Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Rie­ta­ve pa­sie­nie­čiai su įkal­čiais su­čiu­po ci­ga­re­čių ve­ži­ką

Rie­ta­ve Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) pa­rei­gū­nų su­lai­ky­tas vy­ras au­to­mo­bi­liu ga­be­no 2 tūkst. pa­ke­lių bal­ta­ru­siš­kų ci­ga­re­čių. Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­ba pra­ne­ša, kad ket­vir­ta­die­nį VSAT Pa­gė­gių pa­sie­nio rink­ti­nės Kri­mi­na­li­nės žval­gy­bos sky­riaus ir Spe­cia­lio­sios pa­skir­ties sky­riaus Pa­gė­gių ko­man­dos pa­sie­nie­čiai Rie­ta­ve pa­tik­rin­ti su­stab­dė au­to­mo­bi­lį „Sa­ab 9-3“ su lie­tu­viš­kais vals­ty­bi­niais nu­me­riais.

Su­stab­dy­tą au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo 43-ejų Plun­gės ra­jo­no gy­ven­to­jas. Pa­sie­nie­čiai tu­rė­jo iš­anks­ti­nės in­for­ma­ci­jos, kad šis as­muo ga­li ga­ben­ti ne­le­ga­lų kro­vi­nį. Au­to­mo­bi­lio ba­ga­ži­nė­je VSAT pa­rei­gū­nai ap­ti­ko ke­tu­ris mė­ly­nos spal­vos plas­ti­ki­nius mai­šus, ku­riuo­se ras­ti 2000 pa­ke­lių ci­ga­re­čių „Fest“. Rū­ka­lai pa­žy­mė­ti bal­ta­ru­siš­ko­mis ban­de­ro­lė­mis. VSAT Pa­gė­gių pa­sie­nio rink­ti­nės pa­rei­gū­nai dėl ak­ci­zais ap­mo­kes­ti­na­mų pre­kių įsi­gi­ji­mo, lai­ky­mo, ga­be­ni­mo, nau­do­ji­mo ar re­a­li­za­vi­mo pa­žei­džiant nu­sta­ty­tą tvar­ką pra­dė­jo ad­mi­nist­ra­ci­nės by­los tei­se­ną. Vai­ruo­to­ją po ap­klau­sos pa­sie­nie­čiai pa­lei­do, jis tu­rės at­vyk­ti į teis­mą. Au­to­mo­bi­lis ir ci­ga­re­tės sau­go­mi Pa­gė­gių pa­sie­nio rink­ti­nė­je.

VSAT inf.

Komentarai
Kiti straipsniai