Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Pla­te­liuo­se pri­sta­ty­tas fil­mas apie tar­mes

Sau­sio 17 die­ną Pla­te­lių dva­ro svir­ne bu­vo pri­sta­ty­tas fil­mas apie Lie­tu­vos tar­mes. Ren­gi­ny­je da­ly­va­vo fil­mo „Vi­sos tar­mės gra­žiau­sios“ re­ži­sie­rius ir pe­ra­to­rius  Ar­vy­das Ba­ry­sas.

Re­ži­sie­rius pa­pa­sa­ko­jo fil­mo apie tar­mes at­si­ra­di­mo is­to­ri­ją, apie fil­mo he­ro­jus, o prof. dr. Da­lia Ki­se­liū­nai­tė – apie tar­mių svar­bą šiuo­lai­ki­nė­je vi­suo­me­nė­je. Be­je, fil­mui teks­tą ren­gė ir prof. ha­bil. dr. Dan­guo­lė Mi­ku­lė­nie­nė, tik ji pri­sta­ty­me ne­da­ly­va­vo.
Ren­gi­ny­je bu­vo ir fil­me įam­žin­ti he­ro­jai iš Že­mai­ti­jos, Aukš­tai­ti­jos, Su­val­ki­jos. Štai pa­sva­lie­tė Gre­ta No­go­bo­dy­tė dai­na­vo aukš­tai­čių tar­me, o Alio­na Al­mi­nie­nė ir Aus­tė­ja Al­mi­nai­tė už­ve­dė že­mai­tiš­ką dai­ną.
Re­ži­sie­riui A. Ba­ry­sui už fil­mą dė­ko­jo Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­to­rius Ra­mū­nas Ly­dis, Ma­ri­ja Striau­kie­nė,  Že­mai­čių kul­tū­ros drau­gi­jos pir­mi­nin­kas Sta­sys Kas­pe­ra­vi­čius, De­gai­čių se­niū­nas An­ta­nas Kon­tri­mas, Plun­gės li­te­ra­tų klu­bo „Vin­gio­rykš­tė“ at­sto­vės Ade­lė Dau­kan­tai­tė-Šeš­kaus­kie­nė ir Ire­na Stra­žins­kai­tė-Glins­kie­nė bei ki­ti ren­gi­nio da­ly­viai.
Fil­mo apie tar­mes pre­zen­ta­ci­ja jau įvy­ko Vo­kie­ti­jo­je, Va­sa­rio 16-osios gim­na­zi­jo­je, fil­mas pa­ro­dy­tas ir Do­vi­lų et­ni­nės kul­tū­ros cen­tre, o Pla­te­liuo­se vy­ko tik tre­čias se­an­sas. Re­ži­sie­rius fil­mą pla­nuo­ja dar pa­pil­dy­ti, žiū­ro­vai Pla­te­liuo­se iš­reiš­kė vil­tį, jog prie­das bus skir­tas že­mai­čių kal­bai.

Pa­reng­ta pa­gal Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko di­rek­ci­jos inf.
A. Kuprelytės nuotr.

Nuotraukoje: D. Kiseliūnaitė ir A. Barysas.

Komentarai
Kiti straipsniai