Penktadienis, 2023 m. sausio 27 d.

Eis­mo įvy­kių me­tų nu­ken­tė­jo vai­ruo­to­jai

Tre­čia­die­nį, maž­daug 10.15 val., per Rie­ta­vo cen­trą vi­su grei­čiu pra­lė­kė po­li­ci­jos pa­rei­gū­nų ma­ši­na su įjung­tais švy­tu­rė­liais. Ne­tru­kus ton pa­čion pu­sėn nu­sku­bė­jo ir grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos au­to­mo­bi­lis. Ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė įvy­ko ava­ri­ja.

Nu­vy­kus į įvy­kio vie­tą, pa­aiš­kė­jo, kad su­si­dū­rė leng­va­sis au­to­mo­bi­lis „Au­di“ ir vil­ki­kas MAN. Leng­vą­jį au­to­mo­bi­lį vai­ra­vo mū­sų sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­ja, vil­ki­ką – Len­ki­jos pi­lie­tis. Grei­čiau­siai su­si­dū­ri­mas įvy­ko dėl to, kad iš pas­kos va­žia­vęs vil­ki­ko vai­ruo­to­jas ne­si­lai­kė sau­gaus at­stu­mo ir nepastebėjo, kad priekyje važiuojantis automobilis ruošiasi atlikti manevrą į kairėje pusėje esantį keliuką. Ne­lai­mės me­tu ne­iš­veng­ta ir nu­ken­tė­ju­sių­jų – „Au­di“ vai­ruo­to­jai nu­sta­ty­tas gal­vos su­mu­ši­mas, ji po me­di­kų ap­žiū­ros gy­do­si am­bu­la­to­riš­kai.
Ket­vir­ta­die­nį, pa­na­šiu lai­ku, apie pu­sę vie­nuo­li­kos, po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai sku­bė­jo į ki­tą ne­lai­mės vie­tą. Gi­lio­gi­rio kai­me, ke­lio Rietavas–Tverai–Varniai vin­gy­je į de­ši­nę, au­to­mo­bi­lio „Ford Ga­la­xy“ ne­su­val­dė 54-erių me­tų vy­ras. Esant ap­le­dė­ju­siai ke­lio dan­gai, ma­ši­na nu­va­žia­vo nuo ke­lio į de­ši­nę pu­sę ir ap­vir­to. Eis­mo įvy­kio me­tu nu­ken­tė­jo au­to­mo­bi­lį vai­ra­vęs Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jas – nu­sta­čius gal­vos su­ža­lo­ji­mus, jis iš­vež­tas gy­dy­tis į li­go­ni­nę.

Nuotraukoje: Dėl apledėjusios kelio dangos nuo kelio nuvažiavo ir vertėsi automobilis „Ford Galaxy“.

Komentarai
Kiti straipsniai