Ketvirtadienis, 2020 m. balandžio 09 d.

Žli­bi­nai no­mi­nuo­ti ma­žą­ja Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne

Pir­ma­die­nį Žli­bi­nai su­lau­kė ne tik vie­tos gy­ven­to­jų, bet ir gar­bin­gų sve­čių dė­me­sio: tą­dien jie ofi­cia­liai ta­po Ma­žą­ja Lie­tu­vos kul­tū­ros sos­ti­ne.

Pa­svei­kin­ti žli­bi­niš­kių, o ir pa­si­džiaug­ti ka­ra­liš­ka šven­te su­sku­bo ne­ma­žai gar­bin­gų sve­čių: Sei­mo na­riai An­drie­jus Stan­či­kas, Jo­nas Var­ka­lys, Jur­gis Raz­ma, Plun­gės ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės me­ras Aud­rius Kli­šo­nis, Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rio Bro­niaus Ro­pės pa­dė­jė­ja Dai­va Pup­laus­kie­nė, Kon­čių so­dy­bos šei­mi­nin­kai Vir­gi­ni­ja ir Gin­ta­ras Kon­čiai, Ma­žei­kių kul­tū­ros cen­trų di­rek­to­riai Rai­mun­das, Re­mi­gi­jus ir Le­o­nar­das, Ku­lių ben­druo­me­nės „Alan­tas“ pir­mi­nin­kė Ag­nė Al­čaus­kie­nė ir Ku­lių se­niū­ni­jos se­niū­nė Dai­va Pet­raus­kie­nė, Plun­gės ra­jo­no kai­miš­kų­jų kul­tū­ros cen­trų di­rek­to­rės Ri­ma Jo­ku­baus­kie­nė, Da­nu­tė Šat­ku­vie­nė, Mir­ga Gul­bins­kie­nė ir kt.
Su­si­rin­ku­siems sve­čiams kon­cer­ti­nę šven­tės pro­gra­mą do­va­no­jo Žli­bi­nų kul­tū­ros cen­tro ko­lek­ty­vai (va­do­vai Liu­ci­ja Ber­tu­lie­nė, Lai­mu­tė Do­mar­kie­nė, Al­fre­das Lu­čins­kas) bei Plun­gės kul­tū­ros cen­tro sim­fo­ni­nis or­kest­ras.
Ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai la­bai džiau­gia­si ir dė­ko­ja pri­si­dė­ju­siems prie ren­gi­nio or­ga­ni­za­vi­mo bei pa­si­ruo­ši­mo dar­bų, ypač Ka­zy­tei Ja­sai­tie­nei, Ar­tū­rui Vai­naus­kui, Dei­man­tei Bur­vy­tei ir Žli­bi­nų se­niū­ni­jos ko­lek­ty­vui bei Dan­gi­ru­tei Pa­kal­niš­kie­nei už karš­tas bul­ves ir gra­žias nuo­trau­kas.

Komentarai
Kiti straipsniai