Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Dėl su­siau­rė­ju­sio ke­lio au­to­mo­bi­liams sun­ku pra­si­lenk­ti

Ket­vir­ta­die­nį vy­ku­sia­me Ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­dy­je pri­sta­ty­ta vie­ti­nės reikš­mės ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos 2019 me­tų lė­šų pa­nau­do­ji­mo ata­skai­ta. Su ja ko­mi­te­to na­rius su­pa­žin­di­no Ūkio plėt­ros ir in­ves­ti­ci­jų sky­riaus ve­dė­jas Juo­zas Al­baus­kas.

Iš ata­skai­tos ma­ty­ti, kad 2019 me­tais 432 500 Eur bu­vo skir­ti Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mai fi­nan­suo­ti, 11 600 Eur mi­nis­te­ri­ja da­vė vie­ti­nės reikš­mės ke­liams su žvy­ro dan­ga as­fal­tuo­ti (Pa­lan­gos g. re­konst­ruk­ci­jai). 130 600 Eur skir­ti Ke­lių prie­žiū­ros ir plėt­ros pro­gra­mos fi­nan­sa­vi­mo lė­šų re­zer­vo vals­ty­bės reik­mėms, su­si­ju­sioms su ke­liais. Šie pi­ni­gai pa­nau­do­ti Rie­ta­vo se­niū­ni­jos Pe­lai­čių kai­mo vie­ti­nės reikš­mės ke­lių Pelaičiai–Stumbrės (Ban­gos g.) ir Šiurnokai–Pelaičiai (Ma­lū­no g.) re­konst­ra­vi­mui (22,6 tūkst. Eur) bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės Pa­miš­kės gat­vei re­konst­ruo­ti – 108 tūkst. Eur. Iš vi­so 2019 me­tais pa­ja­mos sie­kė 574 700 Eur.
Kal­bant apie iš­lai­das, Dau­gė­dų se­niū­ni­jai 2019 m. skir­ta 9 644,35 Eur, Me­din­gė­nų – 15 653,45 Eur, Rie­ta­vo se­niū­ni­jai – 70 506,85 Eur, Rie­ta­vo mies­tui – 38 066,10 Eur, Tve­rų – 38 024,75 Eur, sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai – 397 678,98 Eur (iš ku­rių il­ga­lai­kiam tur­tui – 391 546,80 Eur ir iš­lai­doms 6 132,18 Eur). Iš vi­so iš­lai­dos sie­kė 569 574,48 Eur, li­ku­tis me­tų ga­le – 5 125,52 Eur. Už gau­tas lė­šas se­niū­ni­jų ke­liuo­se bu­vo už­tai­sy­tos duo­bės, at­lie­ka­mi trum­pų at­kar­pų as­fal­ta­vi­mo dar­bai, ša­li­gat­vių ply­te­lių per­den­gi­mai, pa­sta­ty­ti ke­lio žen­klai, re­mon­tuo­ti šu­li­niai, tvar­ky­ti ke­lių bor­tai. Su­mo­kė­ta už ke­lių grei­de­ria­vi­mą, snie­go va­ly­mą, įreng­tos pra­lai­dos, tvar­ky­ti kel­kraš­čiai. Sky­riaus ve­dė­jas sa­kė, kad 2019 m. ne­pa­vy­ko už­baig­ti dar­bų Rie­ta­ve esan­čio­je Lau­ku­vos gat­vė­je (nuo kal­no). To­je vie­to­je bu­vo da­ro­mi la­ta­kai, ta­čiau at­ša­lus orams, ne­be­spė­ta dar­bus už­baig­ti. Šiais me­tais taip pat bu­vo den­gia­ma pa­sko­la, ku­ri bu­vo pa­im­ta Gi­lio­gi­rio ir Va­tu­šių g. ap­švie­ti­mui įreng­ti (26 tūkst. Eur).

Per siau­ras ke­lias?

Kal­bant apie ke­lius ir jų prie­žiū­rą, ko­mi­te­to na­rys Al­gi­man­tas Mic­kus už­si­mi­nė apie Auš­ros alė­ją Rie­ta­ve, ku­rio­je įren­gia­mas pės­čių­jų ir dvi­ra­ti­nin­kų ta­kas. „Su­si­da­ro įspū­dis, kad va­žiuo­ja­mo­ji ke­lio da­lis la­bai su­siau­rė­jo. Kas­dien tuo ke­liu va­ži­nė­ju, ir jei reikia dviem sunk­ve­ži­miams pra­si­lenk­ti, var­giai pa­vyks­ta, ten­ka „lip­ti“ ant žo­ly­no. Pės­čių­jų ta­kas la­bai pla­tus, kai rei­kia pra­si­lenk­ti, ten­ka va­žiuo­ti la­bai ar­ti stul­pe­lių – vi­sa tai at­ro­do ne­sau­giai. Ar toks pro­jek­tas ir bu­vo?“ – klau­sė ko­mi­te­to na­rys. J. Al­baus­kas at­sa­kė, kad kol kas jo­kių bė­dų dėl šio ke­lio ne­ki­lo. Ži­no­ma, di­de­lis pliu­sas, kad šie­met žie­mos ne­bu­vo. Anot sky­riaus ve­dė­jo, siau­ras ke­lias taip pat šiek tiek draus­mi­na vai­ruo­to­jus, jie mažiau laks­to. Kai pro­jek­tas bus baig­tas ir at­si­ras aši­nė li­ni­ja, pro­ble­mos tu­rė­tų ne­be­lik­ti. „Va­žiuo­ja­mo­ji da­lis to­kia pa­ti kaip re­konst­ruo­to­je Dar­žų gat­vė­je, į par­ko te­ri­to­ri­ją įženg­ti ne­bu­vo ga­li­ma, o pės­čių­jų ir dvi­ra­čių ta­kas tu­ri tam tik­rus rei­ka­la­vi­mus dėl sa­vo plo­čio, to­dėl jo siau­rin­ti ne­ga­li­ma, nes tuo­met bū­tu­me ne­ga­vę Eu­ro­pos pa­ra­mos. Tu­rė­jo­me rink­tis – ar­ba at­si­sa­ky­ti pro­jek­to, ar­ba da­ry­ti rei­kia­mą ta­ką“, – pa­sa­ko­jo J. Al­baus­kas. Kaip sa­kė sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, jei to­je gat­vė­je di­dė­tų eis­mo in­ten­sy­vu­mas, rei­kė­tų in­ves­tuo­ti ir va­žiuo­ja­mą­ją da­lį pa­pla­tin­ti. Vik­to­ras Kra­ji­nas pa­ste­bė­jo, kad da­bar to­je gat­vė­je eis­mas su­in­ten­sy­vė­jęs, ka­dan­gi ju­da so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tro ma­ši­nos, se­niū­ni­jos trans­por­tas, va­žiuo­ja­ma ir į ga­ra­žus. Be­lie­ka džiaug­tis, kad šie­met nė­ra snie­go, nes jei jo bū­tų daug, kur rei­kė­tų jį nu­stum­ti per ten esan­čią tvo­re­lę?
V. Kra­ji­nas taip pat do­mė­jo­si, kiek Sa­vi­val­dy­bei at­si­lieps tai, kad apie treč­da­lį su­ma­žin­tos lė­šos iš Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­jos prie Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jos. J. Al­baus­kas sa­kė, kad apie ma­ži­na­mą fi­nan­sa­vi­mą gir­dė­jo, ta­čiau kon­kre­taus pra­ne­ši­mo sky­rius dar ne­ga­vo. Anot sa­vi­val­dy­bės me­ro, gan­dų yra daug, ta­čiau jais ti­kė­ti ne­rei­kė­tų. Pir­ma­me eta­pe lė­šų ma­ži­ni­mas nu­ma­to­mas be­veik treč­da­liu, ta­čiau nuo va­sa­ros ža­da­ma fi­nan­sa­vi­mą at­sta­ty­ti ir vis­ką iš­ly­gin­ti.
Kal­bė­ta ir apie ap­švie­ti­mo mo­der­ni­za­vi­mą. Ne pa­slap­tis, kad Rie­ta­vas pir­ma­sis gyv­si­dab­ri­nes lem­pas pa­kei­tė į nat­rio, ta­da bu­vo vi­siems ro­do­mas kaip pa­vyz­dys. Bė­ga lai­kas, ir nat­rio lem­pos jau at­gy­ve­no, jas bū­ti­na keis­ti nau­jos kar­tos ži­bin­tais – LED švies­tu­vais. Ta­čiau net ir pa­kei­tus se­nas lem­pas šiuo­lai­kiš­kes­nė­mis, pro­ble­ma lieka švies­tu­vų at­ra­mos. At­ra­mas elek­tri­kai po ke­le­rių me­tų keis, o kur ta­da rei­kės dė­ti jau įsi­gy­tas lem­pas – ne­aiš­ku.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Komiteto narys A. Mickus, domėjosi ar ne per siaura važiuojamoji dalis liko įrengus pėsčiųjų ir dviračių taką Aušros alėjoje.

Komentarai
Kiti straipsniai