Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Į žie­di­nę san­kry­žą kai ku­rie įle­kia ne­stab­dy­da­mi. Gal rei­kia kal­niu­kų?

Plun­gės mies­te, Rie­ta­vo ir Lais­vės gat­vių san­kry­žo­je, pa­da­ry­ta žie­di­nė san­kry­ža ta­po pa­ty­čių ob­jek­tu. Vai­ruo­to­jai vie­šo­jo­je erd­vė­je šai­pė­si, kad pre­ten­duo­ja­me į Gi­ne­so re­kor­dų kny­gą su to­kiu ma­žu žie­du­ku ir že­mai­tiš­kai pa­va­di­no jį „gu­zi­ku“. Nie­ko ge­ro apie šį ob­jek­tą sau­sio 23-iąją ne­pa­sa­kė ir Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­jos na­riai.

Mi­nė­tos ko­mi­si­jos na­rys Mo­des­tas Grum­blys sa­kė ga­vęs gy­ven­to­jų nu­si­skun­di­mų, jog į Rie­ta­vo-Lais­vės gat­vių žie­di­nę san­kry­žą kai ku­rie au­to­mo­bi­liai įle­kia net ne­stab­dy­da­mi. Ypač – nuo Rie­ta­vo pu­sės. Ma­tyt, yra įpra­tę, kad va­žiuo­ja pa­grin­di­niu ke­liu ir prieš mi­ni žie­dą ne­si­var­gi­na stab­dy­ti…
Ko­mi­si­jos na­rys siū­lė pa­svars­ty­ti, gal rei­kia prieš šią žie­di­nę san­kry­žą iš vi­sų pu­sių su­sta­ty­ti „Stop“ žen­klus? Ar­ba grei­tį ma­ži­nan­čius kal­ne­lius? Pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis pa­ti­ki­no, jog prieš žie­dus „Stop“ žen­klai ne­sta­to­mi. Ne­bent kal­ne­liai. Bet vėl­gi – juk pa­ti žie­di­nė san­kry­ža įreng­ta tam, kad bū­tų su­ma­žin­tas grei­tis. Ne­gi rei­kia pa­pil­do­mų prie­mo­nių?
Ži­no­ma, ši žie­di­nė san­kry­ža la­bai ne­vy­ku­si. Vie­nas per ki­tą ko­mi­si­jos na­riai pa­sa­ko­jo, kad žie­das – per ma­žas, ne­įma­no­ma nei nor­ma­liai įsuk­ti, nei spė­ti po­sū­kį įjung­ti, ką be­kal­bė­ti apie di­des­nių ga­ba­ri­tų au­to­mo­bi­lius…
Ar­vy­das Liu­ti­ka kal­bė­jo, jog to­kį pro­jek­tą pa­ren­gė spe­cia­lis­tai, to­kiam ir bu­vo gau­tas fi­nan­sa­vi­mas.
Pa­rei­gū­nas V. Kur­mis svars­tė, jog že­mės bu­vo už­tek­ti­nai – bu­vo ga­li­ma da­ry­ti di­des­nio dia­met­ro žie­dą. Bet ne, pro­jek­tuo­to­jams kaž­ko­dėl at­ro­dė ki­taip. „Pas mus dėl gat­vių pro­jek­ta­vi­mo tik­rai yra pro­ble­mų. Tai gal su­siau­rin­ki­me tiek, kad tik su ar­kli­niais ve­ži­mais be­ga­lė­tu­me pra­va­žiuo­ti. Ne­gi ne­bu­vo ga­li­ma pa­da­ry­ti nor­ma­laus žie­do? Jis net ne­at­lie­ka sa­vo pa­skir­ties, bū­da­mas toks ma­žas!“ – pik­ti­no­si pa­rei­gū­nas.
Jam pri­ta­rė ir pir­mi­nin­kau­jan­tis Ro­ber­tas En­dri­kas, svars­ty­da­mas, ar ne­tu­rė­tų ši žie­di­nė san­kry­ža bū­ti per­pro­jek­tuo­ta? Dar pri­dū­rė, jog įren­gus kal­niu­kus, gy­ven­to­jus nak­tį iš­bu­din­tų bil­de­sys, tad gal kal­niu­kai ne­la­bai ge­rai… Be­je, da­bar vi­du­ry žie­do jau yra bor­te­lis, tad įlė­kus į vi­du­rį, ga­li­ma ir „pa­si­ka­bin­ti“. Gal ne­be­laks­tys vai­ruo­to­jai?
Pik­tin­da­mie­si žie­di­ne san­kry­ža, po­sė­džiau­to­jai sa­kė, jog iš­sa­miau rei­kė­tų šne­kė­ti su pro­jek­tuo­to­jais ir ran­go­vais, aiš­kiau pa­sa­ky­ti, ko mes no­ri­me. Ir Rie­ta­vo gat­vė bu­vo tiek su­siau­rin­ta, kad du di­de­li sunk­ve­ži­miai ne­be­pra­si­lenks. Da­bar lau­kia Tel­šių ir Lais­vės gat­vių re­konst­ruk­ci­ja, tad reik­tų lai­ku su­si­grieb­ti, kad ne­bū­tų dau­giau „kliur­kų“.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Rietavo ir Laisvės gatvių žiedinė sankryža tokia maža, kad kai kurie vairuotojai į ją įlekia net nestabdydami.

Komentarai
Kiti straipsniai