Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Stir­bai­čių kai­me vi­siš­kai su­de­gė me­di­nis na­mas

Ne­se­niai so­dy­bą Stir­bai­čių kai­me nu­si­pir­ku­si klai­pė­die­čių šei­ma li­ko prie nuo­dė­gu­lių krū­vos – sau­sio 20-ąją se­ną me­di­nį na­mą vi­siš­kai su­nai­ki­no ug­nis. Žmo­nių ne­lai­mės die­ną vi­du­je ne­bu­vo, šei­mi­nin­kai čia ne­gy­ve­no.

Pla­te­lių se­niū­ni­jo­je esan­tį Stir­bai­čių kai­mą su­pa miš­kai, kur ne kur iš­si­bars­tę vien­kie­miai. Į vie­ną jų, esan­tį Ka­dai­čių gat­vė­je, pir­ma­die­nio pa­va­ka­rę, jau po pu­sės pen­kių, iš­sku­bė­jo ug­nia­ge­siai gel­bė­to­jai – pra­neš­ta, jog ten de­ga me­di­nis na­mas, pri­klau­san­tis J. K.
Kaip vė­liau sa­kė Plun­gės prieš­gais­ri­nės gel­bė­ji­mo tar­ny­bos vir­ši­nin­kas My­ko­las Pronc­kus, gais­rą pa­ste­bė­jo už ke­lių šim­tų met­rų nuo so­dy­bos gy­ve­nan­tis kai­my­nas.
At­vy­kus ug­nia­ge­siams, na­mas de­gė at­vi­ra lieps­na. Van­de­niui im­ti te­ko nu­ties­ti ma­gist­ra­li­nę li­ni­ją – maž­daug 40 m – iki tven­ki­nio.
Na­mas bu­vo su­blo­kuo­tas su mal­ki­ne, kur lai­ky­ti 2,5 m il­gio rąs­tai. Gais­ro me­tu su­pleš­kė­jo vi­sas pa­sta­tas (15×7 m) ir ja­me bu­vę daik­tai. Li­ko tik ap­de­gęs kar­ka­sas. Mal­ki­nė­je lieps­na su­nio­ko­jo ir 5 kub. m rąs­tų.
Kaip pa­aiš­kė­jo, se­no­je so­dy­bo­je nie­kas ne­gy­ve­no – klai­pė­die­tis J. K. tro­be­sius ne­se­niai bu­vo nu­si­pir­kęs ir tik at­ei­ty­je pla­na­vo tvar­ky­tis. De­ja, nie­ko ne­be­li­ko.
Pa­sak M. Pronc­kaus, gais­ras ki­lo na­mo vi­du­je. Kas nu­ti­ko – kol kas ne­de­ta­li­zuo­ja­ma, ins­pek­to­riams dar ky­la klau­si­mų, lau­kia­ma sa­vi­nin­kų, ku­riems no­ri­ma juos už­duo­ti ir pa­tiks­lin­ti ap­lin­ky­bes.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai