Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Ne­pri­klau­so­ma val­dy­ba pa­ban­dė bū­ti ne­pri­klau­so­ma?

Drioks­te­lė­jo lyg pa­tran­kos šū­vis! Taip ga­li­ma api­bū­din­ti Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus Min­dau­go Kau­no tre­čia­die­nį pa­skelb­tą nau­jie­ną apie ne­pri­klau­so­mos UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos na­rių at­šau­ki­mą iš pa­rei­gų. Kas pri­ve­dė di­rek­to­rių iki to­kio kar­di­na­laus spren­di­mo: ar, kaip ra­šo­ma, kad val­dy­ba vei­kė prieš ben­dro­vės ir ak­ci­nin­ko nau­dą, ar kad di­rek­to­riu­mi ne­iš­rink­tas ben­dra­par­tie­čio (visuomeninio komiteto „Vieninga Plungė“ – aut. pastaba) sū­nus? Ir ką reiš­kia ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos, pa­ban­džiu­sios bū­ti iš­ties ne­pri­klau­so­ma sa­vo spren­di­mu, nu­ša­li­ni­mas? Ar tai sig­na­las ki­toms, koks li­ki­mas jų lau­kia, jei bus pri­im­tas spren­di­mas, ne­tin­ka­ntis val­dan­tie­siems?

Ne­sklan­du­mai su „ne­pri­klau­so­mo­mis“ val­dy­bo­mis – nuo pat pra­džių

Dar ne­se­niai Ta­ry­bos val­dan­čio­ji dau­gu­ma plun­giš­kiams iš­tri­mi­ta­vo įgy­ven­di­nu­si sa­vo tiks­lą iš­rink­ti ne­pri­klau­so­mas Sa­vi­val­dy­bės įmo­nių – UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“, „Plun­gės van­de­nys“ ir „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ – val­dy­bas.
Vis­gi, kad ir kaip steng­ta­si pa­de­monst­ruo­ti są­ži­nin­gą iš­rin­ki­mą ir val­dy­bų „ne­pri­klau­so­mu­mą“, vis­kas pra­dė­jo braš­kė­ti dar net to ne­pa­da­rius: vi­suo­me­nei ta­po ži­no­ma, koks „ne­pri­klau­so­mas“, po­li­ti­niam da­ri­niui „Vie­nin­ga Plun­gė“ pri­klau­san­tis kan­di­da­tas taps UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ val­dy­bos na­riu (kas vėliau ir pasitvirtino paskelbus naujai sudarytas valdybas).
Ne­pra­ėjus nė mė­ne­siui, iš ne­pri­klau­so­mos UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos pa­si­trau­kė vie­nas jos na­rys – tei­si­nin­kas iš Vil­niaus. Ofi­cia­liai teig­ta, kad jo ne­ten­ki­no ma­žas at­ly­gis už dar­bą…
O da­bar – lyg per­kū­nas iš gied­ro dan­gaus: kaž­ko­dėl per so­cia­li­nius tin­klus, ne ofi­cia­liai – per Sa­vi­val­dy­bės tin­kla­la­pį, at­skrie­jo Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­riaus M. Kau­no griež­tas ver­dik­tas: nuo sau­sio 15 d. iš pa­rei­gų at­šau­kia­ma vi­sa UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­ba!
Pa­na­šu, kad val­dan­čiuo­sius iš­ti­ko rim­ta „ne­pri­klau­so­mų“ val­dy­bų for­ma­vi­mo (o gal jų val­dy­mo? – aut. pa­sta­ba) kri­zė.

Val­dy­ba vei­kė prieš ben­dro­vės ir ak­ci­nin­ko nau­dą?

„Su­si­klos­tė su­dė­tin­ga si­tu­a­ci­ja UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ – iš­rink­ti ir pa­skir­ti val­dy­bos na­riai, ga­li­mai pa­žeis­da­mi ne­ša­liš­ku­mo ir są­ži­nin­gu­mo prin­ci­pus, vei­kė prieš ben­dro­vės ir ak­ci­nin­ko nau­dą.
Su­si­pa­ži­nau su UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ val­dy­bos or­ga­ni­zuo­to bei vyk­dy­to ben­dro­vės va­do­vo at­ran­kos kon­kur­so do­ku­men­ta­ci­ja ir pro­to­ko­lais, iš ku­rių ma­tau ga­li­mus ne­ša­liš­ku­mo pa­žei­di­mus. Kan­di­da­tai ver­tin­ti ne­vie­no­dai, jiems už­duo­ti skir­tin­gi klau­si­mai, kai ku­rie iš jų la­bai pri­mi­ty­vūs, pa­gal juos ne­įma­no­ma įver­tin­ti kan­di­da­to va­do­va­vi­mo, pro­fe­si­nių ar da­ly­ki­nių sa­vy­bių. At­ran­ka at­lik­ta la­bai ne­pro­fe­sio­na­liai ir for­ma­liai, taip su­ku­riant prie­lai­dą ma­ny­ti, kad ga­li­mai bu­vo iš anks­to su­si­tar­ta dėl ga­lu­ti­nio re­zul­ta­to. Ne­pa­da­ry­tas po­sė­džio au­dio įra­šas (yra tik pro­to­ko­las). Pa­gal pa­teik­tą at­ran­kos pro­to­ko­lą ga­li­ma įžvelg­ti kai ku­rių val­dy­bos na­rių iš­anks­ti­nį vie­no iš kan­di­da­tų pa­lai­ky­mą.
Ne­pro­fe­sio­na­lus ir ša­liš­kas va­do­vo kon­kur­so or­ga­ni­za­vi­mas bei 2020 01 08 šios val­dy­bos pri­im­tas ne­skaid­rus spren­di­mas – pirk­ti au­to­bu­są ne per Cen­tri­nę vie­šų­jų pir­ki­mų in­for­ma­ci­nę sis­te­mą (CVP IS), ko­kia yra įpras­ta prak­ti­ka, o tie­sio­giai ap­klau­sos bū­du – ver­čia abe­jo­ti Val­dy­bos na­rių kom­pe­ten­ci­ja ir įsi­pa­rei­go­ji­mu dirb­ti ben­dro­vės ir ak­ci­nin­ko nau­dai.
Pa­si­nau­do­da­mas įsta­ty­mų nu­sta­ty­ta ga­li­my­be ir steng­da­ma­sis už­kirs­ti ke­lią ga­li­mai ne­tei­sė­tiems veiks­mams at­ei­ty­je, nuo š. m. sau­sio 15 d. at­šau­kiu iš pa­rei­gų ben­dro­vės val­dy­bos na­rius.
Pri­si­i­mu at­sa­ko­my­bę už šį spren­di­mą ir nau­jos ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos su­for­ma­vi­mą“, – ra­šo­ma M. Kau­no pra­ne­ši­me so­cia­li­nio tin­klo pa­sky­ro­je, ku­ria iš­kart puo­lė da­lin­tis po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ na­riai. Ne tik da­lin­tis, bet ir liaup­sin­ti spren­di­mą.
„Čia tur­būt is­to­ri­nis spren­di­mas Plun­gė­je. Iki šiol mū­sų ma­žie­ji ka­ra­liu­kai da­rė, ką no­rė­jo. O ko­dėl ne, kai ta­vo pri­im­ti spren­di­mai ne­at­neš­da­vo jo­kios at­sa­ko­my­bės? Nuo šiol ži­nu­tė aiš­kiai pa­siųs­ta: da­ry­si ne­są­mo­nes – at­sa­ky­si. Svei­ki­nu Min­dau­gą Kau­ną su šiuo prin­ci­pi­niu spren­di­mu!“ – di­rek­to­riaus spren­di­mą gy­rė ben­dra­par­tie­tė, ki­tos Sa­vi­val­dy­bės įmo­nės „ne­pri­klau­so­mos“ val­dy­bos su politiniu dariniu „Vieninga Plungė“ susijusi na­rė Mar­ga­ri­ta Cha­ri­to­no­va.

Vei­kė prieš ar iš­rin­ko ne tą, ku­rį rei­kė­jo?

Iš pir­mo žvilgs­nio di­rek­to­riaus pa­aiš­ki­ni­mas ir spren­di­mas at­ro­do nuo­šir­dus ir ver­tas pa­gar­bos. Ta­čiau ky­lan­tys klau­si­mai dėl UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos su­for­ma­vi­mo ir įmo­nės di­rek­to­riaus rin­ki­mo kon­kur­so ver­čia abe­jo­ti vie­šai skel­bia­mos in­for­ma­ci­jos nuo­šir­du­mu ir skaid­ru­mu. Pagrindo tam papildomai suteikia ir neseniai buvę valdančiųjų užmojai atvirai nurodinėti, kokius konsultantus turi pasirinkti tam tikrų Savivaldybės įmonių vadovai.
Visi prisimena neseniai kilusį skandalą dėl vienos Lietuvos įmonės ir jos bendraturčio, Plungės oligarchu tituluojamo verslininko-politiko, interesų į Plungės šilumos ūkį. Tuomet, neapsikentęs kišimosi, UAB „Plungės šilumos tinklai“ direktorius Arūnas Tamošauskas įvardijo jaučiantis spaudimą iš minėto verslininko ir pasiūlė jam nusišalinti nuo Taryboje svarstomų klausimų, susijusių su Plungės šilumos tinklais.
Pri­min­si­me, kad lap­kri­čio mė­ne­sį vy­ku­sio­je at­ran­ko­je į „Plun­gės au­to­bu­sų par­ko“ val­dy­bą iš­rink­ti anks­čiau Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­to­re dir­bu­si eko­no­mis­tė Dai­va Biu­ju­tė, tei­si­nin­kas vil­nie­tis, trans­por­to sri­ties spe­cia­lis­tas pa­lan­giš­kis Mo­des­tas Če­pon­kus, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Vie­tos ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tas Eval­das Jan­kaus­kas bei UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ dis­pe­če­rė Da­nu­tė Sma­gu­rie­nė.
Jų iš­rin­ki­mą ir pa­sky­ri­mą ei­ti pa­rei­gas lap­kri­čio mėn. pa­tvir­ti­no pats Sa­vi­val­dy­bės di­rek­to­rius M. Kau­nas.
Na­tū­ra­liai ky­la klau­si­mas, kas at­si­ti­ko, kad iš­rink­ta ne­pri­klau­so­ma val­dy­ba po ke­lių mė­ne­sių ta­po ne­ti­ku­si? Įdo­mu, kaip di­rek­to­rius ver­ti­no val­dy­bos na­rių kom­pe­ten­ci­ją (o gal ne­ver­ti­no?), kad spren­di­mas da­bar at­šau­kia­mas? Ar ne­pri­klau­so­mos val­dy­bos „ne­pri­klau­so­mu­mas“ pa­si­bai­gia, kai įmo­nės va­do­vu ji iš­ren­ka ne tą kan­di­da­tą, ku­rio no­rė­ta? Dėl to rei­kia ap­kal­tin­ti val­dy­bą ne­kom­pe­ten­tin­gu­mu?
Ne ma­žiau klau­si­mų ky­la pa­si­žiū­rė­jus ir į di­rek­to­riaus kon­kur­są. Re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, į UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ di­rek­to­riaus kė­dę pre­ten­da­vo šio­je įmo­nė­je dir­ban­tis Gin­tas Or­da ir tei­si­nin­kas Mar­ty­nas Sir­tau­tas. Pir­ma­sis dau­ge­lį me­tų bu­vo li­be­ra­las, ant­ra­sis yra po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ na­rio An­ta­no Sir­tau­to sū­nus, ku­ris, be­je, yra dir­bęs UAB „Plun­gės ši­lu­mos tin­klai“ tei­si­nin­ku.
Re­dak­ci­jos tu­ri­ma in­for­ma­ci­ja, dau­gu­ma val­dy­bos na­rių pa­si­sa­kė už G. Or­dą (3 iš 4).
Kaip val­dy­ba, di­dži­ą­ja da­li­mi bal­suo­da­ma už šį kan­di­da­tą, ga­li­mai vei­kė prieš ben­dro­vę ir ak­ci­nin­ko (Sa­vi­val­dy­bės) nau­dą? Jei bū­tų iš­rink­tas ki­tas kan­di­da­tas, to­kio val­dy­bos vei­ki­mo prieš ben­dro­vę ir ak­ci­nin­ką ne­bū­tų bu­vę? Ar ne­pa­na­šu, kad spren­džiant iš M. Kau­no pa­reiš­ki­mo, di­rek­to­riu­mi iš­rink­tas ne tas žmo­gus, ku­rio ti­kė­ta­si…

Val­dy­ba nu­ša­lin­ta, o di­rek­to­riaus kon­kur­sas – tei­sė­tas?

Ne ma­žiau ky­la klau­si­mų ir dėl iš­rink­to di­rek­to­riaus at­ei­ties. „Ne­ži­nau, kaip bus. Penk­ta­die­nį aš pa­si­ra­šiau, kad su­tin­ku už­im­ti va­do­vo pos­tą. Dabar lie­ka su­lauk­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos raš­to apie tin­ka­mu­mą už­im­ti pa­rei­gas, o to­liau ne nuo ma­nęs pri­klau­so“, – tre­čia­die­nį re­dak­ci­jai sa­kė G. Or­da.
Įdo­mu, kad sa­vo pra­ne­ši­me apie di­rek­to­riaus kon­kur­so tei­sė­tu­mą nie­ko ne­už­si­mi­nė ir Ad­mi­nist­ra­ci­jos va­do­vas M. Kau­nas. Spren­džiant iš to, ga­li­ma da­ry­ti iš­va­dą, kad kon­kur­so re­zul­ta­tai gal ir ne­bus pa­nai­kin­ti.
Ta­čiau tai dar ne­reiš­kia, kad G. Or­da, kad ir tei­sė­tai iš­rink­tas UAB „Plun­gės au­to­bu­sų par­kas“ di­rek­to­riu­mi, ga­lės ei­ti šias pa­rei­gas. Ga­li at­si­tik­ti, kad Sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba, ku­rios val­dan­tie­ji – kon­ser­va­to­riai ir po­li­ti­nio da­ri­nio „Vie­nin­ga Plun­gė“ at­sto­vai – nu­spręs ne­tvir­tin­ti G. Or­dos į šias pa­rei­gas. Jie tai ga­li pa­da­ry­ti net ne­pa­teik­da­mi jo­kių mo­ty­vų ar­ba ap­kal­tin­da­mi, kaip jau yra bu­vę, po­li­ti­nius opo­nen­tus sie­kiu „įkiš­ti“ sa­vo žmo­nes į va­do­vau­jan­čius pos­tus.

Nag­ri­nė­ja skun­dą dėl pa­žei­di­mo

Vis­gi ga­li bū­ti, kad ne­reiks at­sa­ko­my­bės pri­si­im­ti ir pa­čiai val­dan­čia­jai dau­gu­mai Ta­ry­bo­je. Pa­vyz­džiui, jei pa­si­tvir­tins, kaip tei­gė Sa­vi­va­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius M. Kau­nas, kad pa­da­ry­ti pro­ce­dū­ri­niai at­ran­kos ve­di­mo pa­žei­di­mai. O tai ti­kė­ti­nas va­rian­tas, nes ki­tas at­ran­kos da­ly­vis pa­tei­kė skun­dą dėl ga­li­mo pa­žei­di­mo.
„Vis­kas pa­aiš­kės po to, kai iš­si­aiš­kin­si­me, ar nė­ra pa­da­ry­ta pro­ce­dū­ri­nių at­ran­kos ve­di­mo pa­žei­di­mų. Yra gau­tas skun­das, ku­rį da­bar nag­ri­nė­ja­me. Jei pa­da­ry­ti pa­žei­di­mai, tai anu­liuo­sis vi­sa at­ran­ka. Taip pat yra pa­žei­di­mų val­dy­bos dar­be bal­suo­jant dėl au­to­bu­so pir­ki­mo. Bu­vo gau­tas įmo­nės di­rek­to­riaus pra­šy­mas pirk­ti au­to­bu­są ne per Vie­šų­jų pir­ki­mų sis­te­mą, o val­dy­bos po­sė­džio pro­to­ko­le net už­fik­suo­ta, kas ir kaip bal­sa­vo. Val­dy­ba ga­li tik leis­ti ar­ba ne­leis­ti pirk­ti“, – re­dak­ci­jai ket­vir­ta­die­nį sa­kė Ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius.
O kaip ver­ti­na, kad į šios įmo­nės va­do­vo kė­dę pre­ten­da­vo ben­dra­par­tie­čio sū­nus? „Jis yra vi­suo­me­ni­nio ko­mi­te­to na­rio sū­nus“, – trum­pai te­pa­sa­kė M. Kau­nas.
Pa­klaus­tas, kas bus, jei kas nors iš val­dy­bos na­rių ne­su­tiks su at­lei­di­mu ir kreip­sis į teis­mą, Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos di­rek­to­rius pri­mi­nė, kad yra Ak­ci­nių ben­dro­vių įsta­ty­mas, ku­rio pa­grin­du jis tu­ri tei­sę at­leis­ti val­dy­bą. „Ži­no­ma, kiek­vie­nas tu­ri tei­sę skųs­ti spren­di­mą“, – la­bai ne­si­jau­din­da­mas sa­kė M. Kau­nas.

Žyd­rū­nas PILITAUSKAS

Nuotraukoje: UAB „Plungės autobusų parkas“ valdybai kliuvo ir dėl autobuso pirkimo, ir dėl direktoriaus konkurso.

Komentarai
Kiti straipsniai