Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Įvy­ko pir­ma­sis kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ eta­pas

Penk­ta­die­nį Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tro sa­lė­je vy­ko Lie­tu­vos vai­kų ir moks­lei­vių te­le­vi­zi­jos kon­kur­so „Dai­nų dai­ne­lė“ sa­vi­val­dy­bės eta­pas. Iš vi­so kon­kur­se pa­si­ro­dė 16 so­lis­tų, 4 an­sam­bliai ir 1 kvar­te­tas. Tik de­šim­čiai iš jų nu­si­šyp­so­jo sėk­mė ir įteik­tas ke­lia­la­pis į to­les­nį kon­kur­so eta­pą.

Pir­miau­sia su vi­sais su­si­rin­ku­siais svei­ki­no­si Rie­ta­vo My­ko­lo Kle­o­po Ogins­kio me­no mo­kyk­los di­rek­to­riaus pa­rei­gas lai­ki­nai ei­nan­tis Ne­ri­jus Ja­sins­kas. Svei­ki­ni­mo žo­dį ta­rė ir mu­zi­kos šven­tę ofi­cia­liai ati­da­rė Švie­ti­mo, kul­tū­ros ir spor­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė švie­ti­mui Jo­lan­ta Gre­vie­nė. „Svei­ki­nu vi­sus su­rin­ku­sius į tra­di­ci­nį kon­kur­są, ku­ria­me da­ly­vau­ja­me kas an­tri me­tai. Svei­ki­nu mū­sų šau­niuo­sius da­ly­vius, dė­ko­ju mo­ky­to­jams, ku­rie pa­ste­bė­jo jū­sų ta­len­tą ir ga­li­my­bes, pa­ska­ti­no jus ženg­ti pir­myn ir su­tei­kė ga­li­my­bę da­lin­tis ta­len­tu su ap­lin­ki­niais. Lin­kiu vi­siems kuo di­džiau­sios sėk­mės ir pa­da­ry­ti vis­ką, ką esa­te su­pla­na­vę“, – lin­kė­jo J. Gre­vie­nė.
Dai­no­rė­lius ver­ti­no kom­pe­ten­tin­ga ko­mi­si­ja. Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė – Klai­pė­dos Sta­sio Šim­kaus kon­ser­va­to­ri­jos vo­ka­lo mo­ky­to­ja eks­per­tė Rū­ta Aga­fo­no­vie­nė, ko­mi­si­jos na­riai: Klai­pė­dos Juo­zo Ka­ro­so mu­zi­kos mo­kyk­los vo­ka­lo vy­res­nio­ji mo­ky­to­ja Jo­lan­ta Va­si­liaus­kie­nė ir Plun­gės My­ko­lo Ogins­kio me­no mo­kyk­los vo­ka­lo mo­ky­to­ja me­to­di­nin­kė Ire­na Ba­ka­naus­kie­nė.
Iš­klau­sius vi­sų da­ly­vių pa­si­ro­dy­mus, pa­aiš­kė­jo, kad į ki­tą eta­pą ke­liaus 10 da­ly­vių. Iš A ka­te­go­ri­jos da­ly­vių į to­les­nį eta­pą pa­te­ko Ro­ber­ta Jo­cy­tė iš Rie­ta­vo lop­še­lio-dar­že­lio (5 m., ruo­šė mo­ky­to­ja Rai­mon­da Ja­sie­nė) ir Elė­ja In­tai­tė iš Rie­ta­vo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los (6 m., ruo­šė Vil­ma Jo­ku­baus­kai­tė). Iš B ka­te­go­ri­jos į to­les­nį eta­pą pa­te­ko net 4 da­ly­viai: Gus­tė Turs­ky­tė iš Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos (10 m., ruo­šė Aud­ro­nė Bal­čiū­nie­nė), mer­gai­čių vo­ka­li­nis an­sam­blis (7–9 m.), Ka­mi­lė Ži­liū­tė (10 m.), En­ri­ka Jaz­daus­ky­tė (10 m.) iš Rie­ta­vo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los. So­lis­tes ir an­sam­blį kon­kur­sui pa­ruo­šė V. Jo­ku­baus­kai­tė.
Iš C ka­te­go­ri­jos da­ly­vių la­biau­siai ko­mi­si­ją su­ža­vė­jo Rie­ta­vo M. K. Ogins­kio me­no mo­kyk­los mo­ki­nės, ku­rias ruo­šė V. Jo­ku­baus­kai­tė – Ari­jie­lė Zu­bie­liaus­kai­tė (11 m.) ir mer­gai­čių vo­ka­li­nis an­sam­blis (10–11 m.). D ka­te­go­ri­jo­je pa­si­ro­dė 4 da­ly­viai, iš ku­rių tik dviem įteik­tas ke­lia­la­pis į ki­tą eta­pą. Tai Lo­re­ta Gus­čiū­tė (15 m., ruo­šė Gied­rė Mi­ka­laus­kai­tė) iš Tve­rų gim­na­zi­jos ir vo­ka­li­nis mer­gi­nų an­sam­blis (14–15 m., ruo­šė Rai­mon­da Var­na­gi­rie­nė) iš Rie­ta­vo Lau­ry­no Ivins­kio gim­na­zi­jos.

Nuotraukoje: Dainuoja L. Gusčiūtė iš Tverų gimnazijos (kairėje). Į tolesnį etapą keliaus ir R. Jocytė (Rietavo lopšelis-darželis).

Komentarai
Kiti straipsniai