su­ža­lo­ji­mų iš­veng­ti pa­dė­jo lai­ku iš­si­klei­du­sios oro pa­gal­vės. Au­to­mo­bi­lis nu­ga­ben­tas į sau­go­ji­mo aikš­te­lę, o dėl įvy­kio pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas.

Nuotraukoje: Nors automobilis sumaitotas, jaunas vairuotojas ir keleivis atsipirko tik nubrozdinimais.

Komentarai
Kiti straipsniai