Pirmadienis, 2021 m. spalio 25 d.

Trims die­nos cen­trams – po 16 tūkst. eu­rų

Sau­sio 13 die­ną So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pa­skel­bė, jog Vai­kų die­nos cen­trams ko­mi­si­ja jau pa­skirs­tė 5,3 mln. eu­rų, fi­nan­sa­vi­mas su­teik­tas 343 pro­jek­tams. Pa­ra­mos ga­vė­jų są­ra­še įra­šy­ti ir Plun­gės, Že­mai­čių Kal­va­ri­jos bei Tve­rų die­nos cen­trai. Rie­ta­viš­kių pro­jek­tą fi­nan­suos, jei jis bus pa­tiks­lin­tas, o plun­giš­kių vie­šo­sios įstai­gos pro­jek­tas kol kas įra­šy­tas į re­zer­vą.

Kaip skel­bia mi­nis­te­ri­ja, 329 pro­jek­tai lė­šas gaus iš­kart pa­si­ra­šę su­tar­tis, dar 14 vai­kų die­nos cen­trų pi­ni­gai pa­sieks pa­tiks­li­nus są­ma­tas ar­ba veik­los pla­nus.
Vie­nam pro­jek­tui šie­met skir­ta 7–16 tūkst. eu­rų me­tams. De­šim­ta­da­lį šios su­mos pa­reiš­kė­jai tu­rė­jo už­si­tik­rin­ti iš ki­tų šal­ti­nių – sa­vi­val­dy­bių ar pri­va­čių rė­mė­jų.
Šiais me­tais Že­mai­čių Kal­va­ri­jos vie­šo­ji įstai­ga „Vil­ties vė­ri­nė­liai“ sa­vo pro­jek­tui „Vai­kų ir jau­ni­mo cen­tro „Vil­ties vė­ri­nė­liai“ veik­la 2020 m. – 2021 m.“ pra­šė 16 tūkst. eu­rų, tiek ir ga­vo. To­kia pa­ti su­ma skir­ta Plun­gės vai­kų glo­bos agen­tū­ros „Cy­ru­lis“ pro­jek­tui „Plun­gės vai­kų die­nos už­im­tu­mo ir so­cia­li­nės pa­ra­mos cen­tro „Cy­ru­liu­kai“ veik­la 2020–2021 me­tais“. Ana­lo­giš­ką pa­ra­mą sa­vo veik­lai už­si­tik­ri­no vie­šo­ji įstai­ga Tve­rų die­nos cen­tras, už­si­i­man­ti vai­kų prie­žiū­ra ir ug­dy­mu.
Tarp 14-ikos pro­jek­tų, ku­rių są­ma­tos ar veik­los pla­nai tu­ri bū­ti pa­tiks­lin­ti, pa­te­ko Rie­ta­vo so­cia­li­nių pa­slau­gų cen­tras „Būk ma­no drau­gas“. Jie ir­gi pra­šė 16-ikos tūkst. eu­rų, bet bus ski­ria­ma ma­žiau nei pu­sė – 7340 eu­rų.
Į 36 re­zer­vi­nių pro­jek­tų są­ra­šą su 16 tūkst. eu­rų su­ma kol kas įtrauk­tas Plun­gės VšĮ „Edu­ka­ci­ja ki­taip“ pro­jek­tas VšĮ „Edu­ka­ci­ja ki­taip – Vai­kų die­nos cen­tras“.
Kaip ži­nia, vai­kų die­nos cen­truo­se tei­kia­mos so­cia­li­nės prie­žiū­ros pa­slau­gos vai­kams. Ka­dan­gi tai yra sa­va­ran­kiš­ka sa­vi­val­dy­bių funk­ci­ja, pa­slau­gos tu­rė­tų bū­ti fi­nan­suo­ja­mos iš sa­vi­val­dy­bių biu­dže­tų, ta­čiau no­rė­da­ma plės­ti vai­kų die­nos cen­trų tin­klą, So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja pri­si­de­da prie šių pa­slau­gų plėt­ros vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis.
Nuo 2021 me­tų pla­nuo­ja­ma per­ei­ti prie sta­bi­les­nio vai­kų die­nos cen­trų fi­nan­sa­vi­mo at­si­sa­kant kon­kur­sų ir per­ve­dant vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas sa­vi­val­dy­bėms, kad šios pa­skirs­ty­tų jas ak­re­di­tuo­tas pa­slau­gas tei­kian­tiems cen­trams.
2019 me­tams vai­kų die­nos cen­trams bu­vo pa­skirs­ty­ta 5,2 mln. eu­rų, 2018 me­tais – 3,9 mln. eu­rų, 2017 me­tais – 3,6 mln. eu­rų. Sa­vi­val­dy­bių duo­me­ni­mis, Lie­tu­vo­je 2019 m. bir­že­lio mė­ne­sį vei­kė 401 vai­kų die­nos cen­tras.
Vai­kų die­nos cen­trus ga­li steig­ti sa­vi­val­dy­bės, ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos, re­li­gi­nės ben­druo­me­nės ar ben­dri­jos, vie­tos gy­ven­to­jų ben­druo­me­nės.

Komentarai
Kiti straipsniai