Ketvirtadienis, 2020 m. liepos 09 d.

Tar­ny­bi­nis šuo pa­dė­jo at­ras­ti ne­pil­na­me­čio tu­ri­mus nar­ko­ti­kus

Tar­ny­bi­nio šuns Mė­tos pa­de­da­mi Plun­gės pa­rei­gū­nai, pa­tik­ri­nę ne­pil­na­me­tį, ap­ti­ko 20 paketėlių su įtar­ti­no­mis me­džia­go­mis, in­for­muo­ja Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas.

Plun­gės ra­jo­no Veik­los sky­riaus po­li­ci­jos pa­rei­gū­nai, pa­de­da­mi ap­mo­ky­to tar­ny­bi­nio šuns Mė­tos, sau­sio 10 die­ną Plun­gė­je, Bi­ru­tės g. esan­čia­me bu­te, ap­ti­ko 17-me­čio vai­ki­no tu­rė­tus 20 fo­li­jos paketėlių su au­ga­li­nės kil­mės me­džia­go­mis.
Tik­rin­da­mi gau­tą in­for­ma­ci­ją, pa­rei­gū­nai už­su­ko į nuo­mo­ja­mą bu­tą, kur po­li­ci­jai jau ži­no­mas, už va­gys­tę teis­tas ne­pil­na­me­tis, ap­klau­sia­mas pa­rei­gū­nų, pri­si­pa­ži­no bu­te lai­kan­tis drau­džia­mas me­džia­gas.
Tar­ny­bi­nis šuo Mė­ta ne­tru­kus sa­vo el­ge­siu pa­žy­mė­jo juo­dą spor­ti­nį krep­šį. Ja­me pa­rei­gū­nai ra­do plas­ti­ko mai­še­lį su 17 fo­li­jos lanks­ti­nu­kų su žals­vai rus­va au­ga­li­ne me­džia­ga. Dar trys lanks­ti­nu­kai su to­kia pat me­džia­ga ras­ti striu­kės ki­še­nė­je.
Plun­gės ra­jo­no pa­rei­gū­nai pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl ga­li­mo dis­po­na­vi­mo nar­ko­ti­nė­mis me­džia­go­mis.

Komentarai
Kiti straipsniai