Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Aikš­te­lė­je bus ga­li­ma sto­vė­ti tik 1 va­lan­dą

Mies­to cen­tre, prie ko­mer­ci­nės pa­skir­ties pa­sta­to Se­na­mies­čio a. 1 (nuo se­nų lai­kų va­di­na­mo uni­ver­sa­li­ne) iš kie­mo pu­sės yra au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė, ku­rio­je ne­trūks­ta trans­por­to prie­mo­nių. Kai jo­je au­to­mo­bi­lius pa­lie­ka at­va­žia­vu­sie­ji į ku­rią nors pa­sta­te esan­čią par­duo­tu­vę (pir­ma­me aukš­te yra „Iki“, ant­ra­me – „Tech­no­ra­ma“, tre­čia­me – gro­žio sa­lo­nas ir dra­bu­žių bei ava­ly­nės par­duo­tu­vė) – su­pran­ta­ma, ta­čiau kai ma­ši­nos pa­lie­ka­mos pa­roms ir net mė­ne­siams – tai jau ne­ge­rai. Vie­nas pi­lie­tis jau pus­me­tį ten lai­ko au­to­mo­bi­lį su už­kiš­tu la­pe­liu, kad jį par­duo­da… Šis pa­sta­tas ir že­mės skly­pas, kur yra aikš­te­lė, pri­klau­so „Vi­čiū­nų“ gru­pės įmo­nei UAB „Pa­ri­bys“. Ben­dro­vė krei­pė­si į Plun­gės Sau­gaus eis­mo or­ga­ni­za­vi­mo ko­mi­si­ją, kad bū­tų leis­ta įreng­ti ke­lio žen­klą, ku­ris nu­ro­dys ri­bo­tą sto­vė­ji­mo lai­ką. Sau­sio 23 die­ną ko­mi­si­ja tam pri­ta­rė.

Kaip ra­šo­ma UAB „Pa­ri­bys“ di­rek­to­riaus Vy­tau­to An­driuš­kos raš­te, ben­dro­vei pri­klau­san­čia­me ko­mer­ci­nia­me pa­sta­te Se­na­mies­čio a. 1 pa­tal­pas nuo­mo­ja­si ke­li nuo­mi­nin­kai. Bū­tent jie ir skun­džia­si, jog klien­tai ar pre­kių tie­kė­jai ne­ga­li pa­tek­ti į au­to­mo­bi­lių sto­vė­ji­mo aikš­te­lę, nes ši yra tie­siog pri­kimš­ta au­to­mo­bi­lių. Ypač su­dė­tin­ga pri­va­žiuo­ti prie iš­si­kro­vi­mo ram­pų sun­kias­vo­rėms.
„Ne­nor­ma­lu, kad mums nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čiu skly­pu kaip sa­vu nau­do­ja­si gre­ta gy­ve­nan­tys ar­ba ver­slą tu­rin­tys as­me­nys. Vie­nas au­to­mo­bi­lis sto­vi ne­ju­di­na­mas jau dau­giau nei pu­sę me­tų, ant jo lan­go už­kli­juo­tas skel­bi­mas, kad ma­ši­na par­duo­da­ma“, – sa­ko­ma raš­te.
Šiuo me­tu prie įva­žia­vi­mo į aikš­te­lę yra ke­lio žen­klas „Re­zer­vuo­ta sto­vė­ji­mo vie­ta“, ta­čiau, pa­sak sa­vi­nin­kų, jis nė­ra efek­ty­vus. To­dėl pra­šo­ma leis­ti jį pa­keis­ti žen­klu „Sto­vė­ji­mo ri­bo­tą lai­ką vie­ta“, nu­ro­dant vie­ną va­lan­dą ir pri­de­dant pa­pil­do­mą len­te­lę, kad tai ga­lios tik dar­bo die­no­mis, nuo 8 iki 17 va­lan­dos.
Ko­mi­si­jos na­riai kal­bė­jo, jog ben­dro­vė yra skly­po sa­vi­nin­kė, tad sa­vo val­do­se tu­ri tei­sę tvar­ky­tis ir keis­ti žen­klus. Tik pa­rei­gū­nas Vai­das Kur­mis svars­tė, kad gal rei­kė­tų leis­ti sto­vė­ti 2 va­lan­das ir at­krei­pė dė­me­sį, jog sa­vi­nin­kas tu­rės im­tis kon­tro­lės – kas nors juk tu­rės ste­bė­ti, kiek lai­ko sto­vi vie­nas ar ki­tas au­to­mo­bi­lis. Po­li­ci­ja bau­džia pa­gal vaiz­do įra­šus, tad ben­dro­vė tu­rės pa­si­rū­pin­ti tin­ka­ma ste­bė­ji­mo sis­te­ma.
Taip pat pa­rei­gū­nas už­si­mi­nė, jog ma­žai dar kas ži­no, bet vai­ruo­to­jai, ku­rie pa­­lie­ka au­to­mo­bi­lį aikš­te­lė­je, kur yra žen­klas, nu­ro­dan­tis ri­bo­tą sto­vė­ji­mo lai­ką, iš­lip­da­mi tu­ri už­kiš­ti ma­to­mo­je vie­to­je la­pe­lį, pa­ra­šy­da­mi ja­me lai­ką, ka­da at­va­žia­vo. Sa­vi­val­dy­bės spe­cia­lis­tas vie­ša­jai tvar­kai An­ta­nas Ged­ri­mas pa­ti­ki­no, jog to­kia prak­ti­ka sėk­min­gai tai­ko­ma pas kai­my­nus, t. y. Tel­šiuo­se. Nė­ra pa­lik­to la­pe­lio – ma­žiau­siai 15 eu­rų bau­da vai­ruo­to­jui ga­ran­tuo­ta!
Ar to­kia tvar­ka nu­si­sto­vės ir Plun­gė­je, kol kas ne­kal­bė­ta, bet pri­tar­ta, kad aikš­te­lė­je Se­na­mies­čio a. 1 at­si­ras­tų žen­klas, lei­džian­tis sto­vė­ti tik 1 va­lan­dą.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Miesto centre, aikštelėje prie šio pastato, bus ribojamas automobilių stovėjimo laikas. Dabar gi yra ir tokių, kurie pusmetį čia nesėkmingai bando parduoti savo „Peugeot“… (vidurinis automobilis).

Komentarai
Kiti straipsniai