Antradienis, 2021 m. lapkričio 30 d.

Plun­gė­je ap­si­lan­kęs če­čė­nas iš „Lidl“ vo­gė deg­ti­nę ir pis­ta­ci­jas

Ko tik ne­pri­si­gal­vo­ja jau­ni­mas, kad pra­si­ma­ny­tų pi­ni­gų. Plun­gės apy­lin­kės teis­me ne­se­niai iš­nag­ri­nė­ta bau­džia­mo­ji by­la, ku­rio­je če­čė­nas Rus­tam Bas­nu­ka­jev (gim. 2000 m.) kal­tin­tas įvyk­dęs va­gys­tę par­duo­tu­vė­je „Lidl“, esan­čio­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to gat­vė­je. Jau­nuo­lis ti­ki­no taip pa­si­el­gęs, nes iš Plun­gės rei­kė­jo kaž­kaip par­si­ras­ti į Klai­pė­dą.

Per­nai R. Bas­nu­ka­jev po­rą kar­tų bu­vo teis­tas Klai­pė­do­je – bir­že­lį dėl va­gys­tės, rug­sė­jį – dėl ne­tei­sė­to dis­po­na­vi­mo ne­šau­na­muo­ju gin­klu, tad teis­tu­mas dar ne­bu­vo iš­ny­kęs, kai 2019-ųjų me­tų ga­le Plun­gės apy­lin­kės teis­me jam bu­vo skel­bia­mas nuosp­ren­dis dėl ne­di­de­lės ver­tės sve­ti­mo tur­to pa­gro­bi­mo (Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 178 str. 4 d.).
Mi­nė­tas as­muo yra Lie­tu­vos pi­lie­tis, pa­gal tau­ty­bę – če­čė­nas, gi­męs Klai­pė­do­je.
Plun­gės teis­me bu­vo kal­ti­na­mas tuo, jog 2019 me­tų ko­vo 2 die­ną va­gi­lia­vo mū­sų mies­te: apie 13 va­lan­dą „pra­si­su­ko“ par­duo­tu­vė­je „Lidl“, esan­čio­je J. Tu­mo-Vaiž­gan­to g. Čia jis pa­gro­bė net 9 bu­te­lius „QEEN MARGOT“ vis­kio (vie­no kai­na – 13,99 eur.), taip pa­da­ry­da­mas 125,91 eur. ža­lą. Taip pat pa­si­grie­bė ir už­kan­dos – 7 pa­ke­lius „Ka­li­for­ni­jos pis­ta­ci­jų“ po 500 g (vie­ne­to kai­na – 7,49 eu­rai, iš vi­so – 52,43 eur.) ir dar 14 pa­ke­lių „Ka­li­for­ni­jos pis­ta­ci­jų“ po 250 g (vie­ne­to kai­na – 3,75 eur., iš vi­so – 52,50 eur.). Su­skai­čiuo­ta, jog dėl il­ga­pirš­čio nu­si­kals­ta­mos vei­kos UAB „Lidl Lie­tu­va“ pa­ty­rė 230,84 eu­rų ža­lą.
R. Bas­nu­ka­jev kal­tu pri­si­pa­ži­no. Tei­gė, jog vo­gė dėl to, kad jam rei­kė­jo par­va­žiuo­ti iš Plun­gės į Klai­pė­dą, o pi­ni­gų ne­tu­rė­jo. Esą žmo­gus, su ku­riuo jis bu­vo at­va­žia­vęs į Plun­gę, jį ap­ga­vo – pa­li­ko vie­ną sve­ti­ma­me mies­te. Ti­ki­no da­lį pa­vog­to al­ko­ho­lio par­da­vęs ir par­va­žia­vęs. Jam pa­reikš­tą ieš­ki­nį pri­pa­ži­no.
Mi­nė­tą as­me­nį už­fik­sa­vo par­duo­tu­vės vaiz­do ka­me­ros. Tie­sa, ben­dro­vė tei­gė, jog bu­vo pa­vog­ta dau­giau, t. y. 16 vis­kio bu­te­lių. Vaiz­do me­džia­go­je bu­vo ma­ty­ti, jog į al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų sky­rių su kal­ti­na­muo­ju bu­vo at­ėjęs ir ki­tas as­muo, ta­čiau iki­teis­mi­nio ty­ri­mo me­tu ant­ra­sis ne­bu­vo nu­sta­ty­tas. Jie­du ėmė al­ko­ho­lį ir pis­ta­ci­jas, dė­jo į tu­rė­tą krep­šį ir mai­še­lius, o pas­kui iš­ėjo ne­su­si­mo­kė­ję. Ki­tas jau­nuo­lis pa­gro­bė pre­kių maž­daug už 83 eu­rus.
R. Bas­nu­ka­jev, kaip mi­nė­ta, yra ir teis­tas, ir baus­tas ad­mi­nist­ra­ci­ne tvar­ka už smul­kias va­gys­tes ne kar­tą. Vai­ki­nas tu­ri pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą, da­bar gy­ve­na re­a­bi­li­ta­ci­jos cen­tre ir lai­ko­si re­a­bi­li­ta­ci­jos pro­gra­mos, dir­ba. Kaip pats tei­gė – no­ri pa­keis­ti gy­ve­ni­mo bū­dą.
Teis­mas nu­spren­dė, jog kal­ti­na­ma­sis yra at­sa­kin­gas už 230,84 eu­rų ža­los pa­da­ry­mą, tad tiek iš jo par­duo­tu­vei ir pri­tei­sė. Už va­gys­tę jam skir­ta lais­vės ap­ri­bo­ji­mo baus­mė 4 mė­ne­siams (čia jau su­ma­žin­ta treč­da­liu), įpa­rei­go­jant vi­są baus­mės at­li­ki­mo lai­ką bū­ti na­muo­se nuo 22 iki 7 va­lan­dos. Ka­dan­gi bu­vo teis­tas, baus­mės su­ben­drin­tos ir ga­lu­ti­nė baus­mė – lais­vės ap­ri­bo­ji­mas 1 me­tams ir 3 mė­ne­siams bei 10 MGL (500 eu­rų) bau­da.

Li­na MOTUŽIENĖ

Nuotraukoje: Jaunas čečėnų tautybės vaikinas Plungės „Lidl-e“ „prasisuko“ pernai pavasarį.

Komentarai
Kiti straipsniai