Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Pir­mą kar­tą kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ zo­ni­nis eta­pas vy­ko Rie­ta­ve

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je vy­ko Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių te­le­vi­zi­jos kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ zo­ni­nis eta­pas. Ja­me da­ly­va­vo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės, Plun­gės, Tel­šių ir Ma­žei­kių ra­jo­nų dai­ni­nin­kai. Iš mū­sų sa­vi­val­dy­bės šia­me kon­kur­so eta­pe pa­si­ro­dė 10 da­ly­vių.

Prieš nu­skam­bant pir­ma­jai dai­nai, svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis. „Dai­nų dai­ne­lė“ yra ypa­tin­gas reiš­ki­nys Lie­tu­vo­je, su šiuo kon­kur­su už­au­go ne vie­na kar­ta. Lin­kiu vi­siems nu­si­tei­ki­mo, pa­si­ry­ži­mo kuo ge­riau pa­si­ro­dy­ti, vi­siems – kuo ge­riau­sios nuo­tai­kos ir sėk­mės“, – sa­kė me­ras. Prie svei­ki­ni­mų pri­si­dė­jo Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė švie­ti­mui Jo­lan­ta Gre­vie­nė. Vieš­nia pa­lin­kė­jo ko­mi­si­jai sklan­daus dar­bo, da­ly­viams – di­džiau­sios sėk­mės, o vi­siems su­si­rin­ku­siems – gra­žios vieš­na­gės Rie­ta­ve.
Dai­no­rė­lius ver­ti­no kom­pe­ten­tin­ga ko­mi­si­ja. Jos pir­mi­nin­ku bu­vo Mar­ty­nas Staš­kus, Lie­tu­vos ope­ros ir ba­le­to te­at­ro di­ri­gen­tas. Ki­ti na­riai: Ne­ri­jus Ja­sins­kas, Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po me­no mo­kyk­los di­rek­to­rius, Rū­ta Kra­saus­kie­nė, Vil­niaus Že­my­nos gim­na­zi­jos di­rek­to­rė, Žil­vi­nas Meš­kuo­tis, „Dai­nų dai­ne­lės“ pro­gra­mos ko­or­di­na­to­rius, An­ta­nas Kon­tau­tas, Tel­šių mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rius, Vai­da Mi­ka­laus­kie­nė, Ma­žei­kių Vy­tau­to Klo­vos mu­zi­kos mo­kyk­los di­rek­to­rė ir Ri­ta Ur­nie­žie­nė, Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­rė. Ko­mi­si­ja vi­siems da­ly­viams sky­rė ba­lus. Pa­si­bai­gus vi­siems zo­ni­niams tu­rams, bus nu­sta­ty­tas at­ran­ki­nis ba­las, tada pa­aiš­kės, ku­rie da­ly­viai pa­teks į ki­tą tu­rą, vyk­sian­tį Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jo­je.
Kul­tū­ros cen­tre dai­nos skam­bė­jo vi­są die­ną – iš vi­so pa­si­ro­dė 44 da­ly­viai: 10 da­ly­vių iš Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės, 11 – iš Tel­šių, 13 – iš Ma­žei­kių ir 10 – iš Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės. Iš mū­sų sa­vi­val­dy­bės sce­no­je pa­si­ro­dė Ro­ber­ta Jo­cy­tė iš Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio (5 m., ruo­šė mo­ky­to­ja Rai­mon­da Ja­sie­nė). Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­lai at­sto­va­vo Elė­ja In­tai­tė (6 m.), mer­gai­čių vo­ka­li­nis an­sam­blis (7–9 m.), Ka­mi­lė Ži­liū­tė (10 m.), En­ri­ka Jaz­daus­ky­tė (10 m.), Ari­jie­lė Zu­bie­liaus­kai­tė (11 m.), mer­gai­čių vo­ka­li­nis an­sam­blis (10–11 m.). So­lis­tes ir an­sam­blius kon­kur­sui pa­ruo­šė Vil­ma Jo­ku­baus­kai­tė. Taip pat kon­kur­se pa­si­ro­dė tve­riš­kė Lo­re­ta Gus­čiū­tė (15 m., ruo­šė Gied­rė Mi­ka­laus­kai­tė), Gus­tė Turs­ky­tė (10 m., ruo­šė Aud­ro­nė Bal­čiū­nie­nė) ir vo­ka­li­nis mer­gi­nų an­sam­blis (14–15 m., ruo­šė Rai­mon­da Var­na­gi­rie­nė) iš Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos.

Nuotraukoje: Pasirodo Rietavo M. K. Oginskio meno mokyklos mokinė E. Jazdauskytė.

Komentarai
Kiti straipsniai