Penktadienis, 2023 m. sausio 27 d.

Kar­je­ros die­na – 2020

Sau­sio 27 die­ną Plun­gės „Sau­lės“ gim­na­zi­jo­je vy­ko ne­tra­di­ci­nio ug­dy­mo ren­gi­nys – „Kar­je­ros die­na 2020“. Ren­gi­nio tiks­las – įkvėp­ti, mo­ty­vuo­ti ir pa­dė­ti gim­na­zis­tams pa­si­rink­ti pro­fe­si­jas, ku­rios at­ei­ty­je ga­ran­tuo­tų mėgs­ta­mą dar­bą ar pa­ska­tin­tų kur­ti nuo­sa­vą ver­slą.

I–II kla­sių gim­na­zis­tams suor­ga­ni­zuo­tos tu­ri­nin­gos iš­vy­kos į Klai­pė­dą. Pir­mo­kams vy­ko edu­ka­ci­nė sal­dai­nių ga­my­bos pro­gra­ma UAB „Ros­hen“, Klai­pė­dos tu­riz­mo mo­kyk­lo­je mo­ki­niai su­si­pa­ži­no su kon­di­te­rio, spor­to klu­bo veik­los or­ga­ni­za­to­riaus, vi­rė­jo ir po­il­sio pa­slau­gų agen­to pro­fe­si­jo­mis. Lie­tu­vos aukš­to­jo­je jū­rei­vys­tės mo­kyk­lo­je jiems pri­sta­ty­ta jū­rų ver­slo spe­cia­lis­tų ren­gi­mo pro­gra­ma, jū­rei­vys­tės is­to­ri­ja, be to, pa­si­tel­kę spe­cia­lius si­mu­lia­to­rius, mo­ki­niai ga­lė­jo val­dy­ti lai­vus esant įvai­rioms jū­ri­nėms si­tu­a­ci­joms.
II kla­sių gim­na­zis­tai ap­si­lan­kė vie­no­je iš di­džiau­sių ir mo­der­niau­sių bal­dų ga­my­bos įmo­nių Lie­tu­vo­je – AB „Klai­pė­dos bal­dai“, ku­ri vi­są pro­duk­ci­ją eks­por­tuo­ja į už­sie­nio rin­ką. Pri­va­čio­je lai­vų kro­vos ben­dro­vė­je – Klai­pė­dos jū­rų kro­vi­nių kom­pa­ni­jo­je „BEGA“ – ap­žiū­rė­jo, kaip įmo­nė tei­kia kro­vi­nių per­kro­vi­mo iš sau­su­mos trans­por­to į jū­ri­nį trans­por­tą, san­dė­lia­vi­mo bei ki­tas trans­por­to bei lo­gis­ti­kos pa­slau­gas. Lan­kė­si UAB „For­tum Klai­pė­da“, pir­mo­je to­kio­je jė­gai­nė­je Lie­tu­vo­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se, nau­do­jan­čio­je ne­pa­vo­jin­gas ko­mu­na­li­nes ir pra­mo­nės at­lie­kas kaip ku­rą; UAB „Yaza­ki Wi­ring Tech­no­lo­gies Lie­tu­va“, ga­mi­nan­čio­je elek­tros ins­ta­lia­ci­jos rin­ki­nius „Vol­vo“, „Re­nault“ sunk­ve­ži­miams ir „Mer­ce­des-Benz“ au­to­mo­bi­liams, bei su­si­pa­ži­no su Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos Tech­no­lo­gi­jų fa­kul­te­tu.
III ir IV kla­sių mo­ki­niai gim­na­zi­jo­je tu­rė­jo ga­li­my­bę su­si­tik­ti su Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­to, Klai­pė­dos uni­ver­si­te­to, Vil­niaus uni­ver­si­te­to, Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to, Vil­niaus Ge­di­mi­no tech­ni­kos uni­ver­si­te­to, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to, Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to Švie­ti­mo aka­de­mi­jos, Lie­tu­vos spor­to uni­ver­si­te­to, Lie­tu­vos mu­zi­kos ir te­at­ro aka­de­mi­jos Klai­pė­dos fa­kul­te­to bei Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos, Kau­no ko­le­gi­jos, Lie­tu­vos aukš­to­sios jū­rei­vys­tės mo­kyk­los, So­cia­li­nių moks­lų ko­le­gi­jos bei UAB „Kal­ba.lt“ at­sto­vais. Mo­ki­niai klau­sė­si Klai­pė­dos vals­ty­bi­nės ko­le­gi­jos dės­ty­to­jos Il­vi­jos Pik­tur­nai­tės pa­skai­tos „Aš – ly­de­ris“, So­cia­li­nių moks­lų ko­le­gi­jos Part­ne­rys­čių va­do­vės Il­mos Ruš­kie­nės – „Iš­šū­kiai puo­la!!! Kaip juo­se jaus­tis pa­to­giai?“, UAB „Kal­ba.lt“ Dar­naus žmo­gaus cen­tro kon­sul­tan­tų Anas­ta­sios Pa­kho­mo­vos ir Lau­ry­no Pui­do­ko pa­skai­tos „Ren­kuo­si at­ei­tį sau“ bei „Kar­je­ros pa­si­rin­ki­mo pa­slap­tys“. Daug svar­bios in­for­ma­ci­jos sto­sian­tie­ji 2020 ir 2021 me­tais iš­gir­do ir iš Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos ben­dra­jam pri­ėmi­mui or­ga­ni­zuo­ti aukš­to­jo moks­lo kon­sul­tan­tės Ode­tos Kar­daus­kės.
Tai bu­vo in­ten­sy­vios veik­los die­na, ku­rios me­tu su­si­ti­ki­mai su įvai­rių mo­kyk­lų at­sto­vais ir sve­čiais mo­ki­niams su­tei­kė daug nau­jos, ver­tin­gos in­for­ma­ci­jos, pa­ska­ti­no ap­mąs­ty­ti, ana­li­zuo­ti, ieš­ko­ti ir pa­si­rink­ti tin­ka­miau­sią at­ei­ties ke­lią.

Ire­na Nor­gė­lie­nė
Ug­dy­mo kar­je­rai ko­or­di­na­to­rė

Nuotraukoje: Aukštųjų mokyklų atstovai.

Komentarai
Kiti straipsniai