Antradienis, 2022 m. gegužės 17 d.

Plun­gės jau­nių šach­ma­tų ma­ra­to­no pir­ma­sis eta­pas

Sau­sio 12 die­ną, sek­ma­die­nį, Plun­gės vi­suo­me­ni­nia­me šach­ma­tų klu­be „Bokš­tas“ įvy­ko pir­ma­sis jau­nių šach­ma­tų ma­ra­to­no eta­pas (2003 me­tų gi­mu­sių­jų ir jau­nes­nių). Ja­me da­ly­va­vo 31 da­ly­vis iš Plun­gės, Klai­pė­dos, Gargž­dų ir Tel­šių.

Var­žy­bos bu­vo vyk­do­mos švei­ca­riš­ka 7 ra­tų sis­te­ma. Nu­ga­lė­to­ju ta­po sve­čias iš Klai­pė­dos Ros­tis­lav Šče­ka­čiov. Ant­rą­ją vie­tą tur­ny­ri­nė­je len­te­lė­je už­ėmė plun­giš­kis Ma­tas Pra­spa­liaus­kas, ta­čiau jis bu­vo ap­do­va­no­tas pir­mos vie­tos pri­zais jau­nu­čių gru­pė­je. Ant­ros vie­tos ap­do­va­no­ji­mais pa­si­da­bi­no plun­giš­kis Ig­nas Ma­čiu­i­tis, o tre­čios – Plun­gės šach­ma­ti­nin­kas Ed­vi­nas Kur­mis. Ant­ras ir tre­čias jau­nu­čių gru­pė­je bu­vo gargž­diš­kiai Do­vy­das Spe­vak ir Da­nie­lius An­tu­žis. Mer­gi­nų įskai­to­je net 4 da­ly­vės su­rin­ko po 4 taš­kus, ta­čiau dėl pa­pil­do­mų ro­dik­lių nu­ga­lė­to­ja ta­po plun­giš­kė Ga­bi­ja Meš­kaus­kai­tė, si­dab­ras ati­te­ko taip pat plun­giš­kei Bar­bo­rai Ged­vi­lai­tei, bron­za – Gargž­dų šach­ma­ti­nin­kei Jo­gai­lei Pa­liu­ly­tei. Pa­čių jau­niau­sių (vai­kų iki 9 me­tų am­žiaus) gru­pė­je pir­mą­ją ir ant­rą­ją vie­tas iš­ko­vo­jo klai­pė­diš­kiai Ivan Sa­fo­nov ir Gab­re­lian Aru­tiun, tre­či­ą­ją vie­tą pel­nė plun­giš­kis Liu­tau­ras Luo­tė.
Ki­tas ma­ra­to­no eta­pas vyks ko­vo 1 die­ną.

Plun­gės VŠK „Bokš­tas“ inf.

Nuotraukoje: Iš kairės į dešinę: I. Mačiuitis, M. Praspaliauskas, G. Meškauskaitė, L. Luotė, B. Gedvilaitė ir E. Kurmis su apdovanojimais.

Komentarai
Kiti straipsniai