Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Prie Pla­te­lių eže­ro – plaus­tai žu­vėd­roms ir in­ki­lai dan­čias­na­piams

Pas­ku­ti­nę gruo­džio mė­ne­sio die­ną Že­mai­ti­jos na­cio­na­li­nio par­ko (ŽNP) di­rek­ci­jos Gam­tos ir Kul­tū­ros pa­vel­do sky­rius pa­si­da­li­jo nau­jie­no­mis apie bai­gia­mas įgy­ven­din­ti Pla­te­lių eže­ro gam­tot­var­kos pla­no prie­mo­nes – 2019 me­tais at­si­ra­do ne tik nau­jų in­for­ma­ci­nių sten­dų, bet ir tam tik­rai paukš­čių gru­pei skir­tų in­ki­lų bei plaus­tų.

Tai jau ant­ro­ji Pla­te­lių eže­ro gam­tot­var­kos da­lis, įgy­ven­din­ta fi­nan­suo­jant da­lį dar­bų iš Eu­ro­pos Ben­dri­jos struk­tū­ri­nių fon­dų lė­šų.
Anks­čiau pa­gal „Pla­te­lių eže­ro gam­tot­var­kos pla­ną“ dve­jus me­tus iš ei­lės bu­vo tvar­ko­ma  Lau­ma­len­kų kraš­to­vaiz­džio draus­ti­ny­je Auk­sa­lės pu­sia­sa­ly­je Pik­te­že­rio apy­eže­ry­je esan­ti  13 ha plo­to pel­kė – iš­pjau­ti krū­mai bei men­ka­ver­čiai me­džiai, nu­šie­nau­ti nen­dry­nai, pa­ša­lin­ta su­si­da­riu­si bio­ma­sė. Šio­je Eu­ro­pos Ben­dri­jos sau­go­mo­je pel­kių bu­vei­nė­je yra daug sau­go­mų rū­šių: dė­mė­to­ji ir siau­ra­la­pė ge­gū­nės, šiurkš­tu­sis gryb­lie­žu­vis, ma­žo­ji kūd­ri­nė bei smai­lias­nu­kė var­lės, šar­vuo­to­ji skė­tė. Čia me­džio­ja nen­dri­nės, sket­sa­ka­liai, o kar­tais ir pie­vi­nės lin­gės.
Ant­ro­ji Pla­te­lių eže­ro gam­tot­var­kos da­lis bu­vo įgy­ven­din­ta 2019 me­tais pa­gal Vals­ty­bi­nės sau­go­mų te­ri­to­ri­jų tar­ny­bos ir UAB „Švie­sos kra­te­ris“ lie­pos mė­ne­sį pa­si­ra­šy­tą su­tar­tį „Ne­su­dė­tin­gų sta­ti­nių (in­ki­lų, plaus­tų, in­for­ma­ci­nių sten­dų ir len­te­lių) įren­gi­mas Pla­te­lių kraš­to­vaiz­džio draus­ti­ny­je“. Šiuo me­tu vi­sos mi­nė­tos gam­tot­var­kos prie­mo­nės jau įgy­ven­din­tos.
Prie jach­tklu­bo, ša­lia dvi­ra­čių ta­ko, ties šiau­ri­ne val­čių įlei­di­mo vie­ta, ties plia­žu prie po­il­sio na­mų „Li­ne­lis“ bei Pa­pla­te­lės plia­že at­si­ra­do ke­tu­ri nau­ji in­for­ma­ci­niai sten­dai apie Pla­te­lių eže­ro gam­ti­nes ver­ty­bes ir jų ap­sau­gą. Tu­ris­tų lan­ko­mo­je Pi­lies sa­lo­je nuo už­vir­tu­sių me­džių at­lais­vin­tas na­tū­ra­liai su­si­for­ma­vęs ta­kas ir ant ša­lia au­gan­čių me­džių pa­ka­bin­tos 8 in­for­ma­ci­nės len­te­lės apie sa­lo­je esan­čias gam­ti­nes ver­ty­bes.
Ant tvir­tų me­ta­li­nių stry­pų, ato­kiai nuo me­džių, kad ne­ga­lė­tų įlip­ti kiau­nės ar ka­na­di­nės au­di­nės, įkel­ta 10 di­de­lių in­ki­lų di­die­siems dan­čias­na­piams. Mi­nė­tuo­se in­ki­luo­se ga­li pe­rė­ti ir kly­kuo­lės an­tys ar na­mi­nės pe­lė­dos.
Pir­mą kar­tą par­ko te­ri­to­ri­jo­je bus ga­li­ma pa­ty­ti ir nau­ją gam­tot­var­kos prie­mo­nę – plaus­tus žu­vėd­roms ir ki­tiems van­dens paukš­čiams, ku­rie mėgs­ta pe­rė­ti ant pli­ko smė­lio ar žvy­ro. Šie spe­cia­lūs plū­du­rai pa­va­sa­rį bus pri­tvir­tin­ti nuo­ša­les­nė eže­ro vie­to­se. Lan­ky­to­jai tu­rė­tų bū­ti su­pra­tin­gi ir ne­si­ar­tin­ti, ne­trik­dy­ti ten įsi­kū­ru­sių re­tų paukš­čių.
ŽNP spe­cia­lis­tai ak­cen­tuo­ja, jog prie bio­lo­gi­nės įvai­ro­vės iš­sau­go­ji­mo ga­li­me pri­si­dė­ti kiek­vie­nas – šie­nau­jant sa­vo so­dy­bo­je, te­rei­kia pa­lik­ti ma­žą ne­šie­nau­tą lo­pi­nė­lį. Čia su­dūgs įvai­rūs vabz­džiai, plas­nos spal­vin­gi dru­ge­liai, su­žy­dės lau­ki­niai au­ga­lai.

Pa­reng­ta pa­gal ŽNP inf.

Nuotraukoje: Informacinės lentelės apie gamtines vertybes Pilies saloje.

Komentarai
Kiti straipsniai