Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Me­di­nia­me na­me gais­rą su­kė­lė elek­tros skai­tik­lis

Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio va­ka­rą, 18.36 val., ug­nia­ge­siams pra­neš­ta, kad Rie­ta­ve, Plun­gės gat­vė­je esan­čia­me na­me, de­ga elek­tros skai­tik­lis. Me­di­nia­me dvie­jų ga­lų, vie­no aukš­to su man­sar­da na­me (8×12 m dy­džio) įreng­ti du so­cia­li­niai būs­tai, tie­sa, vie­nas iš jų šiuo me­tu ne­gy­ve­na­mas.

Ug­nia­ge­siams nu­vy­kus į įvy­kio vie­tą, na­mo san­dė­liu­ke (1×1,5 m dy­džio pa­tal­po­je) at­vi­ra lieps­na de­gė elek­tros skai­tik­lis. Pa­nau­do­jus 6 kg mil­te­li­nį ge­sin­tu­vą, gais­ras bu­vo už­ge­sin­tas, pri­rū­ku­sios pa­tal­pos iš­vė­din­tos. Gais­ro me­tu pa­vy­ko iš­veng­ti di­des­nių nuos­to­lių – su­de­gė elek­tros skai­tik­lis, iš­si­ly­dė elek­tros lai­dai, ap­rū­ko san­dė­liu­ko pa­tal­pa.

Komentarai
Kiti straipsniai