Antradienis, 2024 m. vasario 27 d.

Lie­tu­vos dziu­do čem­pio­na­tas U15 ir U18

Sek­ma­die­nį į Kau­ną su­si­rin­ko apie 300 dziu­do ko­vo­to­jų iš­si­aiš­kin­ti, kas stip­riau­si Lie­tu­vo­je iki 15 ir 18 me­tų. Gau­si Plun­gės ko­man­da pa­sie­kė ge­rų re­zul­ta­tų ir pa­de­monst­ra­vo pui­kių me­ti­mų bei skaus­min­gų veiks­mų.

Gru­pė­je iki 15 me­tų ko­vo­jęs Vy­gir­das Nar­kus vi­sus var­žo­vus įvei­kė anks­čiau lai­ko, o fi­na­li­nia­me su­si­ti­ki­me at­li­ko la­bai gra­žų me­ti­mą ir ta­po čem­pio­nu. An­trą vie­tą iš­ko­vo­jo Sau­lė Ei­nin­gė. Tre­či­ą­sias vie­tas pel­nė Aus­tė­ja Ste­po­na­vi­čiū­tė ir Er­vi­nas Ži­lius. Ne­daug iki me­da­lių trū­ko ko­vas dėl tre­čių vie­tų pra­lai­mė­ju­siems Gir­vy­dui Nar­kui, To­mas Ži­liui ir Ma­jui Pet­raus­kui.
Gru­pė­je iki 18 me­tų čem­pio­nais ta­po Bar­bo­ra En­drie­ku­tė ir Mar­ty­nas Za­bu­ras. Mar­ty­nas vi­sus var­žo­vus įvei­kė anks­čiau lai­ko, pa­ro­dy­da­mas pui­kią tech­ni­ką, ir fi­na­le su­si­ti­ko su tre­ni­ruo­čių drau­gu Eri­ku Leš­čiaus­ku, ku­ris iki fi­na­li­nės ko­vos taip pat ne­pa­li­ko jo­kių šan­sų sa­vo var­žo­vams. Tre­či­ą­sias vie­tas iš­ko­vo­jo pui­kiai ko­vo­ju­sios Gied­rė Kau­liū­tė ir Ru­gi­lė Sta­siu­ly­tė. Penk­tas li­ko pui­kiai ko­vo­jęs Jus­tas Raz­mus.
Tre­ne­riai, An­ta­nas Kas­tec­kas, Ed­var­das Ži­lius, Ro­ber­tas Zim­kus džiau­gia­si pui­kiais spor­ti­nin­kų pa­sie­ki­mais ir ge­ra nau­jų me­tų pra­džia.

Plun­gės SRC inf.

Komentarai
Kiti straipsniai