Trečiadienis, 2020 m. balandžio 08 d.

Kiek se­niū­ni­joms at­si­ė­jo pa­si­ruo­ši­mas šven­ti­niam lai­ko­tar­piui?

Ka­lė­dos pra­ėjo, nau­ji me­tai su­tik­ti, da­bar lie­ka nu­puoš­ti vi­sas ka­lė­di­nes de­ko­ra­ci­jas, ir šven­čių dva­sios kaip ne­bū­ta. Gruo­džio mė­ne­sį se­niū­ni­jos ren­gė eg­lu­čių įžie­bi­mo šven­tes, puo­šė gy­ven­vie­tes, ren­gė ad­ven­ti­nius va­ka­rus. Pa­si­tei­ra­vo­me vi­sų se­niū­ni­jų se­niū­nų, kiek pra­ėju­siais me­tais jiems at­si­ė­jo pa­si­ruo­ši­mas šven­ti­niam pe­ri­odui.

Lė­šų ne­pri­rei­kė

Rie­ta­vo kai­miš­ko­sios se­niū­ni­jos se­niū­nas To­mas Dauk­šas sa­kė, kad ruo­šian­tis šven­tėms jo se­niū­ni­ja iš­lai­dų ne­pa­ty­rė, nes fi­nan­siš­kai ne­bu­vo pri­si­dė­ta prie eg­lu­čių pa­puo­ši­mo kai­muo­se. Šven­ti­niu lai­ko­tar­piu bu­vo su­reng­ta šven­tė su se­niū­nai­čiais bei ben­druo­me­nių pir­mi­nin­kais, ku­ri se­niū­ni­jai nie­ko ne­kai­na­vo – tai bu­vo „su­neš­ti­nis“ ren­gi­nys iš kiek­vie­no as­me­ni­nių lė­šų. Šven­čių pro­ga se­niū­nas ap­do­va­no­jo dar­buo­to­jus sim­bo­liš­ko­mis do­va­nė­lė­mis, ku­rias pir­ko iš as­me­ni­nių lė­šų.

Eg­lu­tę ir mies­tą puo­šė sa­vo jė­go­mis

Rie­ta­vo mies­to se­niū­ni­ja eg­lu­tės pa­puo­ši­mui iš­lei­do 3000 eu­rų. Įsi­gy­ta 17 švie­čian­čių di­de­lių žvaigž­džių, gir­lian­dų. Dar 4000 eu­rų kai­na­vo 19 nau­jų švies­tu­vų ant stul­pų. Eg­lu­tė ir vi­sas mies­tas bu­vo puo­šia­mas sa­vo­mis jė­go­mis. Se­niū­ni­ja ka­lė­di­nių do­va­nų dar­buo­to­jams ne­pir­ko. Eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­te ir fe­jer­ver­kais rū­pi­no­si sa­vi­val­dy­bės kul­tū­ros cen­tras.

Eg­lu­tę puo­šė tu­ri­mais žais­lais

Kaip sa­kė Me­din­gė­nų se­niū­nė Sa­lo­mė­ja Čies­nie­nė, šven­ti­niu lai­ko­tar­piu se­niū­ni­ja pir­ko gir­lian­dą (36 eu­rai) ir fe­jer­ver­ką (77 eu­rai). Eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­tę kar­tu su ad­ven­ti­ne po­pie­te „Bal­tu ke­liu į Ka­lė­dų šven­tę“ or­ga­ni­za­vo Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro Me­din­gė­nų fi­lia­las, bib­lio­te­ka ir se­niū­ni­ja. Šven­tė­je da­ly­va­vo Rie­ta­vo kul­tū­ros cen­tro vai­kų vo­ka­li­nis an­sam­blis (vad. Vy­tau­tė Jo­nuš­kie­nė). Anot se­niū­nės, vis­kas bu­vo da­ro­ma sa­vo­mis jė­go­mis – eg­lu­tė pa­puoš­ta tu­ri­mais žais­liu­kais, gir­lian­do­mis. Dar­buo­to­jams do­va­nų me­pirk­ta.

Pir­ko gir­lian­das eg­lu­tei pa­puoš­ti

Tve­rų se­niū­ni­jai pra­ėju­siais me­tais eg­lu­tės pa­puo­ši­mui bu­vo skir­ta 1000 eu­rų. Už šiuos pi­ni­gus se­niū­ni­ja pir­ko lau­ko są­ly­go­mis tin­ka­mas nau­do­ti gir­lian­das. Eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­tė or­ga­ni­zuo­ta vi­sos ben­druo­me­nės jė­go­mis, pa­tir­tos iš­lai­dos – nu­pirk­ta sal­dai­nių vai­kams. Dar­buo­to­jams do­va­nė­lių se­niū­ni­ja ne­pir­ko. Ad­ven­ti­niu lai­ko­tar­piu vy­ko ir pa­dė­kos va­ka­ras, ku­ria­me kon­cer­ta­vo sty­gi­nių kvar­te­tas. Tai se­niū­ni­jai ne­kai­na­vo.
Šven­ti­nis pe­ri­odas daug iš­lai­dų ne­pa­rei­ka­la­vo
Anot Dau­gė­dų se­niū­nės As­tos Glo­bie­nės, gruo­džio 13 su­reng­ta eg­lu­tės įžie­bi­mo šven­tė. Jos pa­puo­ši­mui se­niū­ni­ja sky­rė 110 eu­rų, dar 30 eu­rų – Dau­gė­dų ben­druo­me­nė (už šias lė­šas pirk­ti žais­lai ir gir­lian­da). Ki­ti eg­lu­tės puo­ši­mo reik­me­nys – iš pra­ėju­sių me­tų. Eg­lės įžie­bi­mo šven­tė or­ga­ni­zuo­ta sa­vo­mis jė­go­mis – pri­si­dė­jo se­niū­ni­ja, kul­tū­ros na­mai, mo­kyk­la, ben­druo­me­nė. Fe­jer­ver­kai se­niū­ni­jai at­si­ė­jo 89 eu­rus. Eg­lės įžie­bi­mo šven­tės me­tu vei­kė ka­lė­di­nis na­me­lis, ku­ria­me bu­vo ga­li­ma pa­si­vai­šin­ti karš­ta ka­ka­va ir sal­du­my­nais – tam skir­ta 50 eu­rų. Do­va­nų dar­buo­to­jams ne­pirk­ta. Kaip sa­kė Dau­gė­dų se­niū­nė, ad­ven­to me­tu Rie­ta­vo Ire­nė­jaus Ogins­kio bib­lio­te­kos Dau­gė­dų fi­lia­lo bib­lio­te­ki­nin­kė Aud­ro­nė Siau­ti­lie­nė se­niū­ni­jos gy­ven­to­jams or­ga­ni­za­vo pa­žin­ti­nę ke­lio­nę – Kū­čių val­gių de­gus­ta­ci­ją į Že­mai­tės me­mo­ria­li­nį mu­zie­jų Bu­kan­tės dva­re­ly­je. Ke­lio­nės iš­lai­das gy­ven­to­jai pa­den­gė sa­vo­mis lė­šo­mis.

Komentarai
Kiti straipsniai