Sekmadienis, 2020 m. gegužės 31 d.

Nau­ji grei­čio ma­tuok­liai – ir mū­sų ke­liuo­se

Lie­tu­vos au­to­mo­bi­lių ke­lių di­rek­ci­ja pra­ne­šė, jog 2020 m. ša­lies ke­liuo­se bus įreng­ta 70 mo­men­ti­nių grei­čio ma­tuok­lių. Pra­ėju­sią sa­vai­tę vie­šo­jo­je erd­vė­je iš­pli­to in­for­ma­ci­ja, jog jau pa­skelb­tos vie­tos, ku­rio­se bus įreng­ti pir­mie­ji nau­ji 56 sek­to­ri­niai grei­čio ma­tuok­liai. Kaip ma­ty­ti pa­gal nu­ro­dy­tas vie­tas – bus ir ne­to­li Plun­gės.

Pa­gal vyk­do­mą Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Vy­riau­sy­bės pro­gra­mą iki 2020 m. pa­bai­gos vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se tu­ri bū­ti įreng­ta 130 vi­du­ti­nio grei­čio kon­tro­lės ruo­žų (iš vi­so 260 įren­gi­nių) ir 70 mo­men­ti­nių grei­čio ma­tuok­lių. Ben­dra pro­jek­to ver­tė – 3,1 mln. eu­rų.
2019 m. gruo­džio mė­ne­sį jau bu­vo su­da­ry­ta su­tar­tis dėl 70 mo­men­ti­nių grei­čio ma­tuok­lių įren­gi­mo ša­ly­je. Grei­čio ma­tuok­lių vie­tos nu­sta­ty­tos at­si­žvel­gus į tam tik­rus kri­te­ri­jus, pir­mu­mas teik­tas ruo­žams, ku­riuo­se eis­mo sau­gos po­žiū­riu tiks­lin­giau­sia dieg­ti grei­čio kon­tro­lės sis­te­mas.
Nau­jie­ji ma­tuok­liai ma­tuos ne tik grei­tį, bet ir tik­rins tech­ni­nės ap­žiū­ros ga­lio­ji­mą, ci­vi­li­nės at­sa­ko­my­bės drau­di­mą, ke­lių nau­do­to­jo mo­kes­čio su­mo­kė­ji­mą.
Ne­to­li Plun­gės du nau­ji sek­to­ri­niai ma­tuok­liai at­si­ras ke­ly­je Mažeikiai–Plungė–Tauragė. Pir­mas ste­bi­mas ruo­žas bus nuo 48,2 iki 52,5 ki­lo­met­ro (kaž­kur nuo Už­upių iki Trui­kių žie­di­nės san­kry­žos), ki­tas – jau va­žiuo­jant į Rie­ta­vo pu­sę, nuo 58,9 iki 65,2 ki­lo­met­ro (maž­daug nuo Pa­ke­rų link Stal­gė­nų). Dar vie­nas ste­bi­mas ruo­žas bus ke­ly­je Plungė–Vėžaičiai, nuo 13,7 iki 16,5 ki­lo­met­ro (pa­na­šiai nuo Vieš­to­vė­nų iki Ku­lių). Ta­me pa­čia­me ke­ly­je, tik jau ne­be Plun­gės, o Klai­pė­dos ra­jo­ne, bus dar vie­nas ste­bi­mas ruo­žas – grei­tis bus ma­tuo­ja­mas ke­tu­ris ki­lo­met­rus iki Vė­žai­čių.
Ti­ki­ma­si, kad įreng­tos prie­mo­nės pa­dės di­din­ti vai­ruo­to­jų są­mo­nin­gu­mą ir pri­si­dės prie eis­mo įvy­kių skaičiaus ma­ži­ni­mo. Šiuo me­tu Lie­tu­vos vals­ty­bi­nės reikš­mės ke­liuo­se vei­kia 50 vi­du­ti­nio grei­čio ma­tuok­lių, ku­rie ma­tuo­ja grei­tį 25-iuo­se ruo­žuo­se.

Komentarai
Kiti straipsniai