Penktadienis, 2023 m. sausio 27 d.

Ap­kal­ti­no vei­ki­mu prieš ak­ci­nin­ko nau­dą ir at­lei­do iš pa­rei­gų. Po to – grą­ži­no at­gal…

Cha­o­sas su Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių ne­pri­klau­so­mo­mis val­dy­bo­mis tę­sia­si: vie­nas bu­vęs iš­rink­tas į UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bą na­rys re­dak­ci­jai tre­čia­die­nį tei­gė net ne­ži­nan­tis, kaip ten pa­te­ko, nes esą kan­di­da­ta­vo į ki­tos įmo­nės val­dy­bą. Ne­aiš­ku­mo į si­tu­a­ci­ją įne­šė ir pats Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas Min­dau­gas Kau­nas, pir­ma at­šau­kęs šios įmo­nės val­dy­bos na­rių įga­lio­ji­mus, o vė­liau, re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, – dvie­jų iš jų (Mo­des­to Če­pon­kaus ir Eval­do Jan­kaus­ko – aut. pa­sta­ba) – gra­ži­nęs.

Ne­ži­no, kaip bu­vo iš­rink­tas

Ar tie­sa, kad į Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čios įmo­nės – „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ – ne­pri­klau­so­mą val­dy­bą ga­lė­jo bū­ti iš­rink­tas žmo­gus, ku­ris net į ją ne­pre­ten­da­vo? Sun­ku pa­ti­kė­ti, ta­čiau tre­čia­die­nį re­dak­ci­jai taip tvir­ti­no vie­nas bu­vęs kan­di­da­tas (jo pra­šy­mu dėl ga­li­mo Duo­me­nų ap­sau­gos įsta­ty­mo pa­žei­di­mo pa­var­dė ne­skel­bia­ma).
„Pir­miau­sia, nie­kaip ne­su­pran­tu, kaip bu­vau iš­rink­tas į UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ ne­pri­klau­so­mą val­dy­bą, nes bu­vau pa­reiš­kęs ke­ti­ni­mą da­ly­vau­ti „Plun­gės van­de­nų“ val­dy­bos rin­ki­muo­se?! Bet ne­da­ly­va­vau. Da­bar skai­tau straips­nius ir ne­ga­liu pa­ti­kė­ti, kad bu­vau iš­rink­tas, o pas­kui šios vie­tos at­si­sa­kiau dėl per ma­žo at­ly­gi­ni­mo, – tre­čia­die­nį re­dak­ci­jai sa­kė pa­šne­ko­vas. – Man įdo­mu, kas ir kaip ma­ne iš­rin­ko? Aš nie­kur ne­dė­jau jo­kių pa­ra­šų, kad su­tin­ku bū­ti val­dy­bos na­rys. Da­bar jau­čiuo­si lyg koks nu­si­kal­tė­lis – apie ma­ne ra­šo straips­niuo­se, nors nie­ko ne­su pa­da­ręs…“
Pa­sak jo, jis anks­čiau ban­dė su­si­siek­ti su Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos dar­buo­to­jais, ta­čiau ne­pa­vy­kę nor­ma­liai iš­spręs­ti šio klau­si­mo. „Kaž­ko­kie ne­su­pran­ta­mi da­ly­kai ten pas jus de­da­si“, – te­le­fo­nu tei­gė pa­šne­ko­vas.
Kiek vė­liau tiks­li­nant fak­tų ap­lin­ky­bes, bu­vęs kan­di­da­tas pa­si­džiau­gė, jog jam pa­vy­ko su­si­siek­ti su pa­čiu Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riu­mi M. Kau­nu: „At­si­pra­šė dėl to ir pa­ža­dė­jo tuoj pa­nai­kin­ti ne­tei­sin­gą in­for­ma­ci­ją.“
Tre­čia­die­nį „Plun­gės ži­nios“ ofi­cia­lia­me Sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­py­je dėl vi­so pik­to ban­dė pa­si­tik­rin­ti pa­šne­ko­vo žo­džius ir su­si­ras­ti pra­ėju­sių me­tų lap­kri­tį Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos pa­skelb­tą in­for­ma­ci­ją apie pa­tvir­tin­tas val­dy­bas.
In­for­ma­ci­ja iš­ties bu­vo pa­ša­lin­ta.

Į ku­rią val­dy­bą pre­ten­da­vo?

In­for­ma­ci­jos pa­nai­ki­ni­mas iš ofi­cia­lios Sa­vi­val­dy­bės sve­tai­nės lyg ir pa­tvir­tin­tų pa­šne­ko­vo žo­džius. Vis­gi sun­ku pa­ti­kė­ti, kad Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja bei jos va­do­vas ryž­tų­si to­kiam žings­niui, už ku­rį, jei fak­tas pa­si­tvir­tin­tų, ga­li grės­ti ir bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė už do­ku­men­tų klas­to­ji­mą.
Dar dau­giau abe­jo­nių dėl pa­šne­ko­vo tei­gi­nių su­kė­lė tai, kad re­dak­ci­ja ga­vo pa­tvir­ti­ni­mus, jog kan­di­da­tas vis­gi pa­tei­kė do­ku­men­tus da­ly­vau­ti „Plun­gės au­to­bu­sų par­ko“ ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos na­rių at­ran­ko­je. Ta­čiau iš­aiš­kė­jo, kad do­ku­men­tus kan­di­da­tas pa­tei­kė ir į „Plun­gės van­de­nų“ ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos at­ran­ką. O ket­vir­ta­die­nio ry­tą ta­po ži­no­ma, kad pas­ta­ro­jo do­ku­men­tai bu­vo pa­teik­ti ir į „Plun­gės ši­lu­mos tin­klų“ val­dy­bos at­ran­ką… Ky­la klau­si­mas, ko­dėl jis bu­vo iš­rink­tas į „Plun­gės au­to­bu­sų par­ko“ val­dy­bą?

Nei pa­nei­gė, nei pa­tvir­ti­no…

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas ket­vir­ta­die­nį pa­tvir­ti­no, jog mi­nė­tas pa­šne­ko­vas, kaip ir kai ku­rie ki­ti, da­ly­va­vo vi­so­se tri­jo­se Sa­vi­val­dy­bei pri­klau­san­čių įmo­nių ne­pri­klau­so­mų val­dy­bų at­ran­ko­se.
„Su­tin­ku, kad šiuo me­tu yra cha­o­sas šios įmo­nės val­dy­bos klau­si­mų spren­di­me, ta­čiau grei­tai pa­teik­siu iš­sa­mią in­for­ma­ci­ją. Mi­nė­tas as­muo da­ly­va­vo vi­so­se tri­jo­se val­dy­bų at­ran­ko­se, o iš­rin­ko­me į „Plun­gės au­to­bu­sų par­ką“ dėl to, kad ten bu­vo ma­žiau­siai pre­ten­den­tų. Vie­no­je iš val­dy­bų at­ran­kų kan­di­da­tas da­ly­va­vo tie­sio­giai, ki­to­se – nuo­to­li­niu bū­du. Visa tai yra už­pro­to­ko­luo­ta. Ta­čiau kan­di­da­tas ne­su­da­ly­va­vo pir­ma­ja­me iš­rink­tos val­dy­bos po­sė­dy­je, to­dėl ne­bu­vo su­da­ry­ta su juo su­tar­tis. Ta­čiau apie vis­ką ži­no­jo, nes bu­vo in­for­muo­tas“, – sa­kė M. Kau­nas.
Ar tei­sy­bė, kad du iš ke­tu­rių „Plun­gės au­to­bu­sų par­ko“ val­dy­bos na­rių grą­žin­ti į pa­rei­gas? Ar, grą­ži­nus du val­dy­bos na­rius at­gal į pa­rei­gas, lai­ko­ma, kad val­dy­bos po­sė­dis dėl įmo­nės di­rek­to­riaus kon­kur­so yra tei­sė­tas, ir iš­rink­ta­sis – Gin­tas Or­da – bus nau­juo­ju va­do­vu?
Di­rek­to­rius tei­gė, kad ne­no­ri da­bar at­sa­ky­ti, tos in­for­ma­ci­jos nei pa­nei­gė, nei pa­tvir­ti­no.
M. Kau­nas su­ti­ko, kad ne­at­skleis­da­mas lai­ku pa­ti­ki­mos in­for­ma­ci­jos ži­niask­lai­dai, pa­lie­ka in­ter­pre­ta­ci­jos lan­gą, tuo pa­čiu – ne­tiks­liai in­for­muo­ja vi­suo­me­nę.

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: M. Kaunas pripažino, kad šiuo metu situacija su UAB „Plungės autobusų parkas“ nepriklausoma valdyba yra chaotiška…

„Ne­ga­liu at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus – te­be­vyks­ta si­tu­a­ci­jos nag­ri­nė­ji­mas“

Pra­ėju­sio nu­me­rio straips­ny­je „Kir­to at­gal: kan­di­da­tas nu­pla­gi­ja­vo pro­gra­mą ir pa­tei­kė kaip sa­vo“ ra­šė­me, kad iš ne­pri­klau­so­mos UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no at­šauk­tas jos na­rys Mo­des­tas Če­pon­kus pa­tvir­ti­no, jog vie­nas iš kan­di­da­tų į šios įmo­nės di­rek­to­riaus pos­tą – Mar­ty­nas Sir­tau­tas (val­dan­čio­sios Ta­ry­bos dau­gu­mos – po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ na­rio sū­nus) – nu­pla­gi­ja­vęs ki­tos įmo­nės in­for­ma­ci­ją, pa­tei­kė ją kaip sa­vo pro­gra­mą. Nu­ste­bin­tas M. Kau­no kal­ti­ni­mų val­dy­bai, ne­va ji ga­li­mai vei­kė prieš ben­dro­vės ir ak­ci­nin­ko – Sa­vi­val­dy­bės – nau­dą, val­dy­bos na­rys pa­reiš­kė svars­tąs ga­li­my­bę kreip­tis į teis­mą.

Į teis­mą taip pat pa­gra­si­no kreip­tis ir tei­sė­tai kon­kur­se dau­giau­siai ba­lų su­rin­kęs Gin­tas Or­da.
Cha­o­sas dėl šios įmo­nės val­dy­bos na­rių ne­va ken­kė­jiš­kų spren­di­mų ir jos at­šau­ki­mo iš pa­rei­gų dau­ge­liui su­kė­lė nuo­sta­bą, tad ki­lo ne­ma­žai klau­si­mų ir įta­ri­mų.
Pa­si­ro­dė, kad vie­nas iš val­dy­bos na­rių, li­kus pus­va­lan­džiui iki di­rek­to­riaus kon­kur­so, bu­vo pa­kvies­tas pas Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vą. Apie šį su­si­ti­ki­mą kaž­ko­dėl nu­ty­lė­ta.
Val­dy­ba ap­kal­tin­ta ne­da­riu­si gar­so įra­šo, ta­čiau tai ne­bu­vo nu­ma­ty­ta kon­kur­so nuo­sta­tuo­se. Apie juos Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas ži­no­jo iš anks­to, ta­čiau ne­iš­kė­lė šio klau­si­mo, kol ne­įvy­ko kon­kur­sas.
Siek­da­ma iš­lik­ti ne­ša­liš­ka, re­dak­ci­ja, ruoš­da­ma pub­li­ka­ci­ją, nu­siun­tė klau­si­mus di­rek­to­riui M. Kau­nui, ta­čiau iki nu­sta­ty­to lai­ko į juos ne­bu­vo at­sa­ky­ta.
Vė­liau di­rek­to­rius at­siun­tė trum­pą at­sa­ky­mą: „La­ba die­na, ne­ga­liu at­sa­ky­ti į vi­sus klau­si­mus, nes te­be­vyks­ta si­tu­a­ci­jos nag­ri­nė­ji­mas.“

„Plun­gės ži­nios“ Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vo klau­sė:
1. Ar tie­sa, kad UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos po­sė­džio die­ną, kai bu­vo da­ro­ma at­ran­ka į šios įmo­nės va­do­vo pos­tą, Jūs pa­si­kvie­tė­te prieš po­sė­dį vie­ną iš val­dy­bos na­rių (o gal kvie­tė­te vi­sus?) pa­si­kal­bė­ti? Jei taip, gal ga­li­te nu­ro­dy­ti, ku­rį val­dy­bos na­rį kvie­tė­tės ir ko­dėl?
2. Ar pa­si­kvies­tam val­dy­bos na­riui už­si­mi­nė­te apie kan­di­da­tą, ku­ris bū­tų tin­ka­miau­sias ei­ti pa­rei­gas?
3. Ar tie­sa, kad vie­nas iš pre­ten­den­tų pa­tei­kė nu­ko­pi­juo­tą vie­nos au­to­bu­sų par­ko įmo­nės pri­sis­ta­ty­mą kaip sa­vo pro­gra­mą? Kaip ver­ti­na­te to­kį pre­ten­den­to el­ge­sį?
4. Ar ga­li­te pa­tvir­tin­ti, kad pre­ten­den­tams bu­vo už­duo­ti skir­tin­gi klau­si­mai?
5. Ap­kal­ti­no­te val­dy­bą, kad ne­bu­vo da­ro­mas gar­so įra­šas, ta­čiau nei UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“, nei „Plun­gės van­de­nys“ va­do­vų at­ran­kos kon­kur­sų są­ly­go­se nė­ra nu­ma­ty­ta, kad tu­ri bū­ti da­ro­mas po­sė­džio gar­so įra­šas. Kaip pa­aiš­kin­si­te sa­vo kal­ti­ni­mą, kai nė­ra pa­žei­di­mo?
6. Jei vie­nas iš pre­ten­den­tų pa­tei­kė nu­pla­gi­juo­tą sa­vo pro­gra­mą ir val­dy­bos na­rių bu­vo nei­gia­mai įver­tin­tas, kur čia yra jos (val­dy­bos) vei­ki­mas prieš ak­ci­nin­ką – Sa­vi­val­dy­bę?

„Plun­gės ži­nių“ inf.

Komentarai
Kiti straipsniai