Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

„Ke­lio žen­klas tin­ka tik viš­toms bai­dy­ti…“

Apie Vieš­to­vė­nų kai­mo gy­ven­to­jos N. K. bė­dą jau ra­šė­me per­nai ge­gu­žę straips­ny­je „Ke­lią tvar­kau tik aš, o kai­my­nas dar ty­čio­ja­si“. Ta­da mo­te­ris krei­pė­si į Plun­gės ra­jo­no Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją, pra­šy­da­ma ru­de­nį ir pa­va­sa­rį leis­ti pa­sta­ty­ti žen­klą, drau­džian­tį ke­liu­ku va­žiuo­ti sun­kias­vo­rėms trans­por­to prie­mo­nėms (sun­kes­nėms nei 8 to­nos). Ko­mi­si­ja lei­do, ir mo­te­ris pa­si­sta­tė ke­lio žen­klą, drau­džian­tį… trak­to­rių eis­mą! Tuo la­bai pa­si­pik­ti­no vie­ti­niai ūki­nin­kai. Sau­sio 23 die­ną į po­sė­dį vėl at­ėju­si mo­te­ris tei­si­no­si, kad žen­klas, ku­riam anks­čiau pri­ta­rė ko­mi­si­jos na­riai, tin­ka tik viš­toms bai­dy­ti, tad ji ir pa­si­sta­tė ki­to­kį.

Trum­pai pri­min­si­me prie­šis­to­rę – vieš­to­vė­niš­kė į Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją per­nai krei­pė­si skųs­da­ma­si: tei­gė, kad ji vie­na daug me­tų tvar­ko ke­liu­ką Čiur­le­nio gat­vės at­ša­ko­je, o kai­my­nas jį tik ga­di­na. Ben­dro nau­do­ji­mo ke­liu­ko il­gis – apie pus­tre­čio šim­to met­rų. N. K. ti­ki­no, jog kai­my­nas iš­mau­ro­ja ke­liu­ką trak­to­riu­mi – kas­dien va­ži­nė­ja pas ūki­nin­ką į dar­bą, bet nė kiek ne­pri­si­de­da prie ke­liu­ko su­tvar­ky­mo. Ypač blo­gai pa­va­sa­rį ir ru­de­nį, kai šla­pia, mat ke­liu­kas virs­ta tie­siog pur­vy­nu.
Ko­mi­si­ja ta­da pri­ta­rė, kad po­lai­džio me­tu ga­li bū­ti pa­sta­ty­tas ke­lio žen­klas, ri­bo­jan­tis sun­kias­vo­rių (dau­giau kaip 8 to­nų) eis­mą. Dar pa­ta­rė vieš­to­vė­niš­kei kreip­tis ci­vi­li­ne tvar­ka į teis­mą dėl pa­tir­tos ža­los.
Sau­sio 23 die­ną N. K. vėl ap­si­lan­kė Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos po­sė­dy­je. Pa­sa­kė, jog tas žen­klas tin­ka tik viš­toms bai­dy­ti, mat ke­liu­ku va­ži­nė­jan­tys trak­to­riai ne­vir­ši­ja 8 to­nų. Jie ir to­liau rie­da ga­din­da­mi jai ner­vus ir ke­liu­ką! To­dėl ir pa­si­sta­tė ke­lio žen­klą, iš­vis drau­džian­tį trak­to­rių eis­mą. Pra­šė ko­mi­si­jos už­ta­ri­mo ir su­pra­ti­mo.
Po­sė­dy­je ap­si­lan­kė ir vie­nas ūki­nin­kas, ku­ris su tuo ka­te­go­riš­kai ne­su­ti­ko. Pa­sa­ko­jo, kad vie­nas žmo­gus gy­ve­na už tos mo­ters so­dy­bos, bet ke­liu­ku nau­do­ja­si net še­ši ūki­nin­kai – va­žiuo­ja sė­ti ir pjau­ti, ve­ža mėš­lus ir van­de­nį. Vy­ras ti­ki­no, jog po­lai­džio me­tu sun­kias­vo­rės tech­ni­kos ap­ri­bo­ji­mo žen­klui ūki­nin­kai ne­pri­eš­ta­rau­ja, bet kai pra­si­dės sė­ja, į lau­kus juk tu­rės va­žiuo­ti ir kur kas sun­kes­nė tech­ni­ka!
Žmo­gus skun­dė­si, kad da­bar sto­vi žen­klas, iš­vis drau­džian­tis trak­to­rių eis­mą, nors tai, kaip su­ži­no­jo se­niū­ni­jo­je, – ne­tei­sė­tai. Bu­vo net po­li­ci­ja iš­kvies­ta, te­ko aiš­kin­tis. Vie­ni ne­ma­lo­nu­mai. Pra­šė tą žen­klą pa­ša­lin­ti. Sa­vo ruož­tu pa­si­ža­dė­jo, jog ūki­nin­kai ke­liu­ką tvar­kys.
Ko­mi­si­jos na­riai pa­si­tiks­li­no, ar N. K. to žen­klo dar ne­nu­ė­mė? Vieš­to­vė­niš­kė at­sa­kė, jog žen­klas te­bė­ra. Pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis ak­cen­ta­vo, jog jei mo­te­ris sa­vi­va­liaus, su­lauks bau­dos. „Jūs ne­ga­li­te pa­si­sta­ty­ti žen­klo, ku­riam ne­pri­ta­rė nei ko­mi­si­ja, nei se­niū­ni­ja, nei po­li­ci­ja“, – sa­kė pa­rei­gū­nas.
Ko­mi­si­jos na­riai su­ta­rė, kad lie­ka tas pats spren­di­mas – bus ga­li­ma ri­bo­ti sun­kias­vo­rių eis­mą (sun­kes­nių nei 8 to­nų) tik po­lai­džio me­tu.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Vieštovėnų kaimo Čiurlenio gatvės gyventoja N. K. pikta, jog važinėjantys traktoriai gadina keliuką, o norinčių jį tvarkyti – nėra.

Komentarai
Kiti straipsniai