Pirmadienis, 2022 m. rugsėjo 26 d.

Gy­ven­to­jai su­ki­lo – ne­no­ri vė­jo jė­gai­nių ar­čiau nei už 2 km

Jau bu­vo ra­šy­ta, jog vo­kie­čių įmo­nė Plun­gės ra­jo­ne, ke­tu­rio­se vie­to­se, pla­nuo­ja sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nes. Gy­ven­to­jai, prie ku­rių kai­mų šie mil­ži­niš­ki sta­ti­niai tu­rė­tų iš­kil­ti, tei­gia pa­si­gen­dan­tys aiš­ku­mo. Bent jau Did­vy­čių ka­dast­ri­nės vie­to­vės gy­ven­to­jams la­bai ne­ra­mu – jie net pa­ra­šė raš­tiš­ką krei­pi­mą­si me­rui, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bei Ta­ry­bos na­riams ir ti­ki­si jų pa­lai­ky­mo.

Pra­ėju­sių me­tų pa­bai­go­je, prieš­pas­ku­ti­nio­jo Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­džio me­tu, Ta­ry­bos na­rė Dai­na Mar­ti­šie­nė užklau­sė dėl UAB „Plun­gės vė­jo ener­gi­ja“ veik­los mū­sų sa­vi­val­dy­bė­je. Ak­cen­ta­vo, jog gy­ven­to­jai pa­si­ra­šo tas su­tar­tis 30-čiai me­tų, ir keis­ta tai, kad že­mės sa­vi­nin­kų prie­vo­lės iš­dės­tytos še­šiuo­se punk­tuo­se, o sta­tan­čios ben­dro­vės įsi­pa­rei­go­ji­mai yra tik du.
Pas­ku­ti­nio­jo po­sė­džio me­tu Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius Min­dau­gas Kau­nas at­sa­kė kal­bė­jęs su įmo­nės at­sto­vais, bet in­for­ma­ci­jos esą ne­daug. Pats iš­reiš­kė ne­pa­si­ten­ki­ni­mą, jog su­tar­tys su gy­ven­to­jais pa­si­ra­šo­mos Sa­vi­val­dy­bės pa­tal­po­se, nors Sa­vi­val­dy­bė čia nie­kuo dė­ta. Ta­da bu­vo pa­si­ra­šy­ta jau 95 proc. že­mės nuo­mos su­tar­čių su gy­ven­to­jais, kur sto­vės 155 m aukš­čio jė­gai­nės. Kal­bė­ta, jog nuo 5 iki 22 šių įren­gi­nių at­si­ras ne­to­li Kan­tau­čių, Žli­bi­nų, Alek­san­dra­vo ir Did­vy­čių gy­ven­vie­čių. Už­si­min­ta, jog dau­giau in­for­ma­ci­jos iš ben­dro­vės at­sto­vų ti­ki­ma­si sau­sio mė­ne­sį, svars­ty­ta ga­li­my­bė juos pri­sik­vies­ti ir į Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos po­sė­dį.
Kiek ži­no­ma, į Plun­gės ra­jo­ną žen­gian­ti vo­kie­čių įmo­nė jau prieš po­rą me­tų krei­pė­si į Sa­vi­val­dy­bę, pra­šy­da­ma leis­ti prie mies­to se­niū­ni­jos įre­gist­ruo­ti ku­ria­mą įmo­nę „Plun­gės vė­jo ener­gi­ja“. Ta­da dar kal­bė­ta, jog prie Kan­tau­čių pla­nuo­ja­ma sta­ty­ti tik ke­lias vė­jo jė­gai­nes. Vė­liau są­ra­šas pa­di­dė­jo.
Raš­tas „Dėl vė­jo jė­gai­nių Did­vy­čių ka­dast­ri­nė­je vie­to­vė­je“, ku­rį pa­si­ra­šė Did­vy­čių ka­dast­ri­nės vie­to­vės gy­ven­to­jai, sau­sio 14-ąją bu­vo pa­teik­tas me­rui, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jai bei Ta­ry­bos na­riams. Taip pat – ir ži­niask­lai­dai.
Gy­ven­to­jai tei­gia tik iš ži­niask­lai­dos su­ži­no­ję, jog ša­lia jų gy­ve­na­mo­sios vie­to­vės (Did­vy­čių ka­dast­ri­nė vie­to­vė) ža­da­ma sta­ty­ti 5 vnt. ga­lin­gų vė­jo jė­gai­nių.
„Ži­no­da­mi ki­tų Lie­tu­vos ra­jo­nų gy­ven­to­jų pa­tir­tį, jog įren­gus per ar­ti gy­ve­na­mų­jų na­mų šias jė­gai­nes, pra­ran­da­ma ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to ver­tė bei pa­blo­gė­ja gy­ve­na­mo­sios są­ly­gos dėl še­šė­lia­vi­mo, vib­ra­ci­jų, triukš­mo, pra­šo­me Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus, me­ro, Ta­ry­bos na­rių bei vi­sų ki­tų su tuo su­si­ju­sių tar­nau­to­jų, tu­rin­čių pa­lai­ky­ti ra­jo­no gy­ven­to­jų in­te­re­sus, ne­leis­ti sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nių ar­čiau kaip 2 km nuo gy­ve­na­mų­jų na­mų be ra­šy­ti­nių na­mų val­dų sa­vi­nin­kų su­ti­ki­mų“, – dės­to­ma raš­te.
Gy­ven­to­jai pa­gei­dau­ja, kad vė­jo jė­gai­nių sta­ty­to­jai bū­tų įpa­rei­go­ti at­lik­ti po­vei­kio ap­lin­kai ver­ti­ni­mą bei gau­tų raš­tiš­kus vi­sų že­mės skly­pų sa­vi­nin­kų, gy­ve­nan­čių ar­čiau kaip 2 km iki pla­nuo­ja­mų sta­ty­ti vė­jo jė­gai­nių, lei­di­mus.
„Mes ne­sa­me prieš vė­jo jė­gai­nes, bet esa­me prieš tai, kad jos sto­vė­tų ar­ti mū­sų gy­ve­na­mų­jų vie­to­vių“, – sa­ko­ma raš­te. Ko­kia bus mū­sų val­džios žmo­nių re­ak­ci­ja į vi­sa tai, ne­tru­kus tu­rė­tu­me su­ži­no­ti.

Komentarai
Kiti straipsniai