Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Tel­šių ap­skri­ty­je ma­žiau­sias ne­dar­bas fik­suo­ja­mas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je

Žvel­giant į Už­im­tu­mo tar­ny­bos Plun­gės sky­riaus ve­dė­jos Dai­vos Ša­ki­nie­nės at­siųs­tus duo­me­nis, ma­to­si, kad pra­ėju­siais me­tais dar­bo ieš­kan­čių as­me­nų skai­čius yra šiek tiek ma­žes­nis ne­gu 2018 m. Įsi­dar­bi­nu­sių as­me­nų skai­čius – di­des­nis. Pir­mo­sios šių me­tų die­nos duo­me­ni­mis, pa­dau­gė­jo vy­res­nio am­žiaus as­me­nų, ku­rie ieš­ko dar­bo, ta­čiau su­ma­žė­jo il­ga­lai­kių be­dar­bių.

Per 2019-uo­sius Plun­gės sky­riu­je dar­bo ieš­kan­čių as­me­nų iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės bu­vo įre­gist­ruo­ta 570 (2018 m. jų bu­vo 564). Tarp jų mo­te­rų – 227 (49 proc.), vy­rų – 293 (51 proc.), 16–29 me­tų jau­nuo­lių – 160 (28 proc.), kai­mo gy­ven­to­jų – 306 (54 proc.), mies­to gy­ven­to­jų – 264 (46 proc.). 2019 m. įsi­dar­bi­no 449 as­me­nys (2018 m. – 433). Ne­ter­mi­nuo­tai įdar­bin­ta 59 proc. as­me­nų, ter­mi­nuo­tai – 41 proc. Tarp įdar­bin­tų du treč­da­liai – vy­rų, 26 proc. – 16–29 me­tų jau­ni­mo, 18 proc. il­ga­lai­kių be­dar­bių.
2020 m. sau­sio 1 d. Už­im­tu­mo tar­ny­bos Plun­gės sky­riu­je re­gist­ruo­ti 379 dar­bo ieš­kan­tys as­me­nys, gy­ve­nan­tys Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je, tai yra 15 ma­žiau nei prieš me­tus (2019-01-01 – 394). Dar­bo ieš­ko­jo 203 mo­te­rys ir 176 vy­rai, 63 – jau­nuo­liai (16–29 m.). Sau­sio 1 d. Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės gy­ven­to­jų, re­gist­ruo­tų Už­im­tu­mo tar­ny­bo­je, pa­ly­gi­nus su 2019 m. sau­sio 1 d., la­biau­siai pa­dau­gė­jo vy­res­nio am­žiaus as­me­nų grupėje (50 me­tų ir vy­res­nių), su­ma­žė­jo il­ga­lai­kių be­dar­bių.
Sau­sio 1 d. re­gist­ruo­tas ne­dar­bas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo 8,3 proc., 0,2 proc. punk­to ma­žes­nis nei 2019 m. sau­sio 1 d. 2019 m. vi­du­ti­nis me­ti­nis re­gist­ruo­tas ne­dar­bas Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je bu­vo 7 proc., t. y. 0,4 proc. punk­to ma­žiau nei 2018 me­tais. Tel­šių ap­skri­ty­je ma­žiau­sias ne­dar­bas yra Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je. (Plun­gės r. sa­vi­val­dy­bė­je – 7,2 proc., Tel­šių r. sa­vi­val­dy­bė­je – 7,9 proc., Ma­žei­kių r. sa­vi­val­dy­bė­je – 10,4 proc.).
Di­des­nes ga­li­my­bes įsi­dar­bin­ti tu­rė­jo kva­li­fi­kuo­ti as­me­nys. Darb­da­viai Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je pra­ėju­siais me­tais la­biau­siai ieš­ko­jo šalt­kal­vių su­vi­rin­to­jų, par­da­vė­jų ka­si­nin­kų, vi­rė­jų, ben­dro­sios prak­ti­kos slau­gy­to­jų, bal­džių, sta­lių, me­die­nos ap­dir­bi­mo stak­lių ope­ra­to­rių, elek­tro­mon­te­rių, ver­slo pa­slau­gų va­dy­bi­nin­kų, trak­to­ri­nin­kų.

 

Komentarai
Kiti straipsniai