Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Miš­ko tan­kmė­je – re­kor­di­nis kie­kis na­mi­nės deg­ti­nės

Tarp Grum­blių ir Jo­gau­dų esan­tis Kuls­kių kai­mas (Paukš­ta­kių sen.) yra ato­kiau nuo pa­grin­di­nių ke­lių, ap­sup­tas miš­kų. To­kio­je ra­mio­je, pel­kė­to­je vie­to­je, miš­ko glū­du­mo­je, bu­vo įreng­tas jau ne bra­vo­rė­lis, o vi­sas na­mi­nės va­ry­mo fab­ri­kas, ku­rį sau­sio 14-osios ry­tą ap­ti­ko Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to pa­rei­gū­nai. Pa­ga­min­tos deg­ti­nės bu­vo per tūks­tan­tis lit­rų.

Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, di­džiu­lę na­mi­nės deg­ti­nės va­ryk­lą Plun­gės pa­rei­gū­nai ant­ra­die­nį, maž­daug 10.30 va­lan­dą. Ji bu­vo įreng­ta Kuls­kių kai­mo miš­ko gi­lu­mo­je, pel­kė­to­je, sun­kiai pa­sie­kia­mo­je vie­to­je.
Po­li­ci­nin­kai iš pra­džių ra­do įran­gą na­mi­nei deg­ti­nei ga­min­ti ir dau­giau kaip 200 lit­rų skys­čio, tu­rin­čio spe­ci­fi­nį na­mi­nės deg­ti­nės kva­pą. Dar­bas čia bu­vo pa­čia­me įkarš­ty­je – kū­re­no­si ug­nis, sro­ve­le į ki­bi­rą bė­go na­mi­nu­kė.
Ne­tru­kus, ap­žiū­rė­ję ap­link bra­vo­rą esan­čius krū­my­nus, pa­rei­gū­nai ap­ti­ko dar dau­giau svai­ga­lų – maž­daug 900 lit­rų „pik­to­sios“, ku­ri bu­vo su­pils­ty­ta į ma­žes­nes tal­pas ir iš­slaps­ty­ta įvai­rio­se vie­to­se po krū­mais ir me­džiais.
Su­skai­čiuo­ta, jog miš­ko tan­kmė­je vei­ku­sia­me fab­ri­kė­ly­je tą­dien ras­ti 1205 lit­rai na­mi­nės deg­ti­nės. Pa­rei­gū­nai skel­bia, jog tai vie­nas di­džiau­sių kie­kių, kon­fis­kuo­tų Plun­gės ra­jo­ne.
Įvy­kio vie­to­je bu­vo su­lai­ky­tas ir ap­klaus­tas 1983 m. gi­męs A. Ž. Kaip pa­aiš­kė­jo, vy­ras dėl na­mi­nės deg­ti­nės ga­my­bos yra įkliu­vęs ir anks­čiau. Be­je, jis dar net ne­bu­vo at­li­kęs baus­mės, skir­tos teis­mo už anks­tes­nį ana­lo­giš­ką nu­si­kal­ti­mą.
Dėl šio įvy­kio bu­vo pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas pa­gal Bau­džia­mo­jo ko­dek­so 201 str. 2 da­lį (tas, kas tu­rė­da­mas tiks­lą re­a­li­zuo­ti pa­ga­mi­no, lai­kė ar ga­be­no pen­kias­de­šimt ar­ba dau­giau lit­rų na­mi­nės deg­ti­nės, bau­džia­mas bau­da ar­ba lais­vės at­ėmi­mu iki 5 me­tų).

Nuotraukoje: Naminukės varykla buvo įrengta Kulskių kaimo miško gilumoje, pelkėtoje ir sunkiai pasiekiamoje vietoje.

Komentarai
Kiti straipsniai