Sekmadienis, 2020 m. rugsėjo 27 d.

Se­niū­nų rin­ki­mai: su­ta­pi­mas ir tiek…

Pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pa­skel­bė dvie­jų se­niū­ni­jų – Plun­gės mies­to ir Nau­so­džio – se­niū­nų kon­kur­sus. „Plun­gės ži­nios“ jau ta­da ra­šė, kad lai­mė­to­jai jau be­veik ži­no­mi ir vis­kas grei­čiau­siai pa­si­kar­tos taip, kaip bu­vo su Plun­gės sa­vi­val­dy­bei pa­val­džių įmo­nių ne­pri­klau­so­mų val­dy­bų na­rių at­ran­ka. Vie­šo­jo­je erd­vė­je bu­vo įvar­din­ta, kad Plun­gės mies­to se­niū­ne taps Už­im­tu­mo tar­ny­bos Klai­pė­dos klien­tų ap­tar­na­vi­mo de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Dan­gi­ru­tė Jur­ku­vie­nė. Re­dak­ci­ja ta­da ra­šė, kad vie­šo­jo­je erd­vė­je sklan­dančios in­for­ma­ci­jos tei­sin­gu­mas pa­aiš­kės po kon­kur­so. Šią sa­vai­tę at­rink­ti kan­di­da­tai, pa­gal ba­lus už­ėmę pir­mą ir an­trą vie­tas. Su­ta­pi­mas ir tiek: Plun­gė­je pir­mo­je vie­to­je yra… D. Jur­ku­vie­nė.

At­si­lais­vi­nu­sios se­niū­nų vie­tos

Pri­min­si­me, kad Plun­gės mies­to se­niū­no vie­ta at­si­lais­vi­no, kai bu­vęs se­niū­nas Gin­ta­ras Do­mar­kas pasitraukė iš šių pa­rei­gas nuo pra­ėju­sių me­tų spa­lio 1 die­nos. Nuo tos die­nos iki šiol G. Do­mar­kas mies­to se­niū­no pa­rei­gas ėjo lai­ki­nai.
Nau­so­džio se­niū­no vie­ta at­lais­vė­jo, kai se­niū­nas Da­rius Prei­bys bu­vo ap­kal­tin­tas ne­va pas sa­ve įdar­bi­nęs vie­šuo­sius dar­bus at­lik­ti tu­rė­ju­sius žmo­nes. Po ki­lu­sio skan­da­lo se­niū­nas pa­si­trau­kė iš pa­rei­gų sa­vo no­ru, nors ir tei­gė, kad vis­kas bu­vo ne taip, kaip ra­šy­ta ži­niask­lai­do­je.

Sie­kė pa­ro­dy­ti skaid­ru­mą

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė lap­kri­čio pa­bai­go­je pa­skel­bė abie­jų se­niū­ni­jų se­niū­nų kon­kur­sus. Pagal įstatymą, sie­kiant skaid­ru­mo, jie bu­vo vyk­do­mi per Vals­ty­bės tar­ny­bos de­par­ta­men­tą (VTD). Vis­gi, ne­žiū­rint sie­kio pa­de­monst­ruo­ti kon­kur­sų ko­mi­si­jų ne­pri­klau­so­mu­mą, re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, ji su­si­dė­jo iš dvie­jų VTD at­sto­vų, ke­tu­rių Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės se­niū­nai­čių ir vie­no Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos at­sto­vo. Kon­kur­sas vy­ko nuo­to­li­niu bū­du – per „Sky­pe“ pro­gra­mė­lę.

Duok­lė kon­ser­va­to­riams?

Il­gą lai­ką Plun­gės mies­to se­niū­nu bu­vęs G. Do­mar­kas nu­ta­rė da­ly­vau­ti Nau­so­džio se­niū­ni­jos kon­kur­se, ir šią sa­vai­tę pa­aiš­kė­jo, kad jis su­rin­ko dau­giau­siai ba­lų ir yra pir­mas iš pre­ten­den­tų už­im­ti šį pos­tą. Ant­ro­je vie­to­je li­ko Plun­gės paš­to vir­ši­nin­kas Vik­to­ras Džiau­gys.
Plun­gės mies­to se­niū­no kon­kur­se pa­si­tvir­ti­no tai, kas bu­vo ra­šo­ma „Plun­gės ži­nios“: pir­mo­je vie­to­je – D. Jur­ku­vie­nė, ant­ro­je – Liu­tau­ras Moc­kus. Ta­čiau, re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, L. Moc­kus ne­su­rin­ko rei­kia­mo ba­lų skai­čiaus, tad au­to­ma­tiš­kai iš­kren­ta.
D. Jur­ku­vie­nė 2011 me­tais da­ly­va­vo Sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­muo­se Tė­vy­nės Są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mok­ra­tų są­ra­šuo­se. Šiuo me­tu mi­nė­ta par­ti­ja kar­tu su po­li­ti­niu da­ri­niu „Vie­nin­ga Plun­gė“ yra val­dan­čio­jo­je ra­jo­no Ta­ry­bos dau­gu­mo­je. Ne­at­mes­ti­na, kad par­ti­jos at­sto­vo iš­rin­ki­mas į mies­to se­niū­nus yra at­si­dė­ko­ji­mo duok­lė ko­a­li­ci­jos part­ne­riams.
Vis­gi le­mia­mas žo­dis, kas taps se­niū­nais, da­bar pri­klau­so Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riui M. Kau­nui. Ku­riuos kan­di­da­tus jis pa­si­rinks iš są­ra­šų į se­niū­nų pa­rei­gas, pa­aiš­kės ne­tru­kus.

Nuotraukoje: Viešojoje erdvėje kalbama, kad D. Jurkuvienė ilgai Plungės miesto seniūno kėdės neužims – kai tik atsilaisvins Platelių seniūnės vieta, ji bus perkelta ten, arčiau savo nmų.

Komentarai
Kiti straipsniai