Trečiadienis, 2022 m. sausio 19 d.

Spor­to ta­ry­ba su­da­rė są­ra­šą, ku­rios aikš­te­lės bus tvar­ko­mos pir­miau­sia

Sau­sio 14-ąją įvy­ko pir­ma­sis šiais me­tais Spor­to ta­ry­bos po­sė­dis. Kal­bė­ta apie spor­to aikš­te­lių ir spor­to ba­zių at­nau­ji­ni­mą, su­da­ry­ta pre­li­mi­na­ri jų tvar­ky­mo ei­lė, taip pat dis­ku­tuo­ta apie Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų sky­ri­mo tvar­ką, ku­rią ža­da­ma šiek tiek pa­ko­re­guo­ti.

Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus spe­cia­lis­tė Ju­li­ja Čiu­že­lie­nė po­sė­džiau­to­jams pri­sta­tė si­tu­a­ci­ją, kiek per pra­ėju­sius tre­jus me­tus spor­to aikš­te­lių bu­vo su­tvar­ky­ta ir kur dar rei­ka­lin­gi at­nau­ji­ni­mo dar­bai.
Pa­si­džiaug­ta, jog da­bar jau­ni­mui sma­gu spor­tuo­ti jau anks­čiau at­nau­jin­to­se krep­ši­nio aikš­te­lė­se Sto­ties, Miš­kų, A. Ju­cio ir V. Ma­čer­nio gat­vė­se, taip pat bu­vo su­tvar­ky­tos aikš­te­lės Pla­te­lių gat­vė­je (Al­sė­džiuo­se) ir Pla­te­lių mies­te­ly­je, prie gim­na­zi­jos. Per­nai su­tvar­ky­tos ke­tu­rios aikš­te­lės: A. Vaiš­vi­los gat­vė­je, prie Aka­de­mi­ko Adol­fo Ju­cio progimnazijos (vie­nos su­tvar­ky­mas kai­na­vo 22,5 tūkst. eu­rų); taip pat 2019-ai­siais už 10,5 tūkst. eu­rų su­tvar­ky­ta aikš­te­lė prie Bab­run­go pro­gim­na­zi­jos Da­riaus ir Gi­rė­no gat­vė­je; už 6,3 tūkst. eu­rų – aikš­te­lė prie lop­še­lio-dar­že­lio „Sau­lu­tė“; vi­siš­kai at­nau­jin­tas ir Ku­lių gim­na­zi­jos sta­dio­nas.
Nors ne­ma­žai dar­bų dėl spor­to jau pa­da­ry­ta, ta­čiau ap­leis­tų aikš­te­lių dar yra ne vie­na ir ne dvi. Štai A. Ju­cio gat­vė­je, už lop­še­lio-dar­že­lio „Rū­te­lė“, kaž­ka­da yra bu­vu­si spor­to aikš­te­lė, bet da­bar ten – ap­rū­di­ję krep­ši­nio sto­vai pie­vo­je, ku­rio­je Plun­gės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ras yra pa­sta­tęs ke­lis tre­ni­ruok­lius. Kol kas ne­aiš­ku, ko ten la­biau rei­kė­tų – fut­bo­lo ar krep­ši­nio aikš­te­lės? Pas­ta­ro­sios įren­gi­mas kai­nuo­tų apie 23 tūkst. eu­rų, bet A. Ju­cio gat­vė­je krep­ši­nio aikš­te­lė jau yra. Gal ge­riau fut­bo­lo? O gal tin­kli­nio?
To­je pa­čio­je A. Ju­cio gat­vė­je, prie 4-ojo na­mo, yra dar vie­na ap­leis­ta krep­ši­nio aikš­te­lė, jos su­tvar­ky­mui rei­kė­tų 9,6 tūkst. eu­rų. Prie Prū­sa­lių mo­kyk­los-dar­že­lio iš­as­fal­tuo­ta aikš­te­lė yra, bet no­ri­ma gu­mi­nės dan­gos, ku­ri kai­nuo­tų 3,7 tūkst. eu­rų. Gu­mi­nės dan­gos rei­kė­tų ir prie lop­še­lio-dar­že­lio „Vy­tu­rė­lis“, ji ga­li kai­nuo­ti apie 7,5 tūkst. eu­rų. Tai­kos gat­vės gy­ven­to­jai taip pat pa­tei­kė pra­šy­mą su­tvar­ky­ti ap­leis­tą jų spor­to aikš­te­lę, bet dar ne­aiš­ki nei są­ma­ta, nei ko­kio dy­džio tą aikš­te­lę da­ry­ti.
La­bai pras­ta si­tu­a­ci­ja prie „Ry­to“ pa­grin­di­nės mo­kyk­los – vi­sai su­pu­vo rie­du­ti­nin­kų ir ried­len­ti­nin­kų ram­pos me­di­niai pa­grin­dai, ten jau­ni­mui jau ky­la pa­vo­jus su­si­žeis­ti. Ram­pą rei­kia keis­ti vi­są, kai­nuos apie 27 tūkst. eu­rų. Tie­sa, šis pro­jek­tas tei­kia­mas Švie­ti­mo, moks­lo ir spor­to mi­nis­te­ri­jai (ŠMM), ti­ki­ma­si gau­ti fi­nan­sa­vi­mą iš ten. Tai pa­čiai mi­nis­te­ri­jai šie­met tei­kia­mas ir ir­kla­vi­mo ba­zės pro­jek­tas.
Re­mon­to rei­kia ir Sta­ne­lių bei Grum­blių kai­muo­se esan­čioms spor­to aikš­te­lėms. Gu­mi­nių dan­gų įren­gi­mas ga­li kai­nuo­ti maž­daug po 15 tūkst. eu­rų. Krep­ši­nio sto­vai ir lan­kai ten dar ge­ri. Taip pat rei­kė­tų at­nau­jin­ti krep­ši­nio aikš­te­lę Pla­te­liuo­se, prie jach­tklu­bo.
Kaip pa­ste­bė­jo Spor­to ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Ju­lius Ne­kra­šas, per­nai aikš­te­lių at­nau­ji­ni­mui iš Sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to bu­vo skir­ta 30 tūkst. eu­rų, tad pa­na­šios su­mos rei­kė­tų ti­kė­tis ir šie­met. Vi­soms aikš­te­lėms pi­ni­gų tik­rai ne­už­teks, to­dėl bū­ti­na su­si­dė­lio­ti pri­ori­te­tus – ką tu­rė­tu­me su­tvar­ky­ti pir­miau­siai?
Dis­ku­tuo­da­mi ir svars­ty­da­mi, kas svar­biau, po­sė­džiau­to­jai į ei­lę „su­sta­tė“ aš­tuo­nis ob­jek­tus. Pir­ma – pa­vo­jin­ga pa­si­da­riu­si rie­du­ti­nin­kų ir ried­len­ti­nin­kų ram­pa. Tie­sa, pa­aiš­kė­jus, jog šis pro­jek­tas gaus fi­nan­sa­vi­mą iš ŠMM (tai bus ži­no­ma grei­čiau­siai pa­va­sa­rio pa­bai­go­je ar va­sa­rą), ei­lė bus pa­ko­re­guo­ta. An­tru nu­me­riu įra­šy­ta aikš­te­lė A. Ju­cio gat­vė­je, esan­ti už „Rū­te­lės“; tre­čiu – Prū­sa­lių aikš­te­lė; ket­vir­tu – aikš­te­lė prie „Vy­tu­rė­lio“; penk­tu – Grum­blių kai­mo aikš­te­lė; šeš­tu – aikš­te­lė A. Ju­cio gat­vė­je, prie 4-ojo na­mo; sep­tin­tu – aikš­te­lė Sta­ne­liuo­se; aš­tun­tu – aikš­te­lė Tai­kos gat­vė­je.
Ap­tar­da­mi ki­tą klau­si­mą – dėl Spor­to plėt­ros pro­gra­mos lė­šų sky­ri­mo tvar­kos ap­ra­šo, po­sė­džiau­to­jai kol kas tik dis­ku­ta­vo. Su­ta­rė, jog dėl ga­lu­ti­nių pa­kei­ti­mų bal­suos per ki­tą Spor­to ta­ry­bos po­sė­dį.
Kal­bė­ta apie tai, jog ne­tei­sin­ga, kad vie­ni klu­bai iš tos pro­gra­mos gau­na kur kas dau­giau pi­ni­gų nei ki­ti; kad rei­kė­tų pa­di­din­ti ski­ria­mų lė­šų pro­cen­tą kai ku­rioms in­di­vi­du­a­lioms spor­to ša­koms (pa­vyz­džiui, ir­kluo­to­jams, ku­rie gau­na tik 10 proc. pro­gra­mos lė­šų); taip pat rei­kė­tų at­kreip­ti dė­me­sį, kad kai ku­rioms spor­to ša­koms yra ge­ro­kai di­des­ni star­ti­niai mo­kes­čiai; svars­ty­ta, kad ge­riau­sių spor­ti­nin­kų rin­ki­muo­se tu­rė­tų tei­sę da­ly­vau­ti klu­bo „Žings­nis“ šo­kė­jai (klu­bas re­gist­ruo­tas Klai­pė­do­je, bet ja­me yra ir ga­bių plun­giš­kių).
Plun­gės Spor­to ir rek­re­a­ci­jos cen­tro di­rek­to­rius Al­vy­das Vir­ši­las at­krei­pė dė­me­sį, jog rei­kė­tų pa­di­din­ti mo­ki­nių žai­dy­nėms ski­ria­mų lė­šų su­mą, kad tu­rė­tų bū­ti ski­ria­ma 0,25 eta­to dar­buo­to­jui, ku­ris jas vyk­dy­tų. Ki­tu at­ve­ju, pa­sak di­rek­to­riaus, cen­tras mi­nė­tos funk­ci­jos at­si­sa­kys – „per­leis“ Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riui.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Prie „Ryto“ pagrindinės mokyklos esanti riedlentininkų ir riedutininkų rampa – labai prastos būklės.

Komentarai
Kiti straipsniai