Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Gra­žų pie­ši­nį už­go­žė at­si­ra­dęs sta­ti­nys?

Pra­ėju­sio penk­ta­die­nio ry­tą ga­vo­me vie­nos rie­ta­viš­kės elek­tro­ni­nį laiš­ką su nuo­trau­ka. Mo­te­ris ap­gai­les­ta­vo, kad iki šiol at­gi­męs trans­for­ma­to­ri­nės pa­sta­tas at­ro­dė itin gra­žiai, ma­tė­si net nuo tven­ki­nio kran­to, ta­čiau ne­ti­kė­tai ša­lia jo iš­dy­go nau­jas sta­ti­nys, pa­sak jos, pa­sta­ty­tas elek­tri­kų. Kaip pa­aiš­kė­jo, tai vi­sai ne elek­tri­kų sta­ti­nys, o mo­bi­li dvi­ra­čių sto­vė­ji­mo aikš­te­lė su sto­gu.

Pri­me­na­me, kad Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras įgy­ven­di­no pro­jek­tą II Tarp­tau­ti­nis fes­ti­va­lis „Ogins­kių sos­ti­nė – Rie­ta­vas“, ku­rio vie­na iš veik­lų – gat­vės me­no įgy­ven­di­ni­mas Rie­ta­ve. Me­ni­nin­kas iš Uk­rai­nos An­ton Akey spe­cia­liai Rie­ta­vui su­kū­rė uni­ka­lų, sa­vi­tą sti­lių tu­rin­tį es­ki­zą, ku­ris at­gi­mė fres­ko­je ant ša­lia kul­tū­ros cen­tro esan­čios elek­tros trans­for­ma­to­ri­nės. Au­to­riui bu­vo pa­teik­tas už­da­vi­nys su­kur­ti fres­ką, ku­ri at­spin­dė­tų Rie­ta­vą kaip švie­sos sklei­dė­ją ir ino­va­ci­jų cen­trą. Pie­ši­nys pieš­tas pa­si­tel­kiant sim­bo­lius – sau­lė sim­bo­li­zuo­ja lem­pu­tę, iš ku­rios ei­na švie­sa, liū­tas sau­go mies­tą, o jo uo­de­ga – kaip žai­bas, sim­bo­li­zuo­jan­tis elek­tros at­si­ra­di­mą Rie­ta­ve. Ki­to­je sie­nos pu­sė­je pa­vaiz­duo­ta Rie­ta­vo ana­to­mi­ja, ku­rio­je at­si­spin­di gam­ta, kul­tū­ra ir moks­las.
Ten­ka pri­pa­žin­ti, kad nau­ja­sis sta­ti­nys tik­rai už­go­žia fres­ką, ta­čiau, kaip sa­kė Rie­ta­vo mies­to se­niū­nas Pet­ras Leng­ve­nis, bu­vo pa­si­tar­ta su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tu bei tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro at­sto­vais, tad pa­si­rink­ta bū­tent to­kia vie­ta, ku­ri ma­žiau­siai dar­ko kraš­to­vaiz­dį. Esant rei­ka­lui, vi­sa­da yra ga­li­my­bė šį sta­ti­nį per­kel­ti ir į ki­tą vie­tą. Pla­čiau apie jį pa­pa­sa­ko­jo Rie­ta­vo tu­riz­mo ir ver­slo in­for­ma­ci­jos cen­tro IT spe­cia­lis­tas, lai­ki­nai ei­nan­tis tu­riz­mo spe­cia­lis­to pa­rei­gas Vi­lius Vir­ši­las. Anot jo, ši ra­ki­na­ma dvi­ra­čių pa­sto­gė su sto­vais sau­giai tal­pi­na dau­giau nei 6 dvi­ra­čius ir 2 mo­pe­dus vie­nu me­tu, be to, yra pri­tai­ky­ta ne­įga­lie­siems. Mo­bi­li dvi­ra­čių pa­sto­gė įsi­gy­ta įgy­ven­di­nant projektą „Re­gio­nų ver­slu­mo stip­ri­ni­mas įga­li­nant ben­dra­dar­bia­vi­mą per sie­ną“ (BEE Lab – Bo­ost re­gio­nal En­trep­re­neurs­hip by Enab­ling cross bor­der co­o­pe­ra­tion) . Spe­cia­lis­tas taip pat ak­cen­ta­vo, kad dėl pa­sto­gės vie­tos kal­bė­ta su Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ar­chi­tek­tū­ros sky­riaus vyr. spe­cia­lis­tu, ieš­ko­ta ge­riau­sio spren­di­mo. Da­bar­ti­nė vie­ta pui­kiai tin­ka pa­sto­gės pri­tvir­ti­ni­mui ir, pa­sak mon­ta­vi­mo dar­bus tei­kian­čių pa­slau­gų tei­kė­jų, pro šią vie­tą ne­pra­ei­na jo­kie ESO elek­tros tin­klai.

Da­lia BARCYTĖ

Nuotraukoje: Anot Rietavo miesto gyventojos, automobilių stovėjimo aikštelėje atsiradęs statinys užgožia gražų menininko darbą.

Komentarai
Kiti straipsniai