Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Di­de­lis gais­ras Ku­liuo­se be na­mų pa­li­ko net ke­lio­li­ka gy­ven­to­jų

Bai­sus sek­ma­die­nio va­ka­ras bu­vo Ku­lių mies­te­lio žmo­nėms – jų aky­se ug­nis nio­ko­jo dvie­jų aukš­tų me­di­nį na­mą, ku­ria­me gy­ve­no 16 gy­ven­to­jų. Įta­ria­ma, jog ne­lai­mė ki­lo dėl ne­at­sa­kin­go vy­riš­kio iš pir­mo­jo aukš­to, ku­ris ne­su­ge­bė­jo su­si­tvar­ky­ti dūm­trau­kio, kal­tės.

Apie de­gan­tį na­mą Ku­liuo­se Plun­gės prieš­gais­ri­nei gel­bė­ji­mo tar­ny­bai (PGT) bu­vo pra­neš­ta sau­sio 26-osios va­ka­rą, 17 va­lan­dą. Į ne­lai­mės vie­tą – Lie­pų g. 22 – iš­sku­bė­jo ke­lios gais­ri­nės ma­ši­nos, kvies­ta pa­gal­ba ir iš Klai­pė­dos bei Gargž­dų. Kaip vė­liau sa­kė Plun­gės PGT vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, bu­vo net 6 gais­ri­nės ma­ši­nos, dar­bai už­si­tę­sė iki pu­sės de­šim­tos va­ka­ro.
At­vy­kus gel­bė­to­jams, vi­sas pa­sta­tas bu­vo pil­nas dū­mų, pleš­kė­jo me­di­nis per­den­gi­mas tarp 1-ojo ir 2-ojo aukš­tų. Tai se­nas dau­gia­bu­tis su pa­lė­pe, per­den­gi­mas už­pil­dy­tas spa­liais, tad ge­si­nti bu­vo ga­na su­dė­tin­ga.
Van­duo bu­vo ima­mas iš dirb­ti­nio van­dens šal­ti­nio (tven­ki­nio), esan­čio 20 m nuo na­mo. Iš pa­sta­to iš­neš­ti 2 du­jų ba­lio­nai. Gais­ro ži­di­nio pa­ieš­kai nau­do­tas ir ter­mo­vi­zo­rius.
Kaip pa­aiš­kė­jo, mi­nė­ta­me na­me yra 8 bu­tai, iš ku­rių 5 – gy­ve­na­mi. Per vi­sus bu­tus su­si­da­ro 16 gy­ven­to­jų. Žmo­nės dar prieš at­vyks­tant ug­nia­ge­siams pa­tys iš­ėjo iš sa­vo bu­tų į kie­mą. Vie­na mo­te­ris taip iš­si­gan­do, kad iš­ti­ko šo­kas, ji pra­ra­do są­mo­nę. Grei­to­sios me­di­ci­nos pa­gal­bos dar­buo­to­jai nu­ken­tė­ju­sia­jai su­tei­kė pir­mą­ją pa­gal­bą ir iš­ve­žė į gy­dy­mo įstai­gą.
Gais­ro me­tu iš­de­gė vie­nas bu­tas pir­ma­me aukš­te ir du bu­tai ant­ra­me aukš­te, taip pat – per­den­gi­mas tarp tų bu­tų. Ug­nis ge­ro­kai ap­ga­di­no ir ben­dro nau­do­ji­mo ko­ri­do­riaus grin­dis ant­ra­me aukš­te, ne­ma­žai len­tų te­ko iš­ar­dy­ti. Ži­no­ma, vi­sur kliu­vo van­dens.
Kaip sa­kė M. Pronc­kus, dū­mų de­tek­to­rius bu­vo tik vie­na­me bu­te, bet ne ta­me, kur nu­sta­ty­tas gais­ro ži­di­nys. Gais­ras ki­lo vie­no vy­riš­kio bu­te pir­ma­me aukš­te nuo ne­tvar­kin­go dūm­trau­kio.
Plun­gės PGT vir­ši­nin­ko ži­nio­mis, dėl šio gy­ven­to­jo žmo­nės jau anks­čiau bu­vo pa­si­skun­dę se­niū­nei – pro­ble­miš­kas vy­ras ne­tvar­kė dūm­trau­kio, tad vi­sur bai­siai rū­ko. Vy­riš­kiui bu­vo už­draus­ta kū­ren­ti kros­nį, kol nesu­si­tvar­kys. Ke­lias die­nas ug­nies jis ne­kū­rė, o kai su­ša­lęs sek­ma­die­nį nu­ta­rė pa­si­šil­dy­ti, ki­lo gai­sas.
M. Pronc­kaus tei­gi­mu, da­bar na­mas nė­ra tin­ka­mas gy­ven­ti. Pa­sta­te at­jung­ta elek­tra, vi­sur – de­gė­sių tvai­kas, trys bu­tai ir per­den­gi­mas iš­de­gę, ki­ti bu­tai su­lie­ti van­de­niu.
Pir­ma­die­nio ry­tą kal­bin­ta Ku­lių se­niū­nė Dai­vu­tė Pet­raus­kie­nė sa­kė, jog se­niū­ni­jo­je kaip tik vyks­ta po­kal­bis, ką to­liau da­ry­ti, lau­kia­ma at­vyks­tant ug­nia­ge­sių ins­pek­to­rių, ku­rie tu­rė­tų pa­teik­ti iš­va­das. Nak­tį iš sek­ma­die­nio į pir­ma­die­nį vi­si na­mo gy­ven­to­jai ra­do prie­globs­tį pas gi­mi­nai­čius, o kur kas glau­sis to­liau, bus ma­ty­ti.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Kulių miestelyje. Liepų gatvėje, ugnis gerokai apgadino seną daugiabutį medinį namą.

Komentarai
Kiti straipsniai