Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Dau­gia­bu­čio laip­ti­nė­je spro­gi­mą su­kė­lę plun­giš­kiai iš­gir­do nuosp­ren­džius

Be­veik prieš me­tus – 2019-ųjų va­sa­rio 6-osios ry­tą A. Vaiš­vi­los gat­vės 31-aja­me na­me stip­riai drioks­te­lė­jo. Kaip vė­liau pa­aiš­kė­jo, anks­ty­vą ry­tą, gy­ven­to­jams dar mie­gant, dau­gia­bu­čio laip­ti­nė­je bu­vo su­sprog­din­ta pe­tar­da. Bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn pa­trauk­ti trys plun­giš­kiai: Arū­nas Au­gus­ti­nai­tis (gim. 1962 m.), Dai­nius Kes­mi­nas (gim. 1996 m.) ir Ei­man­tas Vaiš­ta­ras (gim. 1997 m.). Sau­sio 24 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­mas šio­je by­lo­je pa­skel­bė nuosp­ren­dį.

Į tei­sia­mų­jų suo­lą pa­kliu­vu­siam A. Au­gus­ti­nai­čiui bu­vo pa­reikš­tas kal­ti­ni­mas pa­gal BK 253 straips­nio 1 da­lį (ne­tei­sė­tas dis­po­na­vi­mas šau­na­mai­siais gin­klais ar šaud­me­ni­mis); o D. Kes­mi­nas ir E. Vaiš­ta­ras kal­tin­ti pa­gal BK 284 straips­nį (vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mas) bei BK 187 straips­nio 2 da­lį (tur­to su­nai­ki­ni­mas ar su­ga­di­ni­mas vi­suo­ti­nai pa­vo­jin­gu bū­du).
Teis­mas nu­sta­tė, jog 2019 m. va­sa­rio 6-osios ry­tą, prieš pat 5 va­lan­dą, kal­ti­na­mie­ji D. Kes­mi­nas ir E. Vaiš­ta­ras, veik­da­mi ben­dri­nin­kų gru­pe, bū­da­mi gir­ti, vie­šo­je vie­to­je – tre­čio­je dau­gia­bu­čio laip­ti­nė­je, su­trik­dė vi­suo­me­nės rim­tį ir tvar­ką. Vai­ki­nai vei­kė iš anks­to su­si­ta­rę: pa­si­ė­mė D. Kes­mi­no ga­ra­že lai­ky­tą pe­tar­dą „Dum-Bum 50“ nu­ė­jo prie A. Vaiš­vi­los 31-ojo na­mo, D. Kes­mi­nas pa­lai­kė įki­šęs ko­ją į tar­pą tarp du­rų, o E. Vaiš­ta­ras žieb­tu­vė­liu už­de­gė pe­tar­dos kna­tą ir svie­dė į laip­ti­nės vi­dų.
Pe­tar­dai spro­gus, iš mie­go bu­vo pa­ža­din­ti gy­ven­to­jai, žmo­nės pa­ty­rė iš­gąs­tį. Ap­ga­din­tos S. P. pri­klau­san­čio bu­to du­rys, taip pat – laip­ti­nės du­rys, iš­du­žo stik­las, su­trū­ki­nė­jo sie­nų tin­kas. Į įvy­kio vie­tą bu­vo iš­kvies­ti ir ug­nia­ge­siai, ta­čiau gais­ras ne­ki­lo.
Nu­ken­tė­ju­sia­jai S. P. pa­da­ry­ta 50 eu­rų ža­la, o na­mo ben­dri­jai – 277,95 Eur. Tie­sa, nuos­to­lius kal­ti­na­mie­ji at­ly­gi­no iki teis­mo.
Kal­ti­na­ma­sis A. Au­gus­ti­nai­tis į ne­ma­lo­nu­mus įklim­po dėl gin­klo ir šaud­me­nų, kai jo bu­tą ki­tą die­ną po spro­gi­mo iš­krė­tė pa­rei­gū­nai. Jie ra­do ne­tei­sė­tai lai­ko­mą šau­tu­vą ir šo­vi­nių. Vy­ras pa­aiš­ki­no, jog vi­sa tai jis kaž­ka­da ra­do tvar­ky­da­mas M. S. na­mą Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je.
A. Au­gus­ti­nai­tis tu­rė­jo pra­mo­ni­nės ga­my­bos 8 mm ka­lib­ro „C“ ka­te­go­ri­jos du­ji­nį pis­to­le­tą, skir­tą šau­dy­ti 8 mm ka­lib­ro du­ji­niais ir gar­si­niais šo­vi­niais bei aš­tuo­nis pra­mo­ni­nės ga­my­bos 8 mm ka­lib­ro du­ji­nius šo­vi­nius. Dėl to bu­vo pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn. Taip pat jo na­muo­se bu­vo ir pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nių bei sig­na­li­nių ra­ke­tų.
Teis­me vi­sa tri­ju­lė kal­tę pri­pa­ži­no ir gai­lė­jo­si dėl nu­si­kals­ta­mų vei­kų. By­la iš­nag­ri­nė­ta su­trum­pin­ta tvar­ka, baus­mės ma­žin­tos treč­da­liu.
Kal­ti­na­ma­sis A. Au­gus­ti­nai­tis dir­ba, ga­lio­jan­čių ad­mi­nist­ra­ci­nių nuo­bau­dų ne­tu­ri, anks­tes­nis teis­tu­mas jau iš­ny­kęs. D. Kes­mi­nas taip pat dir­ba, ta­čiau nu­si­kal­to bū­da­mas re­ci­dy­vis­tu, t. y. ne­at­li­kęs anks­tes­nės baus­mės, pa­skir­tos 2018 m. Dėl E. Vaiš­ta­ro bu­vo gau­tas ma­mos D. V. pra­šy­mas at­leis­ti mi­nė­tą kal­ti­na­mą­jį nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės pa­gal lai­da­vi­mą.
A. Au­gus­ti­nai­čiui teis­mas sky­rė (jau su­ma­žin­tą) lais­vės at­ėmi­mo baus­mę 6 mė­ne­siams, ta­čiau baus­mės vyk­dy­mą ati­dė­jo me­tams, su įpa­rei­go­ji­mu to­liau tęs­ti dar­bą.
D. Kes­mi­nui skir­ta (su­ma­žin­ta ir su­ben­drin­ta) 1 me­tų ir 8 mė­ne­sių baus­mė, ku­rios vyk­dy­mas ati­dė­tas 3 me­tams, įpa­rei­go­jant tęs­ti dar­bą ir pus­me­tį ne­var­to­ti psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.
E. Vaiš­ta­ras nuo bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės at­leis­tas ir per­duo­tas ma­mos D. V. at­sa­ko­my­bei pa­gal lai­da­vi­mą 1 me­tams. Jam bau­džia­mo­ji by­la nu­trauk­ta.
Iš A. Au­gus­ti­nai­čio bu­to pa­im­tą pis­to­le­tą, šo­vi­nius, sig­na­li­nę ra­ke­tą ir sig­na­li­nį fa­ke­lą nu­tar­ta per­duo­ti į Lie­tu­vos gin­klų fon­dą, o 37 pi­ro­tech­ni­kos prie­mo­nes – jam grą­žin­ti.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Nuotraukoje: Šio namo laiptinėje petardą susprogdinę plungiškiai turėjo pasiaiškinti teisme.

Komentarai
Kiti straipsniai