Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Miš­ko kir­ti­mų ri­bo­ji­mai sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se ir Eu­ro­pos Ben­dri­jos svar­bos bu­vei­nė­se

Miš­ko kir­ti­mai – šiuo me­tu ypa­tin­gai daug vi­suo­me­nės dė­me­sio su­lau­kian­ti te­ma, ne­re­tai su­ke­lian­ti ak­ty­vias dis­ku­si­jas. Juo­lab ta­da, kai kir­ti­mai nu­ma­to­mi sau­go­mo­se te­ri­to­ri­jo­se. Bet gal pra­dė­ki­me nuo pra­džių ir pir­miau­siai iš­si­aiš­kin­ki­me, kas Lie­tu­vo­je yra sau­go­mos te­ri­to­ri­jos.

Sau­go­mos te­ri­to­ri­jos – tai sau­su­mos ir van­dens plo­tai su nu­sta­ty­to­mis aiš­kio­mis ri­bo­mis, tu­rin­tys pri­pa­žin­tą moks­li­nę, eko­lo­gi­nę, kul­tū­ri­nę ver­tę, ku­riuo­se nu­sta­ty­tas spe­cia­lus ap­sau­gos ir nau­do­ji­mo re­ži­mas. Lie­tu­vo­je ben­drą­ją sau­go­mų te­ri­to­ri­jų sis­te­mą su­da­ro kon­ser­va­ci­nio pri­ori­te­to sau­go­mos te­ri­to­ri­jos, ku­rio­se sau­go­mi uni­ka­lūs ar­ba ti­piš­ki gam­ti­nio bei kul­tū­ri­nio kraš­to­vaiz­džio kom­plek­sai ir ob­jek­tai. Joms pri­ski­ria­mi re­zer­va­tai (gam­ti­niai ir kul­tū­ri­niai), draus­ti­niai bei gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai (pa­min­klai). Taip pat yra iš­ski­ria­mos eko­lo­gi­nės ap­sau­gos pri­ori­te­to sau­go­mos te­ri­to­ri­jos, no­rint iš­veng­ti nei­gia­mo po­vei­kio sau­go­miems gam­tos ir kul­tū­ros pa­vel­do kom­plek­sams bei ob­jek­tams. At­ku­ria­mo­sios ap­sau­gos sau­go­mos te­ri­to­ri­jos ski­ria­mos gam­tos iš­tek­lių at­si­sta­ty­mui, pa­gau­si­ni­mui bei ap­sau­gai. Daž­niau­siai pa­si­tai­kan­čios yra kom­plek­si­nės sau­go­mos te­ri­to­ri­jos, ku­rio­se su­jun­gia­mos iš­sau­gan­čios, ap­sau­gan­čios, rek­re­a­ci­nės ir ūki­nės zo­nos pa­gal ben­drą ap­sau­gos, tvar­ky­mo ir nau­do­ji­mo pro­gra­mą. Joms pri­ski­ria­mi vals­ty­bi­niai (na­cio­na­li­niai ir re­gio­ni­niai) par­kai bei bios­fe­ros mo­ni­to­rin­go te­ri­to­ri­jos (bios­fe­ros re­zer­va­tai ir bios­fe­ros po­li­go­nai).
Lie­tu­vo­je kom­pe­ten­ci­ja rū­pin­tis sau­go­mo­mis te­ri­to­ri­jo­mis pri­skir­ta Vals­ty­bi­nei sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bai prie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pa­gal Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos re­ko­men­da­ci­jas nu­sta­to bu­vei­nių ar paukš­čių ap­sau­gai svar­bias te­ri­to­ri­jas – pa­tvir­ti­na jų są­ra­šus, ri­bas ir ap­sau­gos pri­ori­te­tus, at­si­žvelg­da­ma į te­ri­to­ri­jos svar­bą pa­lai­kant Eu­ro­pos Ben­dri­jos svar­bos na­tū­ra­lių bu­vei­nių ti­pų ar­ba Eu­ro­pos Ben­dri­jos svar­bos rū­šių pa­lan­kią ap­sau­gos būk­lę ir už­tik­ri­nant ben­drą Eu­ro­pos eko­lo­gi­nio tin­klo „Na­tu­ra 2000“ vien­ti­su­mą.
Šiai die­nai na­cio­na­li­nis sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tin­klas Lie­tu­vo­je už­ima 1026,2 tūkst. ha2. Tai su­da­ro 15,7 % ša­lies te­ri­to­ri­jos. Di­džiau­sią šio plo­to da­lį už­ima re­gio­ni­niai par­kai – 44 %, bios­fe­ros po­li­go­nai – 23 %, vals­ty­bi­niai ir sa­vi­val­dy­bių draus­ti­niai – 15 %, na­cio­na­li­niai par­kai – 14 %, re­zer­va­tai ir bios­fe­ros re­zer­va­tas – po 1,8 %. „Na­tu­ra 2000“ te­ri­to­ri­jų plo­tas be jū­ri­nių te­ri­to­ri­jų, įver­ti­nant šių te­ri­to­ri­jų per­si­den­gi­mą, yra 846,5 tūkst. ha² ir tai su­da­ro 13,0 % ša­lies plo­to.
Tai­gi, grįž­ki­me prie kir­ti­mų ir ap­tar­ki­me kon­kre­čiau, ko­kie kir­ti­mai ga­li­mi, o ku­rie drau­džia­mi Eu­ro­pos Ben­dri­jos svar­bos na­tū­ra­lio­se bu­vei­nė­se. Va­ka­rų tai­gos bu­vei­nė­se ga­li­mi vi­si miš­ko kir­ti­mai, iš­sky­rus spe­cia­liuo­sius kir­ti­mus, ta­čiau ne­ga­li bū­ti ša­li­na­ma bu­vei­nė­se su­si­da­ran­ti ne­gy­va me­die­na, sie­kiant su­kur­ti įvai­ria­am­žį, bū­din­gos rū­ši­nės su­dė­ties ir ver­ti­ka­lio­sios struk­tū­ros me­dy­ną. Tuo tar­pu Pla­čia­la­pių ir miš­rių­jų miš­kų, Sau­sų ąžuo­ly­nų, Pau­pių guo­by­nų bu­vei­nė­se – at­virkš­čiai. Čia kaip tik ne­ga­li bū­ti vyk­do­mi miš­ko kir­ti­mai, iš­sky­rus spe­cia­liuo­sius bei sa­ni­ta­ri­nius miš­ko kir­ti­mus. Taip pat ne­ga­li bū­ti ker­ta­mi bran­dūs pla­čia­la­pių rū­šių me­džiai, ša­li­na­ma bu­vei­nė­se su­si­da­ran­ti ne­gy­va (stam­bes­nė kaip 30 cm sker­smens) me­die­na.
Žo­lių tur­tin­gų eg­ly­nų, spyg­liuo­čių miš­kų ant flu­viog­la­cia­li­nių ozų, pel­kė­tų la­puo­čių miš­kų, skrob­ly­nų, grio­vų ir šlai­tų miš­kų, pel­ki­nių miš­kų, aliu­vi­nių miš­kų bu­vei­nė­se, ker­pi­nių pu­šy­nų bu­vei­nė­se ne­ga­li bū­ti vyk­do­mi miš­ko kir­ti­mai, iš­sky­rus at­ran­ki­nius kir­ti­mus ir spe­cia­liuo­sius kir­ti­mus, sie­kiant for­muo­ti ir pa­lai­ky­ti bū­din­gos rū­ši­nės su­dė­ties ir ver­ti­ka­lio­sios struk­tū­ros me­dy­ną bei sa­ni­ta­ri­nius kir­ti­mus, jei­gu ky­la ma­si­nio li­gų ir ken­kė­jų iš­pli­ti­mo grės­mė.
Au­ga­lų bu­vei­nė­se, to­kio­se kaip sta­čių­jų dir­vuo­lių, ma­žų­jų var­pe­nių, smil­ty­ni­nių gvaz­di­kų, pla­čia­la­pių klum­pai­čių bu­vei­nė­se, miš­ko kir­ti­mai ir me­die­nos ruo­ša ne­ga­li­ma, kol ne­įša­lęs grun­tas.
Žin­duo­lių bu­vei­nė­se nu­sta­ty­to­se lū­šių vei­si­mo­si vie­to­se vi­sus me­tus ri­bo­ja­mi miš­ko kir­ti­mai, iš­sky­rus sa­ni­ta­ri­nius kir­ti­mus, ir tik ta­da, kai ky­la ma­si­nio li­gų ir ken­kė­jų iš­pli­ti­mo grės­mė.
Glo­ba­liai nyks­tan­čių paukš­čių, to­kių kaip di­džių­jų ere­lių rėks­nių, juo­dų­jų gan­drų, jū­ri­nių ere­lių, vaps­va­ė­džių, juo­dų­jų pes­lių, ru­dų­jų pes­lių ir t. t., ap­sau­gai svar­bio­se te­ri­to­ri­jo­se ri­bo­ja­mas miš­ko kir­ti­mų ir me­die­nos ruo­šos lai­kas. Pa­vyz­džiui, ma­žų­jų ere­lių rėks­nių ap­sau­gai svar­bio­se te­ri­to­ri­jo­se miš­ko kir­ti­mai ir me­die­nos ruo­ša ri­bo­ja­ma ba­lan­džio–­rug­pjū­čio mė­ne­siais, ta­čiau, pri­klau­so­mai nuo paukš­čių rū­šies, laikas ga­li kis­ti.
Kal­bant apie uok­si­nių paukš­čių ap­sau­gą (di­dy­sis apuo­kas, ura­li­nė pe­lė­da ir t. t.), prie kir­ti­mų bū­do ir ruo­šos lai­ko ri­bo­ji­mo pri­si­de­da ir są­ly­ga, kad ker­tant miš­ką ply­nai, 1 hek­ta­ro plo­te ne­ga­li bū­ti pa­lie­ka­ma ma­žiau kaip 15–20 bu­vu­sio pir­mo­jo ar­do sėk­li­nių ir bio­lo­gi­nei įvai­ro­vei pa­lai­ky­ti skir­tų me­džių ar stuob­rių, be to, pa­lie­ka­mus me­džius re­ko­men­duo­ja­ma iš­dės­ty­ti biog­ru­pė­mis. Taip pat ne­ga­li bū­ti iš­ker­ta­mi uok­si­niai, dre­vė­ti ir nu­džiū­vę me­džiai, iš­sky­rus ma­siš­kai lie­me­nų ken­kė­jų pa­žeis­tas eg­les ir nu­džiū­vu­sius me­džius nu­sta­ty­to­se rek­re­a­ci­nė­se te­ri­to­ri­jo­se.
Vis dėl­to, sie­kiant pri­tai­ky­ti ap­sau­gos ir tvar­ky­mo rei­ka­la­vi­mus prie re­gio­no ir kon­kre­čios vie­to­vės są­ly­gų bei ypa­tu­mų, ga­li bū­ti nu­ma­ty­ti ir ki­to­kie veik­los ter­mi­nai bei są­ly­gos.

In­for­ma­ci­ja pa­reng­ta Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos už­sa­ky­mu

S-604

Komentarai
Kiti straipsniai