Antradienis, 2022 m. rugpjūčio 09 d.

Kaip 2019-ai­siais po­li­ti­kai lan­kė po­sė­džius ir ko­kios pi­ni­gų su­mos jiems iš­mo­kė­tos?

Pra­si­dė­jus nau­jiems me­tams, pa­si­do­mė­jo­me, kaip 2019-ai­siais me­tais Ta­ry­bos na­riai lan­kė ko­mi­te­tų ir Ta­ry­bos po­sė­džius bei ko­kios pi­ni­gų su­mos me­tų ga­le jiems ati­te­ko. Žvel­giant į gau­tus duo­me­nis, pa­aiš­kė­jo, kad iš 17 Ta­ry­bos na­rių nė vie­no Ta­ry­bos po­sė­džio ne­pra­lei­do tik 7. Ko­mi­te­to po­sė­džių lan­ko­mu­mas dar pra­stes­nis.

Lan­ko­mu­mas

2019 me­tais iš­rin­kus nau­ją Ta­ry­bos su­dė­tį, įvy­ko 11 po­sė­džių. Nė vie­no iš jų ne­pra­lei­do Vy­tau­tas Bla­žai­tis, sa­vi­val­dy­bės me­ras An­ta­nas Čer­nec­kis, Vik­to­ras Kra­ji­nas, Au­gus­tas Šli­mas, Min­dau­gas Lit­vi­nas, Jo­nas Re­ka­šius ir Al­gi­man­tas Mic­kus. Dau­giau­sia po­sė­džių – 4 – pra­lei­do Po­vi­las Ba­ta­vi­čius. Vie­nas po­sė­dis pra­leis­tas dėl atos­to­gų, ki­tas – dėl sa­va­no­riš­kos kraš­to ap­sau­gos tar­ny­bos, li­kę du – be pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių. Tri­juo­se po­sė­džiuo­se ne­da­ly­va­vo ir Eg­lė Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė. Nu­ro­dy­tos prie­žas­tys: atos­to­gos, bu­vo iš­vy­ku­si ir vie­nas po­sė­dis pra­leis­tas be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties. Po du Ta­ry­bos po­sė­džius pra­lei­do Vir­gi­li­jus Ruš­kys (dėl da­ly­va­vi­mo skau­tų sto­vyk­lo­je, ki­tas – be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties), Sau­lius Jo­nu­šas (abu dėl dar­bo), ir Al­bi­nas Bru­žins­kis (dėl dar­bo ir be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties). Po vie­ną po­sė­dį – Jo­nas Eu­ge­ni­jus Ba­čins­kas (bu­vo iš­vy­kęs), Juo­zas Bars­tei­ga (iš­vy­kęs), Vi­li­ja Raz­mie­nė (da­ly­va­vo se­mi­na­re), Al­bi­nas Mas­laus­kas (be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties) ir Al­fre­das Moc­kus (prie­žas­tis ne­nu­ro­dy­ta).
Pa­žvel­ki­me, kaip bu­vo lan­ko­mi ko­mi­te­tų po­sė­džiai. Per pra­ėju­sius me­tus su­reng­ti 7 svei­ka­tos ir so­cia­li­nės pa­ra­mos ko­mi­te­to po­sė­džiai. Nė vie­no iš jų ne­pra­lei­do V. Kra­ji­nas, S. Jo­nu­šas ir J. Re­ka­šius. Vie­na­me po­sė­dy­je, tu­rė­jęs ne­dar­bin­gu­mo pa­žy­mė­ji­mą, ne­bu­vo V. Bla­žai­tis, vie­na­me – V. Raz­mie­nė, tuo me­tu da­ly­va­vu­si se­mi­na­re.
Iš 8 fi­nan­sų ir eko­no­mi­kos ko­mi­te­to po­sė­džių tik J. Re­ka­šius da­ly­va­vo vi­suo­se. Šio ko­mi­te­to po­sė­džiai lan­ky­ti pras­čiau­siai: net po tris pra­lei­do P. Ba­ta­vi­čius (dėl atos­to­gų ir du ne­pa­tei­sin­ti), A. Moc­kus (ne­pa­tei­sin­ti) ir E. Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė (dėl dar­bo ir du ne­pa­tei­sin­ti). Ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas J. E. Ba­čins­kas pra­lei­do vie­ną ko­mi­te­to po­sė­dį, nes bu­vo iš­vy­kęs į už­sie­nį.
Ne ką ge­riau lan­ky­ti švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to ko­mi­te­to po­sė­džiai. Iš 8 po­sė­džių tri­juo­se ne­da­ly­va­vo V. Ruš­kys – atos­to­ga­vo, ne­da­ly­va­vo dėl dar­bo ir bu­vo vai­kų sto­vyk­lo­je. Du pra­lei­do E. Fa­bi­jo­na­vi­čie­nė – dėl dar­bo, o ant­ra­sis – be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties. Po vie­ną po­sė­dį pra­lei­do A. Mic­kus bei A. Moc­kus – abu ne­tu­rė­jo pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių.
Iš 8 ūkio plėt­ros ir eko­lo­gi­jos ko­mi­te­to po­sė­džių vi­suo­se su­da­ly­va­vo tik V. Kra­ji­nas. Po du pra­lei­do A. Mic­kus (dėl pa­tik­ri­ni­mo dar­be, o ant­ras ne­pa­tei­sin­tas) ir J. Bars­tei­ga (atos­to­ga­vo, o ant­ra­jam pa­tei­si­ni­mo ne­tu­rė­jo). Po vie­ną po­sė­dį pra­lei­do ir A. Bru­žins­kis (atos­to­ga­vo), M. Lit­vi­nas (bu­vo ko­man­di­ruo­tė­je) ir A. Mas­laus­kas (atos­to­ga­vo).
Pra­ėju­siais me­tais su­reng­ti 3 kon­tro­lės ko­mi­te­to po­sė­džiai. Po vie­ną iš jų pra­lei­do vi­si ko­mi­te­to na­riai – V. Bla­žai­tis (dėl ne­dar­bin­gu­mo), M. Lit­vi­nas (bu­vo iš­vy­kęs) ir J. Bars­tei­ga (atos­to­ga­vo).
Iš­mo­kos

Apie Ta­ry­bos na­riams iš­mo­kė­tas su­mas in­for­ma­ci­ją pa­tei­kė Že­mės ūkio sky­riaus spe­cia­lis­tė In­gri­da Venc­kie­nė. Anot jos, me­tų pa­bai­go­je jo­kių pa­pil­do­mų su­mų Ta­ry­bos na­riams iš­mo­kė­ta ne­bu­vo – tik tai, kas pri­klau­so. Va­do­vau­jan­tis Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, Ta­ry­bos na­riams su jos veik­la su­si­ju­sioms kan­ce­lia­ri­jos, paš­to, te­le­fo­no, in­ter­ne­to ry­šio, trans­por­to iš­lai­doms, ku­rių tie­sio­giai ne­ap­mo­ka Sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­ja, ap­mo­kė­ti kas mė­ne­sį ga­li bū­ti ski­ria­ma iki 43,44 Eur dy­džio iš­mo­ka at­si­skai­ty­ti­nai – pa­gal pa­teik­tus do­ku­men­tus. Pa­tei­kę de­ga­lų pir­ki­mo če­kius, Ta­ry­bos na­riai ga­vo šias iš­mo­kas: A. Moc­kus – 206,49 Eur, A. Šli­mas – 311,97 Eur, A. Mic­kus – 323,87 Eur, V. Kra­ji­nas – 160,45 Eur, S. Jo­nu­šas – 419,67 Eur, V. Bla­žai­tis – 483,55 Eur, V. Raz­mie­nė – 521,28 Eur ir J. Bars­tei­ga – 460,84 Eur, V. Ruškys – 432,97 Eur.
Va­do­vau­jan­tis ta­ry­bos veik­los reg­la­men­tu, Ta­ry­bos na­riams, iš­sky­rus me­rą ir jo pa­va­duo­to­ją, at­lie­kant sa­vi­val­dy­bės Ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas, at­ly­gi­na­ma pa­tei­kus pa­žy­mą apie Ta­ry­bos na­rio pa­grin­di­nė­je dar­bo­vie­tė­je ne­gau­tą at­ly­gi­ni­mą už lai­ką, pra­leis­tą Ta­ry­bos, ko­mi­te­tų, ko­mi­si­jų po­sė­džiuo­se, taip pat – už lai­ką, pra­leis­tą vyk­dant ki­tas Ta­ry­bos na­rio pa­rei­gas. Šis už­mo­kes­tis skai­čiuo­ja­mas pa­gal skel­bia­mą vi­du­ti­nio mė­ne­si­nio dar­bo už­mo­kes­čio dy­dį, at­si­žvel­giant į fak­tiš­kai dirb­tą lai­ką. V. Ruš­kiui per 2019 me­tus pri­skai­čiuo­ta 180,23 Eur, J. Re­ka­šiui – 187,98 Eur, V. Raz­mie­nei – 368, 16 Eur (ap­mo­kė­ta už dar­bo va­lan­das, ko­man­di­ruo­tę į Len­ki­ją), M. Lit­vi­nui – 242,99 Eur, V. Kra­ji­nui – 289,52 Eur, J. Bars­tei­gai – 560,62 Eur (368,16 Eur ap­mo­kė­ta už dar­bo va­lan­das, ko­man­di­ruo­tę į Len­ki­ją), J. E. Ba­čins­kui – 505,14 Eur (368,16 Eur ap­mo­kė­ta už dar­bo va­lan­das ir ko­man­di­ruo­tę į Len­ki­ją).

 

Nuotraukoje: Daugiausia Tarybos posėdžių per 2019-uosius metus praleido P. Batavičius (kairėje). Už Tarybos nario pareigų atlikimą didžiausia suma (560,62 Eur) išmokėta
J. Barsteigai.

Komentarai
Kiti straipsniai