Sekmadienis, 2023 m. spalio 01 d.

Pir­mo­ji vie­ta fut­bo­lo zo­ni­nė­se var­žy­bo­se

Sau­sio 17 d. Kvė­dar­no­je vy­ko Lie­tu­vos mo­kyk­lų žai­dy­nių kai­mo vie­to­vių mo­kyk­lų fut­bo­lo 5×5 zo­ni­nės var­žy­bos. Pui­kiai var­žy­bo­se pa­si­ro­dė Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los mer­gi­nų ko­man­da, iš­ko­vo­ju­si pir­mą­ją vie­tą.

Moks­lei­vės re­zul­ta­tu 2–1 nu­ga­lė­jo Jur­bar­ko Klau­su­čių Sta­sio San­tva­ro pa­grin­di­nės mo­kyk­los mer­gi­nų ko­man­dą. Ki­to­se var­žy­bo­se re­zul­ta­tu 2–0 po at­kak­lios ko­vos nu­ga­lė­jo var­žy­bų fa­vo­ri­tes bei šei­mi­nin­kes Pa­jū­rio gim­na­zi­jos moks­lei­ves ir eli­mi­na­vo jas iš to­les­nių var­žy­bų.
Į tarp­zo­ni­nes var­žy­bas pa­te­ko žad­vai­niš­kės ir Jur­bar­ko at­sto­vės, nu­ga­lė­ju­sios Pa­jū­rio gim­na­zis­tes re­zul­ta­tu 4–3. Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los ko­man­dai at­sto­va­vo Ka­mi­lė An­dri­jaus­kai­tė, Ka­mi­lė Ston­čiū­tė, Ra­min­ta Lav­rent­je­vai­tė, Vil­tė Švar­cai­tė, Do­vi­lė Kas­pa­ra­vi­čiū­tė, Eve­li­na Venc­ku­tė, Mo­ni­ka Ker­py­tė, Rus­nė Lenk­šai­tė. Mo­ki­nes var­žy­boms ruo­šė fi­zi­nio ug­dy­mo mo­ky­to­jas Au­gus­tas Šli­mas.

Žad­vai­nių pa­grin­di­nės mo­kyk­los inf.

Nuotraukoje: Žadvainių pagrindinės mokyklos merginų komanda.

Komentarai
Kiti straipsniai