Pirmadienis, 2020 m. birželio 01 d.

Gir­ta mo­te­ris Nar­vai­šiuo­se pei­liu su­žei­dė 17-me­tį

Sa­vait­ga­lis Plun­gės ra­jo­no Nar­vai­šių kai­me ne­ap­si­ė­jo be po­li­ci­jos ir be me­di­kų. Vie­na ge­ro­kai ap­svai­gu­si mo­te­ris (gim. 1986 m.) grie­bė­si pei­lio prieš ne­pil­na­me­tį (gim. 2002 m.).

Kaip pra­ne­šė Klai­pė­dos ap­skri­ties vy­riau­sia­sis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­tas, nu­si­kal­ti­mas įvyk­dy­tas šeš­ta­die­nio (sau­sio 11-osios) va­ka­re, apie pu­sę de­vy­nių.
Me­di­kai ir pa­rei­gū­nai 20.40 val. bu­vo in­for­muo­ti, jog Nar­vai­šių kai­me, vie­no na­mo ben­dro nau­do­ji­mo ko­ri­do­riu­je, ten gy­ve­nan­ti mo­te­ris pei­liu su­ža­lo­jo 17-me­tį.
Su­žeis­tas vai­ki­nas tą va­ka­rą bu­vo pa­gul­dy­tas į Plun­gės li­go­ni­nę, o ne­blai­vi įta­ria­mo­ji už­da­ry­ta į areš­ti­nę. Jai nu­sta­ty­tas 2,40 prom. al­ko­ho­lio.
Tu­ri­mais duo­me­ni­mis, jau­nuo­lis yra iš tos pa­čios se­niū­ni­jos, bet ki­to kai­mo. Jis bu­vo su­žeis­tas ga­na sun­kiai, į kak­lo sri­tį. Vis­kas įvy­ko Nar­vai­šiuo­se esan­čia­me so­cia­li­nia­me būs­te, kur gy­ve­na įta­ria­mo­ji.
Sau­sio 13-osios ry­tą kal­bin­ta Plun­gės ra­jo­no po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to Veik­los sky­riaus vir­ši­nin­kė Lo­re­ta Ta­ma­liū­nai­tė sa­kė, jog 17-me­čio su­žei­di­mai ga­na rim­ti – ki­tą die­ną jis bu­vo iš­vež­tas į Klai­pė­dos vai­kų li­go­ni­nę. Be­je, po­li­ci­jai vai­ki­nas bu­vo ži­no­mas.
Apy­lin­kės ins­pek­to­riui įta­ria­mo­ji taip bu­vo ži­no­ma. Pir­ma­die­nį ji te­be­bu­vo areš­ti­nė­je. Nar­vai­šiš­kės at­žvil­giu iš pra­džių pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas dėl vie­šo­sios tvar­kos pa­žei­di­mo (BK 284 str.), ta­čiau kal­ti­ni­mas pa­sun­kės – pa­sak pa­rei­gū­nės, ty­ri­mas bus per­kva­li­fi­kuo­tas į ne­sun­kų ar­ba į sun­kų svei­ka­tos su­trik­dy­mą.

 

Li­na MOTUŽIENĖ

 

Asociatyvi alytusplius.lt nuotr.

Komentarai
Kiti straipsniai