Sekmadienis, 2024 m. gegužės 26 d.

76-erių me­tų El­vy­rai so­cia­li­niai tin­klai pa­dė­jo įveik­ti vie­nat­vę

Vie­ną die­ną El­vy­ra Ma­te­vi­čie­nė iš Plun­gės ra­jo­no Ša­tei­kių kai­mo bib­lio­te­kos grį­žo ne tik ne­ši­na kny­go­mis, bet įgi­ju­si ži­nių, kaip nau­do­tis kom­piu­te­riu. Ji ta­po vi­so­se ša­lies bib­lio­te­ko­se vyks­tan­čių ne­mo­ka­mų „Pri­si­jun­gu­sios Lie­tu­vos“ skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mų da­ly­ve ir vy­riau­sia mo­ki­ne sa­vo gru­pė­je. Po kur­sų sen­jo­rė ėmė ak­ty­viai nau­do­tis so­cia­li­niais tin­klais. Jie aukš­tyn ko­jo­mis ap­ver­tė jos gy­ve­ni­mą – ra­du­si drau­gų iš vi­sos Lie­tu­vos, ji pa­mir­šo, ką reiš­kia vie­nat­vės jaus­mas.

„Pa­kvies­ta da­ly­vau­ti kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo kur­suo­se iš bib­lio­te­kos ne­ši­na kny­go­mis jau ne ėjau, o skri­dau. Gal­vo­je su­ko­si min­tys: ar aš vie­na to­kia se­na gru­pė­je bū­siu, ar su­ge­bė­siu. Ta­čiau vi­sa­da šir­dy­je slap­ta troš­kau iš­mok­ti nau­do­tis kom­piu­te­riu, tie­siog ne­iš­drį­sau pa­pra­šy­ti, kad ma­ne pa­mo­ky­tų“, – po pir­mų­jų pa­mo­kų su bib­lio­te­ki­nin­ke įspū­džiais da­li­jo­si E. Ma­te­vi­čie­nė.

Dep­re­si­ją įvei­kė ben­drau­da­ma so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se

El­vy­ra 15 me­tų dir­bo bu­hal­te­re, o vė­liau sa­vo gy­ve­ni­mą sky­rė vai­kams – mo­te­ris su­si­lau­kė pen­kių at­ža­lų. Po vy­ro mir­ties E. Ma­te­vi­čie­nė iš vien­kie­mio per­si­kė­lė į Ša­tei­kių kai­me­lį. Li­ku­si vie­na, ji su­sir­go dep­re­si­ja. Dėl su­šlu­ba­vu­sios svei­ka­tos El­vy­ra ne­be­ga­lė­jo dirb­ti. Ta­da ėmė skai­ty­ti kny­gas ir ta­po iš­ti­ki­ma bib­lio­te­kos lan­ky­to­ja. Bū­tent iš sa­vo bib­lio­te­ki­nin­kės mo­te­ris ir su­ži­no­jo apie skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­mus, į juos ne­dve­jo­da­ma už­si­ra­šė.
„Kur­suo­se man la­biau­siai pa­ti­ko ben­dra­vi­mas „Fa­ce­bo­ok“. Pra­dė­jus nau­do­tis so­cia­li­niu tin­klu, net ma­no sa­vi­jau­ta pa­si­kei­tė, ne­be­si­jau­čiu vie­ni­ša. Šie mo­ky­mai la­bai pa­kei­tė ma­no gy­ve­ni­mą“, – pa­sa­ko­ja sen­jo­rė.
Daug me­tų bu­hal­te­re dir­bu­siai El­vy­rai iš­mok­ti ra­šy­ti kla­via­tū­ra bu­vo vie­ni juo­kai, bet įval­dy­ti pe­lę ta­po iš­šū­kiu. Po tri­jų die­nų pra­de­dan­čių­jų kur­suo­se El­vy­ra kai­me­lio bib­lio­te­ki­nin­kei pa­reiš­kė va­žiuo­sian­ti į Plun­gę pirk­ti kom­piu­te­rio.
„Mus mo­kiu­si lek­to­rė Auš­ra Vi­lie­nė, at­vy­ku­si iš Pla­te­lių bib­lio­te­kos, ma­ne ėmė gir­ti ir pa­siū­lė įsi­gy­ti kom­piu­te­rį. Gal­vo­jau – ne­jau ne­iš­mok­siu. Svars­čiau pirk­ti plan­še­tę, bet ga­liau­siai įsi­gi­jau ne­šio­ja­mą­jį kom­piu­te­rį ir na­muo­se įsi­ve­džiau in­ter­ne­tą. Kur­suo­se iš­mo­kau nau­do­tis elek­tro­ni­niu paš­tu ir in­ter­ne­ti­ne ban­ki­nin­kys­te. Na­muo­se dau­giau­sia lai­ko nar­šau in­ter­ne­te ir „Fa­ce­bo­ok“, skai­tau nau­jie­nų por­ta­lus, o sve­tai­nė­je „YouTube“ klau­sau mu­zi­kos. Prie kom­piu­te­rio per die­ną pra­lei­džiu dvi tris va­lan­das“, – sa­ko El­vy­ra.

Iš­mok­ti ga­li vi­si – tik rei­kia no­ro

Šian­dien Ša­tei­kių kai­me­lio sen­sa­ci­ja va­di­na­ma mo­te­ris ne­at­me­ta ga­li­my­bės tęs­ti mo­ky­mus ir už­si­re­gist­ruo­ti jau į tre­čiuo­sius sa­vo kur­sus. „Skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo mo­ky­tis pra­dė­jau pra­ėju­sių me­tų pa­va­sa­rį, dar vie­nus kur­sus lan­kiau ru­de­nį. Jei­gu mo­ky­mai vis dar bus or­ga­ni­zuo­ja­mi ir svei­ka­ta leis, mie­lai grį­šiu į kur­sus pa­gi­lin­ti ži­nių“, – ne­abe­jo­ja E. Ma­te­vi­čie­nė.
Pa­sak El­vy­ros, nau­do­tis kom­piu­te­riu iš­mok­ti ga­li vi­si – tik rei­kia no­ro. Am­žius tik­rai nė­ra kliū­tis. Ji pa­sa­ko­ja so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se su­si­pa­ži­nu­si ir ben­drau­jan­ti su ben­dra­am­žiais. „Esu „Fa­ce­bo­ok“ vie­ni­šų sen­jo­rų gru­pė­je, ku­rio­je yra ir ma­no ben­dra­am­žių, ir jau­nes­nių, ir net vy­res­nių už ma­ne. Vy­res­nio am­žiaus žmo­nių so­cia­li­niuo­se tin­kluo­se yra ne­ma­žai. Aš su­si­ra­ši­nė­ju su sen­jo­rais iš vi­sos Lie­tu­vos. Ma­no tiks­las vi­sa­da ir bu­vo iš­mok­ti ben­drau­ti. Pa­vyz­džiui, kur­sų me­tu su­si­drau­ga­vau su mo­ky­mų lek­to­re, su ku­ria iki šiol ben­drau­ja­me in­ter­ne­tu“, – įspū­džiais da­li­ja­si 77 „Fa­ce­bo­ok“ drau­gus tu­rin­ti El­vy­ra.
Ša­tei­kių kai­mo bib­lio­te­kos vyr. bib­lio­te­ki­nin­kė Mar­ga­ri­ta Ged­vi­lie­nė pa­ste­bi, kad šie mo­ky­mai bib­lio­te­kai įkvė­pė nau­jos gy­vy­bės. Vie­tos gy­ven­to­jų su­si­do­mė­ji­mas pra­no­ko lū­kes­čius – į kur­sus už­si­re­gist­ra­vo dau­giau žmo­nių, nei bu­vo nu­ma­ty­ta vie­tų. Ne­pai­sant to, bu­vo pri­im­ti vi­si no­rin­tys mo­ky­tis skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo.
„Jau­di­nau­si, kad El­vy­rai įsi­gi­jus kom­piu­te­rį, ji dau­giau ne­be­at­eis pas ma­ne pa­si­im­ti kny­gų. Bai­mi­nau­si, kad ne­be­liks ir ki­tų skai­ty­to­jų, nes kom­piu­te­ris nu­kon­ku­ruos kny­gas. Bet vi­si ma­no skai­ty­to­jai li­ko – kny­gos ir iš­ma­nio­sios tech­no­lo­gi­jos pui­kiai su­de­ri­na­mos“, – šyp­so­si M. Ged­vi­lie­nė.
Bib­lio­te­ki­nin­kė džiau­gia­si, kad į pa­gal­bą at­ėjo ir e. skau­tai, ku­rie vi­so mo­ky­mo­si me­tu ly­dė­jo skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo pro­gra­mos da­ly­vius ir pa­dė­jo jiems per­pras­ti skait­me­ni­nes tech­no­lo­gi­jas. Mar­ga­ri­ta su­bū­rė vie­ti­nę e. skau­tų ko­man­dą, ku­rios na­riai in­di­vi­du­a­liai dir­bo su kiek­vie­nu mo­ki­niu pa­gal tai, ku­rio­je sri­ty­je jis la­biau­siai no­rė­jo pa­to­bu­lin­ti sa­vo ge­bė­ji­mus – tai ir nu­lė­mė šių mo­ky­mų sėk­mę.
Į ne­mo­ka­mus mo­ky­mus pra­de­dan­tie­siems ir pa­žen­gu­siems re­gist­ruo­ki­tės pa­tys ar­ba už­re­gist­ruo­ki­te sa­vo ar­ti­muo­sius bet ku­rio­je vie­šo­jo­je bib­lio­te­ko­je, www.pri­si­jun­gu­si.lt., el. paš­tu mo­ky­mai@vipt.lt ar­ba tel. +370 620 20 961.

Apie pro­jek­tą „Pri­si­jun­gu­si Lie­tu­va“

Pro­jek­tu sie­kia­ma ska­tin­ti Lie­tu­vos gy­ven­to­jus įgy­ti rei­ka­lin­gų įgū­džių efek­ty­viai, įvai­ria­pu­siš­kai, sau­giai ir at­sa­kin­gai nau­do­tis in­ter­ne­tu, į šias veik­las ak­ty­viai įtrau­kiant vie­tos ben­druo­me­nes.
Pro­jek­tą įgy­ven­di­na In­for­ma­ci­nės vi­suo­me­nės plėt­ros ko­mi­te­tas kar­tu su part­ne­riais: aso­cia­ci­ja „Lan­gas į at­ei­tį“, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ry­šių re­gu­lia­vi­mo tar­ny­ba, Lie­tu­vos na­cio­na­li­ne Mar­ty­no Maž­vy­do bib­lio­te­ka, Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja.

Bi­ru­tė Sta­ne­vi­čie­nė
Aso­cia­ci­ja­os „Lan­gas į at­ei­tį“ in­for­ma­vi­mo eks­per­tė

Komentarai
Kiti straipsniai