Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Laip­ti­nė­je žmo­gų api­plė­šęs plun­giš­kis sė­do už gro­tų, jo bendrininkas nu­teis­tas lyg­ti­nai

Pra­ėju­sių me­tų va­sa­rą vie­no A. Vaiš­vi­los gat­vės na­mo laip­ti­nė­je plun­giš­kis L. Ž. (gim. 1977 m.) bu­vo už­pul­tas, su­muš­tas ir api­plėš­tas. Pa­rei­gū­nai nu­sta­tė, jog nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė Val­das Gu­de­lis (gim. 1999 m.) ir To­mas Ja­ku­tis (gim. 1990 m.). Sau­sio 16 die­ną Plun­gės apy­lin­kės teis­me plė­ši­kė­liams pa­skelb­tas nuosp­ren­dis.

Pra­ne­ši­mo apie už­puo­li­mą pa­rei­gū­nai su­lau­kė 2019 m. lie­pos 14-ąją. Į Plun­gės po­li­ci­ją krei­pė­si plun­giš­kis L. Ž. ir nu­ro­dė, jog lie­pos 13-osios va­ka­rą, apie pu­sę vie­nuo­lik­tos, A.Vaiš­vi­los gat­vė­je, vie­no na­mo laip­ti­nė­je, jį už­puo­lė ke­li ne­pa­žįs­ta­mi as­me­nys, jį su­mu­šė ir pa­gro­bė te­le­fo­ną „Sam­sung Ga­la­xy S6“.
Pra­dė­jus plė­ši­mo ty­ri­mą, nu­sta­ty­ta, jog nu­si­kal­ti­mą pa­da­rė plun­giš­kiai V. Gu­de­lis ir T. Ja­ku­tis. Nuo lie­pos 23-osios smar­kuo­liai bu­vo lai­ko­mi su­im­ti.
Iš pra­džių jiems bu­vo pa­reikš­ti kal­ti­ni­mai net pa­gal tris Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nius: dėl plė­ši­mo (BK 180 str. 1 d.), dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo (BK 284 str.) bei dėl ne­sun­kaus svei­ka­tos su­trik­dy­mo iš chu­li­ga­niš­kų ir sa­va­nau­diš­kų pa­ska­tų (BK 138 str. 2d. 8 ir 9 punk­tus), ta­čiau, pra­dė­jęs nag­ri­nė­ti by­lą, teis­mas kon­sta­ta­vo, kad toks vei­kų kva­li­fi­ka­vi­mas yra per­tek­li­nis, tad pa­lik­tas tik plė­ši­mas (BK 180 str. 1 d.), ku­ris ap­ima ir ne­sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą.
Nu­sta­ty­ta, jog V. Gu­de­lis ir T. Ja­ku­tis, bū­da­mi gir­ti ir veik­da­mi kaip ben­dri­nin­kai, lie­pos 13-osios va­ka­rą vie­šo­jo­je vie­to­je – dau­gia­bu­čio na­mo laip­ti­nės pir­ma­me aukš­te – už­puo­lė žmo­gų. V. Gu­de­lis ty­čia smo­gė L. Ž. ne ma­žiau 4–5 kar­tus į gal­vos sri­tį, o T. Ja­ku­tis au­kai ke­lis kar­tus spy­rė į įvai­rias kū­no vie­tas.
Pri­mu­šę L. Ž., už­puo­li­kai apieš­ko­jo pas­ta­ro­jo kel­nių ki­še­nes ir pa­gro­bė 100 eu­rų ver­tės te­le­fo­ną „Sam­sung GalaxyS6“ su ja­me bu­vu­sia 5 eu­rų ver­tės SIM kor­te­le.
Nu­ken­tė­ju­sia­jam bu­vo pa­da­ry­tas vir­šu­ti­nio žan­di­kau­lio kai­rės pu­sės kak­ti­nės atau­gos lū­žis, krau­jos­ru­vos skruos­to ir akies vo­kų sri­ty­je. Nu­sta­ty­ta, jog tai – ne­sun­kus svei­ka­tos su­trik­dy­mas.
Abu kal­ti­na­mie­ji dėl pa­da­ry­to nu­si­kal­ti­mo pri­si­pa­ži­no, o ža­lą nu­ken­tė­ju­sia­jam ir vy­riš­kio gy­dy­mo iš­lai­das at­ly­gi­no mu­šei­kų ma­mos.
V. Gu­de­lis jau teis­tas už plė­ši­mą ir vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mą, nu­si­kal­to baus­mės vyk­dy­mo ati­dė­ji­mo me­tu, daug kar­tų yra baus­tas už įvai­rius ad­mi­nist­ra­ci­nius nu­si­žen­gi­mus.
T. Ja­ku­tis taip pat nu­si­kal­to ne pir­mą kar­tą – yra teis­tas už ana­lo­giš­kų nu­si­kals­ta­mų vei­kų pa­da­ry­mą. Tie­sa, jo teis­tu­mai yra iš­ny­kę, bet jis nuo­lat pri­si­da­ro įvai­rių ad­mi­nist­ra­ci­nių nu­si­žen­gi­mų.
Žmo­gaus api­plė­ši­mas – apy­sun­kis nu­si­kal­ti­mas. Teis­mas V. Gu­de­liui už tai sky­rė 3 me­tų lais­vės at­ėmi­mo baus­mę pa­tai­sos na­muo­se, ta­čiau pri­dė­jo anks­tes­nę ne­at­lik­tą baus­mę (teis­tas 2018 m. lap­kri­čio 2 d.), tad iš vi­so jam teks pa­sė­dė­ti už gro­tų 4 me­tus, taip pat su­mo­kė­ti 36 MGL, tai yra 1800 eu­rų bau­dą.
La­biau pa­si­se­kė T. Ja­ku­čiui – jis pa­leis­tas teis­mo sa­lė­je, kar­do­mo­ji prie­mo­nė – su­ėmi­mas – pa­keis­ta į įpa­rei­go­ji­mą pe­ri­odiš­kai re­gist­ruo­tis po­li­ci­jos įstai­go­je. Už plė­ši­mą jam skir­ta lais­vės at­ėmi­mo baus­mė 3 me­tams, ta­čiau baus­mės taip pat su­ben­drin­tos (baus­tas 2019 m. lie­pos 29 d.), tad ga­vo­si 3 me­tų ir 4 mė­ne­sių lais­vės at­ėmi­mo baus­mė, ku­rios vyk­dy­mas ati­dė­tas pus­tre­čių me­tų lai­ko­tar­piui. Jis įpa­rei­go­tas pra­dė­ti dirb­ti ar­ba mo­ky­tis, tu­rės da­ly­vau­ti el­ge­sio pa­tai­sos pro­gra­mo­se ir ne­var­to­ti psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų.
Nuosp­ren­dis per 20 die­nų dar ga­li bū­ti ap­skųs­tas.

Li­na MOTUŽIENĖ

Komentarai
Kiti straipsniai