Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Iš­skir­ti­nė die­na: at­vy­ko Pre­zi­den­tas!

Ket­vir­ta­die­nis, sau­sio 16-oji, bu­vo ypa­tin­ga die­na plun­giš­kiams ir al­sė­diš­kiams – Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio rū­muo­se ir Al­sė­džių mies­te­ly­je ap­si­lan­kė Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tas Gin­ta­nas Nau­sė­da.

Prie Ogins­kių rū­mų su­sto­jus pre­zi­den­tū­ros au­to­mo­bi­liams, pir­ma­sis svar­biau­sio ša­lies as­mens pa­si­tik­ti žen­gė Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės šei­mi­nin­kas – me­ras Aud­rius Kli­šo­nis.
Tą­dien ša­lies va­do­vas Plun­gė­je su­si­ti­ko ne tik su mū­sų, bet ir su Tel­šių, Ma­žei­kių bei Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bių me­rais. Rū­mų sa­lė­je prie ap­skri­to sta­lo bu­vo ap­tar­ti vi­sam re­gio­nui ak­tu­a­lūs klau­si­mai – ga­li­mos kliū­tys pri­trau­kiant dau­giau Lie­tu­vos ir už­sie­nio in­ves­ti­ci­jų į ap­skri­tį, že­mės val­dy­mo klau­si­mas bei vals­ty­bės ir sa­vi­val­dy­bės įmo­nių cen­tra­li­za­vi­mas.
Taip pat dis­ku­tuo­ta ener­ge­ti­kos, trans­por­to, že­mės ūkio, in­ves­ti­ci­jų į ener­gi­jos skirs­ty­mo ope­ra­to­rių, van­dent­var­kos įmo­nių su­jun­gi­mo ir ki­to­mis te­mo­mis.
Pre­zi­den­tas pa­brė­žė, kad tarp cen­tri­nės ir re­gio­ni­nės val­džios vis dar trūks­ta su­si­kal­bė­ji­mo, o sa­vi­val­dy­bės per ma­žai gir­di­mos Vil­niu­je. „Ti­kiuo­si, kad Pre­zi­den­tū­ros ko­man­dos vi­zi­tai ir su­si­ti­ki­mai Lie­tu­vos re­gio­nuo­se pri­si­dės prie ak­ty­ves­nio ben­dra­dar­bia­vi­mo ir svar­biau­sių pro­ble­mų spren­di­mo“, – sa­kė ša­lies va­do­vas.
G. Nau­sė­dos vi­zi­to me­tu su me­rais taip pat ap­tar­tos kul­tū­ros ir švie­ti­mo ak­tu­a­li­jos, pa­lies­tas ne­for­ma­lio­jo ug­dy­mo fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mas, su Že­mai­ti­jos ko­le­gi­jos už­da­ry­mu su­si­ju­sios pro­ble­mos ir švie­ti­mo įstai­gų di­rek­to­rių at­ran­kos te­ma.
At­kreip­tas dė­me­sys, jog net bū­da­mas san­ty­ki­nai to­li nuo di­džių­jų mies­tų, Tel­šių re­gio­nas pa­si­žy­mi ak­ty­viu kul­tū­ri­niu gy­ve­ni­mu, ap­skri­ty­je yra 126 kul­tū­ros in­fra­struk­tū­ros ob­jek­tai, čia gar­sus Ogins­kių gi­mi­nės pa­li­ki­mas ir ama­tų cen­tras Pla­te­liuo­se, o lan­ky­to­jus vi­sa­da vi­lio­ja tarp­tau­ti­niai My­ko­lo Ogins­kio ir So­fi­jos fes­ti­va­liai.
Po su­si­ti­ki­mo su me­rais, Pre­zi­den­tas G. Nau­sė­da da­vė ko­men­ta­rą ži­niask­lai­dai, taip pat pa­si­ra­šė Že­mai­čių dai­lės mu­zie­jaus sve­čių kny­go­je – ši­taip tę­sia­ma ku­ni­gaikš­čio M. Ogins­kio sve­čių kny­gos tra­di­ci­ja. Ša­lies va­do­vas pa­lin­kė­jo mu­zie­jaus ko­lek­ty­vui ir vi­siems plun­giš­kiams vi­so­ke­rio­pos sėk­mės.
Kar­tu su Pre­zi­den­tu bu­vo at­vy­ku­si ir jo spe­cia­lis­tų ko­man­da, ku­ri su­si­ti­ko su sa­vo sri­čių at­sto­vais.
Eko­no­mi­nės ir so­cia­li­nės po­li­ti­kos gru­pės ko­man­da ap­ta­rė so­cia­li­nės pa­ra­mos ir so­cia­li­nių pa­slau­gų sis­te­mas sa­vi­val­dy­bė­se, su­si­ti­ko su Už­im­tu­mo tar­ny­bos, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vais ir ver­slo ben­druo­me­ne. Ap­lin­kos ir in­fra­struk­tū­ros gru­pės na­riai – su vie­tos ap­lin­kos ap­sau­gos ins­pek­ci­ja ir Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko dar­buo­to­jais. Pa­ta­rė­jai, at­sa­kin­gi už na­cio­na­li­nį sau­gu­mą, da­ly­va­vo su­si­ti­ki­muo­se su po­li­ci­jos, prieš­gais­ri­nės ap­sau­gos ir gel­bė­ji­mo tar­ny­bos at­sto­vais. Tei­sės gru­pės pa­ta­rė­jai – su apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jais ir Plun­gės apy­lin­kės teis­mo ko­lek­ty­vu. Švie­ti­mo, moks­lo ir kul­tū­ros gru­pės pa­ta­rė­jai su­si­ti­ko su švie­ti­mo įstai­gų va­do­vais ir sa­vi­val­dy­bių švie­ti­mo sky­rių at­sto­vais bei re­gio­ni­ne kul­tū­ros ta­ry­ba.
Iš­vy­kęs iš M. Ogins­kio rū­mų, Pre­zi­den­tas ap­lan­kė Lit­va­kų at­mi­ni­mo so­dą, esan­tį Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko te­ri­to­ri­jo­je, Med­sė­džių kai­me. Šia­me Lie­tu­vos kon­tū­rą at­kar­to­jan­čia­me so­de yra įam­žin­tos Lie­tu­vo­je gy­ve­nu­sios žy­dų ben­druo­me­nės, ku­rių mū­sų ša­ly­je iki 1940 m. bu­vo per 200. Me­mo­ria­le pa­sta­ty­tos iš me­ta­lo kal­tos obe­lys, ku­rių vai­siai įam­ži­na ben­druo­me­nė­se gy­ve­nu­sias šei­mas. Pa­sak Pre­zi­den­to, ga­li­me tik įsi­vaiz­duo­ti, kiek daug kar­tų, ku­rios ga­lė­jo pri­si­dė­ti prie mū­sų ša­lies ir vi­so pa­sau­lio rai­dos, ne­te­ko­me. Šian­die­ni­niai lit­va­kai, nors ir iš­si­bars­tę vi­sa­me pa­sau­ly­je, jau­čia emo­ci­nį ry­šį su mū­sų ša­li­mi.
Dar­bo die­ną Tel­šių re­gio­ne Pre­zi­den­tas už­bai­gė Al­sė­džiuo­se. Mies­te­lio ka­pi­nė­se vals­ty­bės va­do­vas pa­ger­bė Sta­nis­lo­vo Na­ru­ta­vi­čiaus at­mi­ni­mą ir pa­dė­jo gė­lių ant Ne­pri­klau­so­my­bės Ak­to sig­na­ta­ro ka­po. Pas­kui G. Nau­sė­da ap­si­lan­kė sig­na­ta­ro var­du pa­va­din­to­je gim­na­zi­jo­je, kur įves­ta gy­ny­bi­nio-pi­lie­ti­nio ug­dy­mo pa­krai­pa, dės­to­mas pra­di­nis ka­ri­nis pa­ren­gi­mas ir ak­ty­viai vei­kia jau­nų­jų šau­lių or­ga­ni­za­ci­ja.
Gim­na­zi­jo­je apie mū­sų ra­jo­ną kal­bė­jo me­ras A. Kli­šo­nis, apie ben­druo­me­nių veik­lą – me­ro pa­ta­rė­jas Žyd­rū­nas Pu­raus­kis, apie pa­ra­pi­jos reik­laus – Al­sė­džių kle­bo­nas To­mas Žli­bi­nas, apie si­tu­a­ci­ją se­niū­ni­jo­je – se­niū­nė Da­nu­tė Rep­šie­nė, apie mo­kyk­lą – gim­na­zi­jai lai­ki­nai va­do­vau­jan­tis Re­gi­man­tas Ka­va­liaus­kas, apie svei­ka­tos rei­ka­lus – Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės li­go­ni­nės di­rek­to­rius An­ta­nas Mar­tu­se­vi­čius, apie jau­ni­mo pro­ble­mas – gim­na­zis­tas Ei­man­tas Si­ma­na­vi­čius.
Po su­si­ti­ki­mo su Al­sė­džių ben­druo­me­ne G. Nau­sė­da sa­vo „Fa­ce­bo­ok“ pa­sky­ro­je pa­ra­šė ma­tan­tis įvai­riuo­se mū­sų ša­lies re­gio­nuo­se at­gims­tan­tį ti­kė­ji­mą sa­vo at­ei­ti­mi.
„Jei prieš ku­rį lai­ką bu­vo ga­li­ma iš­girs­ti tik nu­si­skun­di­mus, pro­ble­mas, da­bar džiau­giuo­si ma­ty­da­mas ir gir­dė­da­mas, kad gy­ven­to­jai tik­rai yra lai­min­gi gy­ven­da­mi čia, kad vai­kai sie­kia di­džiau­sių aukš­tu­mų da­ly­vau­da­mi olim­pia­do­se ir už­im­da­mi aukš­tas vie­tas. Ir vi­sa tai vyks­ta ne di­džiuo­siuo­se Lie­tu­vos mies­tuo­se, o ne­di­de­lia­me Lie­tu­vos mies­te­ly­je – Al­sė­džiuo­se. Ma­no ir ko­man­dos tiks­las bu­vo su­si­pa­žin­ti su si­tu­a­ci­ja re­gio­ne ir at­ras­ti tas pro­ble­mas, ku­rių spren­di­mo pro­ce­se mes ga­lė­si­me pa­dė­ti. Su­si­ti­ki­me su ben­druo­me­ne pa­brė­žiau, jog man svar­bu, kad kiek­vie­nas vi­zi­tas tu­rė­tų kon­kre­čią pras­mę ir esan­čios pro­ble­mos kiek­vie­na­me re­gio­ne tik ma­žė­tų“, – ra­šė Pre­zi­den­tas.

Pa­reng­ta pa­gal Pre­zi­den­to ko­mu­ni­ka­ci­jos gru­pės ir „Plun­gės ži­nių“ inf.
lrp.lt nuotr.

Nuotraukoje: Telšių apskrities merai kartu su Prezidentu įsiamžino prie Oginskių rūmų.

Komentarai
Kiti straipsniai