Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Ne­įga­lių­jų būs­to pri­tai­ky­mui – per 21 tūkst. eu­rų

Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė, jog 2019 me­tais būs­to ir ap­lin­kos pri­tai­ky­mui su­au­gu­siems ne­įga­lie­siems bu­vo pa­nau­do­ti 21 676 eu­rai: 13 176 eu­rai –  iš vals­ty­bės ir 8499 eu­rai – iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­tų lė­šų. Trims pa­reiš­kė­jams, ku­riems nu­sta­ty­tas spe­cia­lu­sis nuo­la­ti­nės slau­gos po­rei­kis, bu­vo pri­tai­ky­tas gy­ve­na­ma­sis būs­tas pa­gal po­rei­kius, dviem nu­pirk­ti laip­tų ko­pik­liai nu­si­leis­ti iš gy­ve­na­mų­jų na­mų. Būs­to pri­tai­ky­mo ne­įga­lie­siems dar­bus vyk­dė MB „Vo­nių meist­ras“. Laip­tų ko­pik­lius Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja pir­ko  iš UAB „Dia­ne­ta“. Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je taip pat bu­vo nu­pirk­tos sen­so­ri­nės pa­gal­bos prie­mo­nės dviem sun­kią ne­ga­lią tu­rin­tiems vai­kams. Prie­mo­nėms pirk­ti pa­nau­do­ti 3799 eu­rai vals­ty­bės biu­dže­to lė­šų.

Komentarai
Kiti straipsniai